El grup municipal de Compromís a l’ajuntament de Moncofa ha aconseguit que es destinen 20.000 euros del pressupost de 2016 per a la construcció del carril bici. Aquesta és una de les iniciatives que la coalició ha aconseguit incorporar als comptes municipals, que es van aprovar en el ple d’ahir a la tarda. La proposta parteix de la demanda dels ciutadans i pretén unir mitjançant un carril bici el poble i la platja, un recorregut susceptible de ser ampliat, segons es recollia en una moció de Compromís que preveia executar aquest projecte al llarg dels quatre anys de legislatura.

El portaveu de Compromís a l’ajuntament de Moncofa, Joan Baptista Vilar, ha detallat les peticions que havien posat com a condició per aprovar el pressupost, totes elles “fetes des de la responsabilitat, el diàleg i la recerca del consens, com és la nostra obligació”. En aquest sentit, Vilar ha citat la creació de noves partides dins dels comptes municipals “com la del carril bici, una altra de 8.000 euros per a la creació d’una zona d’acollida d’autocaravanes, amb la intenció d’impulsar el turisme itinerant a la localitat , i una altra per incrementar dos corredors marins mitjançant la col•locació de boies destinada als usuaris d’embarcacions d’esbarjo esportiu i pesca “.

Així mateix, Compromís ha aconseguit que s’incorpore al pressupost una partida de 6.000 euros per al 9 d’octubre. “La Diada s’ha inclòs dins el programa de festes de sant Antoni, però amb una partida independent. A més, serà gestionada per associacions locals “, ha assenyalat Vilar. També hi haurà mil euros per incrementar la partida per a la celebració de la carta fundacional de Moncofa, la Carta Pobla.

De la mateixa manera, cal destacar, que s’han reintroduït a petició de Compromís les partides que s’havien eliminat per a l’execució del pont de trànsit rodat – per un valor de 2.746.103 euros- i per a l’execució de la passarel•la -per un valor de 356.034euros. Aquestes obres queden compromeses en estar inscrites en els convenis urbanístics del Belcaire Nord i Belcaire Sud i que “són de vital importància a l’unir els dos sectors a través del riu Belcaire”.

D’altra banda, són moltes les partides que, si bé ja estaven creades, han augmentat el seu pressupost, gràcies a la iniciativa de Compromís, els regidors han mantingut diverses reunions amb la resta de grups aquests últims mesos per arribar a consensuar el pressupost. Un dels conceptes que augmenta significativament és el de Serveis Socials, que passa de 30.000 a 50.000 euros. “Aquest increment està motivat principalment pel fet que Moncofa és un dels ‘poble refugi’ que pot acollir refugiats de guerra ja que així va ser aprovat per majoria en el ple de la localitat i per tant cal proveir una partida per això “, ha manifestat el regidor de Compromís.

Compromís també ha posat tot el seu esforç perquè s’incremente la partida a quasi 500.000 euros destinada al Pla director elaborat per esmenar els defectes que pateix la xarxa d’aigües fecals al municipi, “pla director que hui en dia és de ni més ni menys que de 14.000 .000 euros”. Vilar ha manifestat que “és urgent entaular negociacions amb les administracions superiors amb la finalitat de signar un conveni de col•laboració ja que tants anys de deixadesa ens han portat a aquesta xifra desorbitada. No ens servirà de res tenir una depuradora nova si els conductes que han de transportar les aigües fecals es troben en un pèssim estat de deteriorament “.

També s’ha aconseguit que torne a haver un encarregat de brigada, obres i actuacions municipals. “Hem aconseguit que es canvie el lloc de funcionari eventual adscrit a l’alcaldia que ocupava el càrrec de relacions públiques, per aquest”. Segons el regidor de Compromís, “de cap manera anàvem a permetre que continués havent personal de confiança per a la realització de premsa ‘subjectiva’ de l’equip de govern i alcaldia. D’altra banda, estem més que satisfets que el personal de confiança que la llei ens permet tenir com a poble ara estiga treballant a peu de carrer per a tots els veïns del municipi”.

Però no tot han estat èxits. “Tot i incorporat 200.000 euros en el pressupost de despeses per a la realització del camp de gespa artificial, que és la part que li correspondria al consistori, el pressupost d’ingressos no conté els més de 300.000 euros que és la part que li correspon finançar a la Diputació de Castelló “. Aquesta quantitat s’hauria d’haver aconseguit “mitjançant la signatura d’un conveni singular, una promesa que, segons sembla, el va fer el president de la Diputació, Javier Moliner, a l’alcalde, Wenceslao Alós”. Vilar ha insistit que el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, va presentar una esmena al pressupost de la institució provincial “en què es demanaven 700.000 euros destinats a la creació de convenis per a la realització d’instal•lacions esportives i entre les que es trobava el nostre camp de futbol. Però el PP la va rebutjar “. Ara, segons Vilar, “hauran de modificar-se els pressupostos de la Diputació si és que de veritat vol Moliner complir la promesa que li va fer a Alós”, ha conclòs el regidor de Compromís.

—————————–

El grupo municipal de Compromís en el ayuntamiento de Moncofa ha conseguido que se destinen 20.000 euros del presupuesto de 2016 para la construcción del carril bici. Esta es una de las iniciativas que la coalición ha logrado incorporar a las cuentas municipales, que se aprobaron en el pleno de ayer por la tarde. La propuesta parte de la demanda de los ciudadanos y pretende unir mediante un carril bici el pueblo y la playa, un recorrido susceptible de ser ampliado, según se recogía en una moción de Compromís que preveía ejecutar este proyecto a lo largo de los cuatro años de legislatura.

El portavoz de Compromís en el ayuntamiento de Moncofa, Joan Bautista Vilar, ha detallado las peticiones que habían puesto como condición para aprobar el presupuesto, todas ellas “hechas desde la responsabilidad, el diálogo y la búsqueda del consenso, como es nuestra obligación”. En este sentido, Vilar ha citado la creación de nuevas partidas dentro de las cuentas municipales “como la del carril bici; otra de 8.000 euros para la creación de una zona de acogida de autocaravanas, con la intención de impulsar el turismo itinerante en la localidad, y otra para incrementar dos corredores marinos mediante la colocación de boyas destinada a los usuarios de embarcaciones de recreo deportivo y pesca”. Asimismo, Compromís ha conseguido que se incorpore al presupuesto una partida de 6.000 euros para el 9 de Octubre. “La Diada se ha incluido dentro del programa de fiestas de san Antonio, pero con una partida independiente. Además, será gestionada por asociaciones locales”, ha señalado Vilar. También habrá mil euros para incrementar la partida para la celebración de la carta fundacional de Moncofa, la Carta Pobla.

De igual forma, cabe destacar, que se han reintroducido a petición de Compromís las partidas que se habían eliminado para la ejecución del puente de tráfico rodado – por un valor de 2.746.103 euros- y para la ejecución de la pasarela -por un valor de 356.034euros. Estas obras quedan comprometidas al estar inscritas en los convenios urbanísticos del Belcaire Norte y Belcaire Sur y que “son de vital importancia al unir ambos sectores a través del río Belcaire”.

Por otro lado, son muchas las partidas que, si bien ya estaban creadas, han aumentado su presupuesto, gracias a la iniciativa de Compromís, cuyos concejales han mantenido diversas reuniones con el resto de grupos estos últimos meses para llegar a consensuar el presupuesto. Uno de los conceptos que aumenta significativamente es el de Servicios Sociales, que pasa de 30.000 a 50.000 euros. “Este incremento está motivado principalmente por el hecho de que Moncofa es uno de los ‘pueblo refugio’ que puede acoger a refugiados de guerra ya que así fue aprobado por mayoría en el pleno de la localidad y por lo tanto hay que proveer una partida para ello”, ha manifestado el concejal de Compromís.

Compromís también ha puesto todo su empeño para que se incremente la partida a casi 500.000 euros destinada al Plan director elaborado para subsanar los defectos que sufre la red de aguas fecales en el municipio, “plan director que hoy en día asciende a la friolera de 14.000.000 euros”. Vilar ha manifestado que “es urgente entablar negociaciones con las administraciones superiores con la finalidad de firmar un convenio de colaboración ya que tantos años de dejadez nos han llevado a esta cifra desorbitada. No nos servirá de nada tener una depuradora nueva si los conductos que tienen que transportar las aguas fecales se encuentran en un pésimo estado de deterioro”.

También se ha conseguido que vuelva a haber un encargado de brigada, obras y actuaciones municipales. “Hemos conseguido que se cambie el puesto de funcionario eventual adscrito a la alcaldía que desempeñaba el cargo de relaciones públicas, por este”. Según el concejal de Compromís, “de ninguna manera íbamos a permitir que continuara habiendo personal de confianza para la realización de prensa ‘subjetiva’ del equipo de gobierno y alcaldía. Por otro lado, estamos más que satisfechos de que el personal de confianza que la ley nos permite tener como pueblo ahora esté trabajando a pie de calle para todos los vecinos del municipio”.

Pero no todo han sido logros. “A pesar de incorporado 200.000 euros en el presupuesto de gastos para la realización del campo de césped artificial, que es la parte que le correspondería al consistorio, el presupuesto de ingresos no contiene los más de 300.000 euros que es la parte que le corresponde financiar a la Diputación de Castellón”. Esta cantidad se tendría que haber conseguido “mediante la firma de un convenio singular, una promesa que, al parecer, le hizo el presidente de la Diputación, Javier Moliner, al alcalde, Wenceslao Alós”. Vilar ha insistido en que el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, presentó una enmienda al presupuesto de la institución provincial “en la que se pedían 700.000 euros destinados a la creación de convenios para la realización de instalaciones deportivas y entre las que se encontraba nuestro campo de futbol. Pero el PP la rechazó”. Ahora, según Vilar, “tendrán que modificarse los presupuestos de la Diputación si es que de verdad quiere Moliner cumplir la promesa que le hizo a Alós”, ha concluido el concejal de Compromís.