Josep Lluís Romero, regidor de Compromís a Orpesa, ha denunciat, una vegada més, la situació de desemparament en què es troben els veïns de les Amplàries i Portocala, “que estan pagant l’Impost de Béns Immobles (IBI) per viure en una zona que encara no s’ha acabat d’urbanitzar “. Segons Romero, l’ajuntament “segueix rebent denúncies i queixes per la falta de manteniment, d’enllumenat públic i altres dotacions en determinats sectors”. El regidor de Compromís ha explicat que les zones on viuen aquests veïns es troba en una situació administrativa “com a poc, irregular” perquè l’ajuntament no ha mantingut adequadament els vials, jardins i l’entorn durant els últims deu anys “perquè adduïa que no estaven rebudes les obres d’urbanització i que del manteniment s’havia de fer càrrec l’agent urbanitzador “.

Aquesta situació ha permès a l’equip de govern del PP cobrar l’IBI als sectors urbans de Amplàries (R5-A UE 1), una zona amb una extensió de 655.436,67 metres quadrats; també al sector R5-B UE 1, amb una extensió de 253.151,88 metres quadrats, i a RC-6 Colomera (urbanització Portocala) amb una extensió de 752.782 metres quadrats.

Compromís va presentar fa dos mesos una moció perquè es donés solució a aquesta “desídia del PP, que està provocant perjudicis als veïns des de fa deu anys”. Passat aquest temps, la coalició ha insistit a l’equip de govern perquè done una resposta als afectats i ho ha fet presentant una pregunta en què els interroguen sobre “quines gestions està fent per a la recepció expressa d’aquests sectors”. “No podem deixar passar aquest tipus de qüestions any rere any. Els veïns no poden estar pagant tant de temps per uns serveis que no tenen”, ha conclòs Romero.

—————–

Compromís denuncia que los vecinos de les Amplàries y Portocala siguen pagando el IBI sin que estén recepcionadas las obras de urbanización

Romero: “Los vecinos llevan contribuyendo 10 años por unas dotaciones que aún no están terminadas”

Josep Lluís Romero, concejal de Compromís en Orpesa, ha denunciado, una vez más, la situación de desamparo en la que se encuentran los vecinos de les Amplàries y Portocala, “que están pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por vivir en una zona que aún no se ha terminado de urbanizar”. Según Romero, el ayuntamiento “sigue recibiendo denuncias y quejas por la falta de mantenimiento, de alumbrado público y otras dotaciones en determinados sectores”. El concejal de Compromís ha explicado que las zonas donde viven estos vecinos se encuentra en una situación administrativa “cuanto menos, irregular” porque el ayuntamiento no ha mantenido adecuadamente los viales, jardines y el entorno durante los últimos diez años “porque aducía que no estaban recibidas las obras de urbanización y que del mantenimiento debía hacerse cargo el Agente Urbanizador”. ,

Esta situación ha permitido al equipo de gobierno del PP cobrar el IBI a los sectores urbanos de Amplàries (R5-A UE 1), una zona con una extensión de 655.436,67 metros cuadrados; también al sector R5-B UE 1, con una extensión de 253.151,88 metros cuadrados, y a RC-6 Colomera (urbanización Portocala) con una extensión de 752.782 metros cuadrados.

Compromís presentó hace dos meses una moción para que se diera solución a esta “desidia del PP, que está provocando perjuicios a los vecinos desde hace diez años”. Pasado este tiempo, la coalición ha insistido al equipo de gobierno para que dé una respuesta a los afectados y lo ha hecho presentando una pregunta en la que les interrogan sobre “qué gestiones está haciendo para la recepción expresa de estos sectores”. “No podemos dejar pasar este tipo de cuestiones año tras año. Los vecinos no pueden estar pagando tanto tiempo por unos servicios que no tienen”, ha concluido Romero.