L’Ajuntament d’Orpesa ha aprovat per unanimitat de tots els grups amb representació municipal la proposta de Compromís d’obrir la contractacions i compres a tots els empresaris d’esta població de la Plana Alta. Josep Lluís Romero, portaveu adjunt de Compromís, ha explicat que aquesta proposta està motivada perquè “així ho demanen molts desocupats i les empreses del municipi, que es queixen amargament de la manca d’interès que té el govern local a donar faena a les empreses locals”. Segons Romero, la proposta està sustentada legalment en el Reial Decret Legislatiu 3/2011. “En aquesta normativa es recullen diverses modalitats de contracte i en aquest cas, ens centrarem en el contracte menor”, ha manifestat el regidor de Compromís.

Cal destacar que el contracte menor permet adjudicar directament el treball a una empresa, sempre que les quantitats màximes facturades dins el mateix any no siguen superiors a les següents:

Obres 50.000 €
Serveis 18.000 €
Subministraments 18.000 €

Un colp aprovada la proposta de Compromís es va a procedir a informar de totes les obres, serveis i subministraments que puguen ser contracte menor a través del tauler d’anuncis de la pàgina web municipal. Tot això, perquè totes les empreses del terme municipal puguen presentar ofertes. “L’ajuntament ha de valorar totes les ofertes presentades, la qual cosa suposarà un estalvi de diners i que hi haja un repartiment del treball entre totes les empreses ja que la proposta fomenta la concurrència i competitivitat”, ha assenyalat Romero.

La proposta de Compromís s’ha fet “per sentit comú i per sensibilitat amb tota la gent que ho està passant malament per la crisi”, ha declarat Romero. A partir d’aquesta decisió del ple, totes les empreses rebran una comunicació amb l’acord.

L’ajuntament d’Orpesa, per la seua banda, farà la màxima publicitat de tota la contractació menor que realitza per tal que que totes les empreses que puguen estar interessades i que tinguen domicili fiscal a Orpesa puguin participar en el procés de contractació. Així mateix, es donarà trasllat de l’acord a totes les empreses que tinguen domicili fiscal a Orpesa, informant-los del procediment que hauran de seguir per participar en els procediments de contractació de l’ajuntament.

———————————–

Compromís per Orpesa consigue que el ayuntamiento abra las contrataciones y compras municipales a las empresas locales

El pleno ha aprobado por unanimidad la iniciativa de la coalición y ahora se comunicará a los interesados

El ayuntamiento de Orpesa ha aprobado por unanimidad de todos los grupos con representación municipal la propuesta de Compromís de abrir la contrataciones y compras a todos los empresarios de Orpesa.

Josep Lluís Romero, portavoz adjunto de Compromís, ha explicado que esta propuesta está motivada porque “así lo demandan muchos los trabajadores en paro y las empresas del municipio, que se quejan amargamente de la falta de interés que tiene el gobierno local en dar trabajo a las empresas locales”.

Según Romero, la propuesta está sustentada legalmente en el Real Decreto Legislativo 3/2011. “En esta normativa se recogen varias modalidades de contrato y en este caso, nos centraremos en el contrato menor”, ha manifestado el concejal de Compromís. Cabe destacar que el contrato menor permite adjudicar directamente el trabajo a una empresa, siempre y cuando las cantidades máximas facturadas dentro del mismo año no sean superiores a las siguientes:

Obras 50.000 €
Servicios 18.000 €
Suministros 18.000 €

Una vez aprobada la propuesta de Compromís se va a proceder a informar de todas las obras, servicios y suministros que por su cuantía puedan ser contrato menor a través del tablón de anuncios de la pagina web municipal. Todo ello, para que todas las empresas del término municipal puedan presentar sus ofertas. “El ayuntamiento deberá valorar todas las ofertas presentadas, lo que supondrá un ahorro de dinero y que haya un reparto del trabajo entre todas las empresas ya que la propuesta fomenta la concurrencia y competitividad”, ha señalado Romero.

La propuesta de Compromís se ha hecho “por sentido común y por sensibilidad con toda la gente que lo está pasando mal por la crisis”, ha declarado Romero. A partir de esta decisión del pleno, todas las empresas recibirán una comunicación con el acuerdo.

El ayuntamiento de Orpesa, por su parte, hará máxima publicidad de toda la contratación menor que realiza con el fin de que que todas las empresas que puedan estar interesadas y que tengan domicilio fiscal en Orpesa puedan participar en el proceso de contratación. Asimismo, se dará traslado del acuerdo a todas las empresas que tengan domicilio fiscal en Orpesa, informándoles del procedimiento que tendrán que seguir para participar en los procedimientos de contratación del ayuntamiento.