El Grup Municipal de Compromís ha presentat una reclamació contra els pressupostos municipals per a 2017. El seu portaveu, Joan Bonet, pretén que els comptes no es donen per aprovades definitivament perquè, segons la seva opinió, “no atenen els interessos generals dels veïns” sinó, en bona mesura, “als interessos particulars del PP”.

Bonet reclama una rebaixa en la càrrega impositiva després que la insistència de Compromís forcés la rebaixa del 8 per cent en els valors cadastrals, una reducció “clarament insuficient” perquè l’equip de govern, format per PP, ARB i Ciudadanos, ha elevat el tipus de gravamen de l’IBI de l’0,526 per cent al 0,56 per cent. Això, denuncia Bonet, “neutralitza gairebé del tot la rebaixa efectiva en el rebut de la contribució”.

El portaveu de Compromís apunta igualment que en el camp de despeses corrents i inversions “hi ha partides perfectament prescindibles”, sobretot en els actes socioculturals i lúdic-esportius, la concessió dels quals s’ha atorgat a “empreses relacionades amb el PP quan podrien organitzar-les els tècnics municipals” amb el consegüent estalvi. Igualment, hi ha partides compromeses per contractació en modalitat de rènting, com les motos de la policia o la gespa artificial del camp de futbol, ​​que quadrupliquen el preu de mercat. Compromís també lamenta la falta de control efectiu en la gestió externalitzada de la piscina municipal.

La partida d’inversions tampoc escapa a les crítiques de Compromís, especialment dues de les grans obres recollides en els pressupostos. “La prolongació de la CV-149, a la qual es reserven gairebé 500.000 euros, no solucionarà els embussos que pateix la zona, a més que la seva execució implica una tramitació burocràtica que impedirà la seva execució en el present exercici”, assegura Joan Bonet. El futur pont sobre el barranc del Farja, per la seva banda, “no és una obra urgent ja que no solucionarà els problemes de comunicació entre el nucli urbà i les platges”, a més que els 480.000 euros els assumirà completament l’Ajuntament. “Una alcaldessa responsable -apunta Bonet- hauria d’haver negociat amb el Ministeri de Foment i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per assumir part del finançament”.

“Si sumem el cost d’aquestes dues inversions i l’absència de mesures correctores en les despeses corrents, arribem a la conclusió que la pujada del tipus de gravamen de l’IBI pel govern municipal de PP és completament innecessària”, resumeix el portaveu de Compromís, qui destaca que mantenir el tipus en el 0,526 per cent hagués estat perfectament compatible amb els principis d’estabilitat pressupostària. “Es disposaria de 500.000 euros per a inversions i no s’hagueren compromès les partides de despeses corrents”, resumeix Bonet.

—————————————————

BONET: “LOS PRESUPUESTOS DE 2017 RESPONDEN A LOS INTERESES PARTICULARES DEL PP”

Compromís presenta una reclamación a las cuentas municipales porque consideran que neutralizan la rebaja del IBI e incluyen partidas que son prescindibles como algunos actos socio-culturales

El Grupo Municipal de Compromís ha presentado una reclamación contra los presupuestos municipales para 2017. Su portavoz, Joan Bonet, pretende que las cuentas no se den por aprobadas definitivamente porque, en su opinión, “no atienden a los intereses generales de los vecinos” sino, en buena medida, “a los intereses particulares del PP”.

Bonet reclama una rebaja en la carga impositiva después de que la insistencia de Compromís forzase la rebaja del 8 por ciento en los valores catastrales, una reducción “claramente insuficiente” porque el equipo de gobierno, formado por PP, ARB y Ciudadanos, ha elevado el tipo de gravamen del IBI del 0,526 por ciento al 0,56 por ciento. Ello, denuncia Bonet, “neutraliza casi por completo la rebaja efectiva en el recibo de la contribución”.

El portavoz de Compromís apunta igualmente que en el campo de gastos corrientes e inversiones “hay partidas perfectamente prescindibles”, sobre todo en los actos socioculturales y lúdico-deportivos, cuya concesión se ha otorgado a “empresas relacionadas con el PP cuando podrían organizarlas los técnicos municipales” con el consiguiente ahorro. Igualmente, hay partidas comprometidas por contratación en modalidad de renting, como las motos de la policía o el césped artificial del campo de fútbol, que cuadruplican el precio de mercado. Compromís también lamenta la falta de control efectivo en la gestión externalizada de la piscina municipal.

La partida de inversiones tampoco escapa a las críticas de Compromís, especialmente dos de las grandes obras recogidas en los presupuestos. “La prolongación de la CV-149, a la que se reservan casi 500.000 euros no solucionarán los atascos  que sufre la zona, además de que su ejecución implica una tramitación burocrática que impedirá su ejecución en el presente ejercicio”, asegura Joan Bonet. El futuro puente sobre el barranco del Farja, por su parte, “no es una obra urgente pues no solventará los problemas de comunicación entre el casco urbano y las playas”, además de que los 480.000 euros los asumirá por completo el Ayuntamiento. “Una alcaldesa responsable –apunta Bonet- debería haber negociado con el Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Júcar para asumir parte de la financiación”.

“Si se suman el coste de estas dos inversiones y la ausencia de medidas correctoras en los gastos corrientes, llegamos a la conclusión de que la tan anunciada subida del tipo de gravamen del IBI por el gobierno municipal de PP es completamente innecesario”, resume el portavoz de Compromís, que destaca que mantener el tipo en el 0,526 por ciento hubiera sido perfectamente compatible con los principios de estabilidad presupuestaria. “Se dispondría de 500.000 euros para inversiones y no se hubieran comprometido las partidas de gastos corrientes”, resume Bonet.