Compromís per Benicàssim presentarà per al ple una nova moció en la qual demana al PP que d’una vegada per totes modifique l’IBI

Bonet Hancox: «La normativa sobre l’impost de plusvàlua ha d’adaptar-se al contingut de la sentència del Tribunal Constitucional»

El grup Compromís per Benicàssim ha mostrat la nostra satisfacció per la recent sentència del Tribunal Constitucional on considera que la liquidació de l’Impost Municipal de Plusvàlua resulta injust i inconstitucional en els casos en que no existeix un increment de valor real del bé immoble objecte de transmissió i que, en canvi, el contribuent ha degut de liquidar l’esmentat Impost. El portaveu del grup, Joan Bonet Hancox, ha anunciat que en  el ple d’aquest mes de març tornaran a presentar una moció perquè «d’una vegada per totes l’ajuntament adapte la normativa sobre l’impost de plusvàlua a la sentència del Tribunal Constitucional». Les circumstàncies de la sentència «també són d’aplicació per als contribuents que van haver de liquidar este impost dins del termini administratiu que encara no ha prescrit, és a dir, dins dels quatre anys anteriors a la data de la citada sentència, que va ser el 16 de febrer de 2017».

El passat any, Compromís per Benicàssim, ja va presentar una moció al plen de l’Ajuntament de Benicàssim que anava en eixa direcció, ja que partia amb la consideració de que l’impost de plusvàlua «és injust per la seua elaboració i execució, i sol·licitàvem una sèrie de bonificacions de l’impost per compensar uns valors cadastrals disparats i irreals», ha explicat Bonet. Per un altra banda, Compromís també demanava una correcció del sistema de càlcul de la Base Imposable de l’Impost «ja que és incoherent des del punt de vista matemàtic».

El regidor de Compromís ha manifestat que, un altra cosa que cal tindre en compte, és que l’import de l’impost de plusvàlua està directament relacionat amb els valors cadastrals i, per tant, si aquestos tenen uns nivells molt per damunt dels valors reals, la liquidació de la plusvàlua també estarà molt per damunt del que realment hauria de ser».

També cal dir que la Sentència del Tribunal Constitucional només es refereix a la Plusvàlua que es liquida a Donosti, «però és qüestió de temps que, per analogia es pronuncie amb el mateix sentit per a la resta de l’Estat Espanyol», en opinió de Hancox.

Per tot açò, des de Compromís per Benicàssim presentarem per al plenari del mes de març una nova moció en la qual instem  a l’equip de govern que modifique la normativa que regula l’impost de plusvàlua, adaptant-se així al contingut de la Sentència del Tribunal Constitucional, però, sobretot, «que facilite la devolució dels impostos cobrats indegudament en els quatre anys anteriors per a tots els contribuents que presenten la reclamació oportuna i puguen demostrar, mitjançant peritatge professional independent, l’absència de plusvàlua real en la transmissió del bé immoble en qüestió».

«Considerem que és de justícia que l’administració local recapte en base a uns impostos justos, la qual cosa no passa hui en dia a Benicàssim, ja que tenim un IBI disparat i la liquidació d’una plusvàlua és en moltes ocasions fictícia», ha afirmat Bonet. A més, «a la Diputació el PP ha presentat una moció en el mateix sentit; esperem que en totes dues administracions es faça allò que s’ha de fer que no és un altra cosa que el que ve reclamant Compromís des de fa anys», ha conclòs Bonet.

 ———————

Compromís per Benicàssim presentará en el pleno una nueva moción en la que pide al PP que de una vez por todas modifique el IBI

Bonet Hancox: «La normativa sobre el impuesto de plusvalía debe adaptarse al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional»

El grupo Compromís per Benicàssim ha mostrado su satisfacción por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se considera que la liquidación del impuesto municipal de plusvalía resulta injusto e inconstitucional en los casos en que no existe un incremento de valor real del bien inmueble, a pesar de lo cual, el contribuyente debe liquidar el mencionado impuesto. El portavoz del grupo, Joan Bonet Hancox, ha anunciado que en el pleno de este mes de mazo volverán a presentar una moción para que «de una vez por todas el ayuntamiento adapte la normativa sobre el impuesto de plusvalía a esta sentencia del Tribunal Constitucional». Las circunstancias de la sentencia «también son de aplicación para los contribuyentes que tuvieron que liquidar este impuesto dentro del plazo administrativo que aún no ha prescrito, es decir, dentro de los cuatro años anteriores a la fecha de la citada sentencia, que fue el 16 de febrero de 2017».

El año pasado, Compromís per Benicàssim, ya presentó una moción en el pleno que iba en esa dirección, ya que partía con la consideración de que el impuesto de plusvalía «es injusto para su elaboración y ejecución» y por ello «solicitábamos una serie de bonificaciones del impuesto para compensar unos valores catastrales disparados e irreales», ha explicado Bonet.  Asimismo, Compromís también pedía una corrección del sistema de cálculo de la base imponible del impuesto «ya que es incoherente desde el punto de vista matemático».

El concejal de Compromís ha manifestado que, otra cosa que hay que tener en cuenta, es que el importe del impuesto de plusvalía está directamente relacionado con los valores catastrales y, por tanto, si estos tienen unos niveles muy por encima de los valores reales, la liquidación de la plusvalía también estará muy por encima de lo que realmente debería ser».

También hay que decir que la Sentencia del Tribunal Constitucional sólo se refiere a la Plusvalía que se liquida en Donosti, «pero es cuestión de tiempo que, por analogía se pronuncie con el mismo sentido para el resto de España», en opinión de Hancox.

Por todo esto, desde Compromís por Benicàssim presentaremos para el plenario del mes de marzo una nueva moción en la que instamos al equipo de gobierno que modifique la normativa que regula el impuesto de plusvalía, adaptándose así al contenido de la STC, pero, sobre todo, «que facilite la devolución de los impuestos cobrados indebidamente en los cuatro años anteriores para todos los contribuyentes que presentan la reclamación oportuna y puedan demostrar, mediante peritaje profesional independiente, la ausencia de plusvalía real en la transmisión del bien inmueble en cuestión ».

«Consideramos que es de justicia que la administración local recaude en base a unos impuestos justos, lo que no ocurre hoy en día en Benicàssim, ya que tenemos un IBI disparado y la liquidación de una plusvalía es en muchas ocasiones ficticia», afirmó Bonet. Además, «en la Diputación el PP ha presentado una moción en el mismo sentido; esperamos que en las dos administraciones se haga lo que se debe hacer que no es otra cosa que lo que viene reclamando Compromís desde hace años », concluyó Bonet.