El grup Compromís de l’Ajuntament de Moncofa ha denunciat que la posada en marxa de l’escola d’estiu de la localitat s’està retardant “d’una manera insuportable”, segons el portaveu, Joan B. Vilar. Segons el regidor de Compromís, “mentre que el 2016 les llistes d’admesos a l’escola d’estiu es van publicar el 9 de juny, enguany l’Ajuntament encara no té clar quina empresa es farà càrrec del servei”. Per Vilar, això és la conseqüència “la mala gestió del Partit Popular, que repercuteix en la qualitat de vida dels veïns i, a més, està portant a l’Ajuntament a un bloqueig institucional que posa en perill serveis bàsics. Per això, si al final no es donen els serveis, haurem de prendre mesures “.

Segons Compromís Moncofa, el dimecres 14 de juny va finalitzar el termini perquè les empreses que volgueren concursar presentaren les seues ofertes a l’Ajuntament. “Després d’aquest tràmit, s’haurà de constituir l’òrgan de contractació que obrirà el sobre amb la documentació. I si falta algun document, hauran de donar temps a les empreses per esmenar l’error. Posteriorment, hauran d’obrir el segon sobre de l’oferta; els tècnics hauran de valorar les ofertes que s’hagen presentat per poder determinar un adjudicatari; i finalment, hauran de començar amb les inscripcions dels xiquets per valorar i poder traure les llistes d’admesos. I tot això, abans de començar a prestar el servei de l’escola d’estiu”. Vilar ha insistit que l’escola de vacances “és un servei que s’ofereix al juliol. Falten 15 dies, i encara que amb un miracle arriben a tot, dubtem que la qualitat del servei siga la millor”. “Les coses importants no es poden fer tan malament. Al final els pares deixen als seus fills a l’escoleta d’estiu amb la confiança que estaran ben atesos i amb el retard que porten, molt ens temem que això serà impossible “, ha conclòs Vilar.


El grupo Compromís del Ayuntamiento de Moncofa ha denunciado que la puesta en marcha de la escuela de verano de la localidad se está retrasando “de una manera insoportable”, según el portavoz, Joan B. Vilar. Según el concejal de Compromís, “mientras que en 2016 las listas de admitidos en la escuela de verano se publicaron el 9 de junio, este año el Ayuntamiento todavía no tiene claro qué empresa se hará cargo del servicio”. Para Vilar, esto es la consecuencia “la mala gestión del Partido Popular, que repercute en la calidad de vida de los vecinos y, además, está llevando  al Ayuntamiento a un bloqueo institucional que pone en peligro servicios básicos. Por eso, si al final no se dan los servicios, tendremos que tomar medidas”.

Según Compromís Moncofa, el miércoles 14 de junio finalizó el plazo para que las empresas que quisieran concursar presentan sus ofertas al Ayuntamiento. “Después de este trámite, se tendrá que constituir el órgano de contratación que abrirá el sobre con la documentación. Y si falta algún documento, tendrán que dar tiempo a las empresas para subsanar el error. Posteriormente, tendrán que abrir el segundo sobre de la oferta; los técnicos tendrán que valorar las ofertas que se hayan presentado para poder determinar un adjudicatario; y finalmente, tendrán que empezar con las inscripciones de los niños para valorar y poder sacar las listas de admitidos. Y todo eso, antes de empezar a prestar el servicio de la escuela de verano”.

Vilar ha insistido en que la escuela de vacaciones “es un servicio que se ofrece en julio. Faltan 15 días, y aunque con un milagro lleguen a todo, dudamos de que la calidad del servicio sea la mejor”. “Las cosas importantes no se pueden hacer tan mal. Al final los padres dejan a sus hijos en la escoleta de verano con la confianza de que estarán bien atendidos y con el retraso que llevan, mucho nos tememos que eso será imposible”, ha concluido Vilar.