El grup Compromís de la Diputació de Castelló ha plantejat a la institució provincial que òbriga una línia de subvencions per a la rehabilitació i promoció del patrimoni dels pobles xicotets “que siga complementària o estiga coordinada amb la que actualment ofereix la Conselleria de Cultura”, ha manifestat Xavier Trenco. El portaveu de Compromís a la Corporació Provincial ha explicat que aquesta proposta està motivada pel fet que la llei obliga els ajuntaments a finançar el 25% de la inversió total de la rehabilitació d’elements del patrimoni artístic.

“Això provoca que molts pobles que no tenen recursos es vegen obligats a renunciar a la subvenció al no poder fer front al percentatge que els correspondria”, segons ha argumentat Trenco. Per això, Compromís demana, d’una banda, a la Conselleria que tinga en compte cada cas particular i que subvencione el cent per cent dels treballs de recuperació; de l’altra, que la Diputació de Castelló habilite també una línia de subvenció específica per a aquesta comesa. “Són els pobles menuts i rurals els que major dificultat tenen per a la conservació i posada en valor del patrimoni, ja que suposa un gran cost per a les seues arques”, ha subratllat el diputat de Compromís.

“El nostre territori és ric en patrimoni històric i totes les administracions han de col•laborar perquè no desaparega, sobretot, pel potencial que té per a l’economia, i també, per preservar-lo per a les futures generacions”, ha assenyalat Trenco. Cal recordar que la Generalitat té les competències exclusives en matèria de patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic. “Per tant són la Generalitat juntament amb les diputacions les encarregades, la majoria de vegades via subvencions, de rehabilitar i promocionar el patrimoni”, ha insistit Trenco. “La Diputació, per tant, té l’obligació de col•laborar en el manteniment i la recuperació del patrimoni de les comarques de Castelló”, ha conclòs Trenco.

——————————–

COMPROMÍS PIDE A LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN UNA LÍNEA DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS PEQUEÑOS

Trenco: “Muchos municipios tienen que renunciar a la subvención de la Generalitat porque no pueden aportar el 25% del presupuesto al que les obliga la ley”

El grupo Compromís de la Diputación de Castellón ha pedido a la institución provincial que abra una línea de subvenciones para la rehabilitación y promoción del patrimonio de los pueblos pequeños “que sea complementaria o esté coordinada con la que actualmente ofrece la Conselleria de Cultura”, ha manifestado Xavier Trenco. El portavoz de Compromís en la Corporación Provincial ha explicado que esta propuesta está motivada por el hecho de que la ley obliga a los ayuntamientos a financiar el 25% de la inversión total de la rehabilitación de elementos del patrimonio artístico.

“Esto provoca que muchos pueblos que no tienen recursos se vean obligados a renunciar a la subvención al no poder hacer frente al porcentaje que les correspondería”, según ha argumentado Trenco. Por ello, Compromís pide, por un lado, a la Conselleria que tenga en cuenta cada caso particular y que subvencione el cien por cien de los trabajos de recuperación; por otro, que la Diputación de Castellón habilite también una línea de subvención específica para este cometido. “Son los pueblos pequeños y rurales los que mayor dificultad tienen para la conservación y puesta en valor del patrimonio, ya que supone un gran coste para sus arcas”, ha subrayado el diputado de Compromís.

“Nuestro territorio es rico en patrimonio histórico y todas las administraciones deben colaborar para que no desaparezca, sobre todo, por el potencial que tiene para la economía, y también, para preservarlo para las futuras generaciones”, ha señalado Trenco. Cabe recordar que la Generalitat tiene las competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico. “Por lo tanto son la Generalitat junto con las diputaciones las encargadas, la mayoría de veces vía subvenciones, de rehabilitar y promocionar el patrimonio”, ha insistido Trenco. “La Diputación, por tanto, tiene la obligación de colaborar en el mantenimiento y la recuperación del patrimonio de las comarcas de Castellón”, ha concluido Trenco.