La política és en ocasions un territori on es treballa per aconseguir l’acord i no per demostrar les desavinences. Aquest és l’esperit que ha mogut els partits de Compromís, Esquerra Unida (EU) i Onda Sí Es Pot (OSSP) a l’hora de presentar una moció conjunta en la qual els portaveus dels tres partits han mostrat la seua preocupació i sensibilitat social. La moció recull un seguit de mesures que estan dirigides a afavorir la contractació inclusiva, el respecte al medi ambient i la qualitat del treball. Tot això, mitjançant clàusules socials que exigeixen que s’incloguen en els plecs de condicions a l’hora de fer un contracte públic amb l’Ajuntament d’Onda.

Així, mesures com la millor bonificació a les empreses d’economia social o que no tinguen una finalitat lucrativa, com ara cooperatives o empreses d’inserció social, obtindrien una puntuació fins a un 20% major respecte a altres. També, empreses que tinguen la certificació de gestió ambiental eficaç ISO 14001 o que estiguen adscrites al Green Commerce obtindrien un altre 20% en la puntuació a l’hora d’optar a qualsevol obra, servei o subministrament.

Amb aquestes i altres mesures es pretén fer una política social en la contractació que aposte per la inserció sociolaboral de les persones que pitjor ho està passant, alhora que es beneficia a les empreses respectuoses amb el medi ambient.

D’altra banda, en la moció s’insisteix amb el portal del proveïdor que es va aprovar en l’últim ple i s’inclouen bonificacions als criteris de contractació per lots perquè totes les empreses que opten tinguen les mateixes oportunitats.

Segons han coincidit a assenyalar els portaveus dels tres partits «amb aquesta moció pretenem donar un caràcter més social a la contractació pública ja que actualment està basada en uns criteris purament tècnics i de cost. S’apliquen principis com la lliure concurrència i la publicitat però no altres més importants per a nosaltres com són els de caràcter ètic, social i solidari, ni es tenen en compte l’atenció a persones i col•lectius desfavorits».

—————————————-
Compromís, EU y OSSP proponen medidas para reactivar la economía local que pasen por las cláusulas sociales en la contratación municipal
Los tres partidos reclaman medidas para reinsertar laboralmente a colectivos menos favorecidos

La política es en ocasiones un territorio donde se trabaja para lograr el acuerdo y no para demostrar las desavenencias. Ese es el espíritu que ha movido a los partidos de Compromís, Esquerra Unida (EU) y Onda Sí Se Puede (OSSP) a la hora de presentar una moción conjunta en la que los portavoces de los tres partidos han mostrado su preocupación y sensibilidad social. La moción recoge una serie de medidas que están dirigidas a favorecer la contratación inclusiva, el respeto al medio ambiente y la calidad del trabajo. Todo ello, mediante cláusulas sociales que exigen que se incluyan en los pliegos de condiciones a la hora de hacer un contrato público desde el Ayuntamiento de Onda.

Así, medidas como la mejor bonificación a las empresas de economía social o que no tengan una finalidad lucrativa, tales como cooperativas o empresas de inserción social, obtendrían una puntuación hasta un 20% mayor respecte a otras. También, empresas que tengan la certificación de gestión ambiental eficaz ISO 14001 o que estén adscritas al Green Commerce obtendrían otro 20% en la puntuación a la hora de optar a cualquier obra, servicio o suministro.

Con estas y otras medidas se pretende hacer una política social en la contratación que apueste por la inserción sociolaboral de las personas que peor lo está pasando, al tiempo que se beneficia a las empresas respetuosas con el medio ambiente.
Por otra parte, en la moción se insiste con el portal del proveedor que se aprobó en el último pleno y se incluyen bonificaciones a los criterios de contratación por lotes para que todas las empresas que optan tengan las mismas oportunidades.

Según han coincidido en señalar los portavoces de los tres partidos con esta moción «pretendemos dar un carácter más social a la contratación pública ya que actualmente está basada en unos criterios puramente técnicos y de coste. Se aplican principios como la libre concurrencia y la publicidad pero no otros más importantes para nosotros como son los de carácter ético, social y solidario, ni se tienen en cuenta la atención a personas y colectivos desfavorecidos ».