Trenco reclama l’informe en el qual es va desestimar la construcció de l’Hospital de Dia de la Vall

“Per què no es va construir l’hospital de patologia dual a la Vall d’Uixó si tenia tots els informes a favor i existia un contracte en vigor? Com s’explica que una infraestructura tan ‘necessària’ al mes de maig deixe de ser-ho uns mesos després?”. Aquesta i altres preguntes han portat al Grup Compromís de la Diputació de Castelló a dirigir-se de nou al Consorci Hospitalari Provincial per sol·licitar el document en el qual es desestima la construcció de l’hospital de dia de trastorns de personalitat i patologia dual en uns terrenys de la Vall d’Uixó propietat de l’expilot de motociclisme Àlex Debón. Compromís també ha demanat la factura del projecte tècnic de construcció “que entenem que ha d’existir ja que hi ha un documentació sobre el mateix i suposem que no es posaria a dibuixar l’hospital cap dels signants del contracte d’arrendament”, segons ha manifestat el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco. “Si per construir-lo calien uns informes, per desestimar-lo també”, ha afirmat.

Segons Trenco, “la cronologia dels fets ens porta fins al 8 de novembre de 2011, data en la qual el Consell de Govern del Consorci hauria d’haver ratificat el contracte que Carlos Fabra i Debón van signar l’1 de juny de 2011”. Aquesta ratificació no es va dur a terme perquè es necessitava la certificació per part de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó respecte a la requalificació dels terrenys on s’havia de construir l’hospital que, en el moment de la signatura, eren d’ús industrial. “La certificació es rep en el Consorci dies després, el 14 de novembre. I no es torna a abordar el tema del contracte fins al Consell de Govern del 25 d’abril de 2012. Tampoc es ratifica perquè no hi ha la preceptiva consignació pressupostària”. El portaveu de Compromís en la institució provincial considera que “ha d’existir algun document, algun acta del consell de govern, on s’informe que el projecte es descarta, o que no es ratifica el contracte amb Debón, i per això ho hem sol·licitat . Si no és així, només ens queda pensar que tota l’operació ha estat un gran miratge i que caldrà demanar responsabilitats a qui corresponga “.

El diputat de Compromís ha enumerat la llarga llista d’irregularitats que s’han succeït en aquest assumpte, entre d’altres, “l’elecció dels terrenys sense que hi hagués concurs públic, la requalificació dels mateixos per part d’Isabel Bonig i Óscar Clavell, els dos responsables municipals en aquells moments, amb una rapidesa en la paperassa que, com a mínim, desperta curiositat; que siga el vicepresident del Consell de Govern, Carlos Fabra, qui signa el contracte quan hauria de fer-ho el director econòmic o el gerent; que hi haja dos taxacions; que el lloguer siga tan elevat …, massa interrogants “.

D’altra banda, Trenco ha explicat, quasi a manera d’anècdota, que una de les justificacions per construir l’hospital de dia per a trastorns de personalitat i patologia dual segons l’informe de Begoña Fabra, cap del servei de recursos sociosanitaris i assistencials i neboda de Carlos Fabra, “es basa en el major paper de la dona en la societat, segons es recull textualment. No sabem quina lectura fer davant d’aquesta afirmació”.

Cal recordar que el consorci, dirigit des de la Diputació de Castelló per Carlos Fabra, va dissenyar, va aprovar i va signar el projecte de construcció entre maig i juny de 2011, període de transició entre la presidència provincial de Fabra i la de Javier Moliner després de les eleccions municipals i autonòmiques de maig de 2011. Després de la petició de requalificació per part de Debón al febrer de 2011, els expedients s’acceleren i quan Javier Moliner presideix el primer Consell de Govern del consorci només queda pendent la ratificació del contracte. Aquest contracte està sent investigat per la Fiscalia de Castelló i ha estat incorporat a les diligències que té obertes pel préstec personal que Debón va atorgar a Fabra i pels contractes de patrocini d’Aerocas al pilot. Es dóna la circumstància que entre setembre de 2010 i març de 2013 Debón realitza quatre transferències a Carlos Fabra de 360.000 euros. Al març de 2013 ambdós signen un document en el qual l’ex mandatari es compromet a pagar el préstec més els interessos en dos anys a raó de 15.300 euros al mes. Fabra no va pagar cap mensualitat i la justícia l’ha condemnat a reposar 368.000 euros al pilot, que ha demanat l’embargament dels béns de l’expresident de la Diputació per poder cobrar.

————————-

TRENCO: “SI PARA CONSTRUIR EL HOSPITAL EN TERRENOS DE DEBÓN ERAN NECESARIOS INFORMES PARA DESESTIMAR EL PROYECTO, TAMBIÉN”

COMPROMÍS PIDE EL INFORME EN EL CUAL EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DESESTIMÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE DIA DE PATOLOGIA DUAL DE LA VALL D’UIXÓ

“¿Por qué no se construyó el hospital de patología dual en la Vall d’Uixó si tenía todos los informes a favor y existía un contrato en vigor? ¿Cómo se explica que una infraestructura tan ‘necesaria’ en el mes de mayo deje de serlo unos meses después?”. Esta y otras preguntas han llevado al Grupo Compromís de la Diputació de Castellón a dirigirse de nuevo al Consorcio Hospitalario Provincial para solicitar el documento en el cual se desestima la construcción del hospital de día de trastornos de personalidad y patología dual en unos terrenos de la Vall d’Uixó propiedad del ex piloto de motociclismo Álex Debón.

Compromís también ha pedido la factura del proyecto técnico de construcción “que entendemos que debe de existir puesto que hay un documentación sobre el mismo y suponemos que no se pondría a dibujar el hospital ninguno de los firmantes del contrato de arrendamiento”, según ha manifestado el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco. “Si para construirlo fueron necesarios informes, para desestimar la construcción, también”, ha afirmado.

Según Trenco, “la cronología de los hechos nos lleva hasta el 8 de noviembre de 2011, fecha en la cual el Consejo de Gobierno del Consorcio tendría que haber ratificado el contrato que Carlos Fabra y Debón firmaron el 1 de junio de 2011”. Esa ratificación no se llevó a cabo porque se necesitaba la certificación por parte del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó respecto a la recalificación de los terrenos donde se tenía que construir el hospital que, en el momento de la firma, eran de uso industrial. “La certificación se recibe en el Consorcio días después, el 14 de noviembre. Y no se vuelve a abordar el tema del contrato hasta el Consejo de Gobierno del 25 de abril de 2012. Tampoco se ratifica porque no hay la preceptiva consignación presupuestaria”.

El portavoz de Compromís en la institución provincial considera que “debe de existir algún documento, algún acta del consejo de gobierno, donde se informe de que el proyecto se descarta, o que no se ratifica el contrato con Debón, y por eso lo hemos solicitado. Si no es así, sólo nos queda pensar que toda la operación ha sido un gran espejismo y que habrá que pedir responsabilidades a quien corresponda”.

El diputado de Compromís ha enumerado la larga lista de irregularidades que se han sucedido en este asunto, entre otras, “la elección de los terrenos sin que mediara concurso público; la recalificación de los mismos por parte de Isabel Bonig y Óscar Clavell, ambos responsables municipales en aquellos momentos, con una rapidez en el papeleo que, como mínimo, despierta curiosidad; que sea el vicepresidente del Consejo de Gobierno, Carlos Fabra, el que firme el contrato cuando lo normal es que lo rubrique el director económico o el gerente; que haya dos tasaciones; que el alquiler sea tan elevado…, demasiados interrogantes”.

Por otro lado, Trenco ha explicado, casi a modo de anécdota, que una de las justificaciones para construir el hospital de día para transtornos de personalidad y patología dual según el informe de Begoña Fabra, jefa del servicio de recursos socio-sanitarios y asistenciales y sobrina de Carlos Fabra, “se sustenta en el mayor papel de la mujer en la sociedad, según se recoge textualmente. No sabemos qué lectura hacer ante esa afirmación”.

Cabe recordar que el consorcio, dirigido desde la Diputación de Castellón por Carlos Fabra, diseñó, aprobó y firmó el proyecto de construcción entre mayo y junio de 2011, periodo de transición entre la presidencia provincial de Fabra y la de Javier Moliner tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011. Tras la petición de recalificación por parte de Debón en febrero de 2011, los expedientes se aceleran y cuando Javier Moliner preside el primer Consejo de Gobierno del consorcio solo queda pendiente la ratificación del contrato. Este contrato está siendo investigado por la Fiscalía de Castellón y ha sido incorporado a las diligencias que tiene abiertas por el préstamo personal que Debón otorgó a Fabra y por los contratos de patrocinio de Aerocas al piloto.

Se da la circunstancia de que entre septiembre de 2010 y marzo de 2013 Debón realiza cuatro transferencias a Carlos Fabra de 360.000 euros. En marzo de 2013 ambos firman un documento en el que el ex mandatario se compromete a pagar el préstamo más los intereses en dos años a razón de 15.300 euros al mes. Fabra no pagó ninguna mensualidad y la justicia le ha condenado a reponer 368.000 euros al piloto, que ha pedido el embargo de los bienes del ex presidente de la Diputación para poder cobrar.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *