Trenco: “A la Diputació de València es reparteixen els diners del pressupost de manera que tots els ajuntaments independentment de quin color siguin tenen les mateixes opcions de rebre una ajuda”.

El grup Compromís ha demanat a la Diputació que no excloga als municipis de més de 20.000 habitants de les subvencions i ajudes que s’atorguen des d’aquesta institució. El portaveu de la coalició, Xavier Trenco, ha explicat que aquestes ciutats queden fora d’ajudes com les dels POIS (Plans provincials d’obres i serveis) “per culpa d’una interpretació molt restrictiva del que són les competències de les diputacions”. Trenco ha posat com a exemple la manera que ha trobat la Diputació de València, governada pel PSOE i Compromís, de reparar aquesta injustícia: “han decidit repartir els diners que els corresponen a les ciutats majors de 50.000 habitants d’una manera equitativa i reglada, de manera que es poden signar tants convenis singulars com es vulguen, sempre que les ciutats beneficiàries no hagin superat els diners que els ha estat adjudicat anteriorment”.

El portaveu de Compromís a la Diputació també ha insistit que aquesta adjudicació no es fa “a dit sinó que es reparteix el pressupost total de grans ciutats atenent a diversos criteris però de manera que tots els ajuntaments, independentment de quin color siguen, tinguen les mateixes opcions de rebre una ajuda “.

“Per posar un exemple, segons els pressupostos de la Diputació de València, a una ciutat com Vila-real li tocarien uns 260.000 euros aproximadament o Almassora 190.000 euros, xifres que estan molt lluny dels 30.000 euros que la Diputació de Castelló ha donat aquest any a les ciutats de més de 20.000 habitants, uns diners que només poden emprar-se en obres i serveis per a les pedanies d’aquestes ciutats”.

Així mateix, Trenco ha inisistido en que, dels 7,8 milions d’euros dels POIS, “han sobrat 1,5 milions d’euros, que podrien estar perfectament destinats a les ciutats de més de 20.000 habitants que s’han vist excloses de les ajudes”.

Per tot això, Compromís ha presentat una moció en la qual s’insta a la Diputació de Castelló que de cara a l’any que tinga en compte els municipis majors de 20.000 habitants “perquè el repartiment dels diners es faça de forma equitativa a tots els ajuntaments , governe qui governe, com es fa en la Diputació de València”. També, “que s’utilitze una baremació que tinga en compte paràmetres més enllà del nombre d’habitants, tant en els POIS com en altres àrees com Cultura o Esports”. “Volem que en les ajudes i subvencions de la Diputació no quede exclosa cap ciutat ni, per tant, els seus habitants”, ha conclòs Trenco.

 

——————-

COMPROMÍS PROPONE NO EXCLUIR A LAS CIUDADES DE MÁS DE 20.000 HABITANTES DE LOS POYS DE 2017

Trenco: “En la Diputación de Valencia se reparte el dinero del presupuesto de manera que todos los ayuntamientos independientemente de qué color sean tienen las mismas opciones de recibir una ayuda”.

El grupo Compromís ha pedido a la Diputación que no excluya a los municipios de más de 20.000 habitantes de las subvenciones y ayudas que se otorgan desde esta institución. El portavoz de la coalición, Xavier Trenco, ha explicado que estas ciudades quedan fuera de ayudas como las de los POYS (Planes provinciales de obras y servicios) “por culpa de una interpretación muy restrictiva de lo que son las competencias de las diputaciones”.

Trenco ha puesto como ejemplo la manera que ha encontrado la Diputación de Valencia, gobernada por el PSOE y Compromís, de reparar esta injusticia: “han decidido repartir el dinero que les corresponden a las ciudades mayores de 50.000 habitantes de una forma equitativa y reglada, de manera que se pueden firmar tantos convenios singulares como se quieran, siempre que las ciudades beneficiarías no hayan superado el dinero que les ha sido adjudicado anteriormente”. El portavoz de Compromís en la Diputación también ha insistido que esa adjudicación no se hace “a dedo sino que se reparte el presupuesto total de grandes ciudades atendiendo a diversos criterios pero de manera que todos los ayuntamientos, independientemente de qué color sean, tengan las mismas opciones de recibir una ayuda”.

“Por poner un ejemplo, según los presupuestos de la Diputación de Valencia, a una ciudad como Vila-real le tocarían unos 260.000 euros aproximadamente o Almassora 190.000 euros, cifras que están muy lejos de los 30.000 euros que la Diputación de Castellón ha dado este año en las ciudades de mas de 20.000 habitantes, un dinero que sólo puede emplearse en obras y servicios para las pedanías de estas ciudades”.
Asimismo, Trenco ha insistido en que, de los 7,8 millones de euros de los POYS, “han sobrado 1,5 millones de euros, que podrían estar perfectamente destinados a las ciudades de más de 20.000 habitantes que se han visto excluidas de las ayudas”.

Por todo ello, Compromís ha presentado una moción en la que se insta a la Diputación de Castellón que de cara al próximo año tenga en cuenta los municipios mayores de 20.000 habitantes “para que el reparto del dinero se haga de forma equitativa a todos los ayuntamientos, gobierne quien gobierne, como se hace en la Diputación de Valencia”. También, “que se utilice una baremación que tenga en cuenta parámetros más allá del número de habitantes, tanto en los POYS como en otras áreas como Cultura o Deportes”. “Queremos que en las ayudas y subvenciones de la Diputación no quede excluida ninguna ciudad ni, por tanto, sus habitantes”, ha concluido Trenco