Des que començaren enguany les concessions dels xiringuitos, a les platges de les nostres comarques, els problemes han  augmentat fins a arribar a l’actual situació que, des de Compromís, es qualifica “de caòtica i asfixiant”. Tot començà quan els tècnics de Costes -que depenen del Ministeri, és a dir, del govern espanyol en mans del PP- començaren les revisions de totes i cadascuna de les concessions dels barets de platja. A causa del canvi de criteri en la interpretació de la llei per part dels tècnics de Costes s’ha generat un gran malestar.

Des d’Almenara fins a Vinaròs, no hi ha ajuntament que no haja tingut problemes per l’aplicació taxativament estricta de la llei que regula les concessions, quan en anys anteriors s’actuava aplicant el màxim de flexibilitat.

A Moncofa, els tècnics del Ministeri revisaren fins al mil·límetre cadascun dels xiringuitos, fins al punt que alguns hagueren de tancar uns dies en plena temporada estival per poder complir els requeriments de la demarcació territorial de Costes. Segons el portaveu de Compromís Moncofa, Joan Baptista Vilar, “el resultat de la gestió de Costes enguany ens suposarà la pèrdua directa de molts llocs de treball i elevades pèrdues econòmiques pels concessionaris”.

El fet s’hi ha agreujat encara més en Almassora, ciutat en la qual no han pogut instal·lar el baret de platja que cada any muntaven perquè després de la revisió no s’adequava a les exigències de costes.

El màxim nivell de crispació ara mateix es troba a Borriana, municipi en el qual Costes amenaça en desmuntar un xiringuito abans del dia 10 d’agost o imposar elevades sancions als concessionaris. Vist i comprovat l’alt nivell d’exigència per part de costes en aquest cas, fa inviable cap presa de mesures o remodelació possible. Segons el regidor de Compromís de Turisme, Santi Zorío, “no entenem com és possible que siguen capaços de fer tancar un negoci que dóna serveis a les nostres platges i llocs de treball als nostres veïns. Continuarem fent el que estiga al nostre abast per frenar la decisió de la Direcció Territorial de Costes, donant el màxim suport als concessionaris”.

Aquesta situació és un element més dins dels greuges que la Direcció Territorial de Costes genera des de fa temps a les comarques del nord. El canvi del punt de vista sobre les concessions de primera línia de platja en alguns municipis contrasta amb la falta d’actuacions per a crear elements de protecció front l’erosió que pateix el litoral. L’exemple més clar el tenim a Almenara. Segons Robert Castelló, regidor de Compromís per Almenara, “ens hem quedat sense platja i la mar ja amenaça l’ecosistema d’aigua dolça de la marjal”.

Tota aquesta situació ha generat que des dels col·lectius de Compromís a les comarques del nord es plantege la possibilitat de sol·licitar la transferència de les competències de Costes al País Valencià, com ha passat a Catalunya i Andalusia. Com ha declara Jaume Moreno, secretari comarcal del Bloc a la Plana Baixa,”ja les demanarem anteriorment, però la Conselleria en mans del PP mai no va portar avant aquesta proposta, encara que quan els interessava rentar la cara d’alguns, votaven que sí a la Diputació de Castelló! Si no són capaços de resoldre-nos cap problema i només fan que crear-ne més, millor serà que gestionem nosaltres el nostre litoral”.

 

——————————–

 

Desde que comenzaron este año las concesiones de los chiringuitos, en las playas de nuestras comarcas, los problemas han aumentado hasta llegar a la actual situación que, desde Compromís, se califica “de caótica y asfixiante”. Todo empezó cuando los técnicos de Costas -que dependen del Ministerio, es decir, del gobierno español en manos del PP- empezaron las revisiones de todas y cada una de las concesiones de los chiringuitos. Debido al cambio de criterio en la interpretación de la ley por parte de los técnicos de Costas se ha generado un gran malestar.

Desde Almenara hasta Vinaròs, no hay ayuntamiento que no haya tenido problemas por la aplicación taxativamente estricta de la ley que regula las concesiones, cuando en años anteriores se actuaba aplicando el máximo de flexibilidad.

En Moncofa, los técnicos del Ministerio revisaron hasta el milímetro cada uno de los chiringuitos, hasta el punto de que algunos tuvieron que cerrar unos días en plena temporada estival para poder cumplir los requerimientos de la demarcación territorial de Costas. Según el portavoz de Compromís Moncofa, Juan Bautista Vilar, “el resultado de la gestión de costas este año nos supondrá la pérdida directa de muchos puestos de trabajo y elevadas pérdidas económicas por los concesionarios”.

El hecho se ha agravado aún más en Almassora, ciudad en la que no se ha podido instalar el chiringuito que todos los años montaban, porque después de la revisión no se adecuaba a las exigencias de Costas.

El máximo nivel de crispación ahora mismo se encuentra en Borriana, municipio en el que Costas amenaza con obligar adesmontar un chiringuito antes del día 10 de agosto o imponer elevadas sanciones a los concesionarios. Visto y comprobado el alto nivel de exigencia por parte del Ministerio en este caso, hace inviable ninguna toma de medidas o remodelación posible. Según el concejal de Turismo de Borriana, Santi Zorío, y edil de Compromís, “no entendemos cómo es posible que sean capaces de hacer cerrar un negocio que da servicios a nuestras playas y lugares de trabajo a nuestros vecinos. Continuaremos haciendo lo que esté a nuestro alcance para frenar la decisión de la Dirección Territorial de Costas, dando el máximo apoyo a los concesionarios “.

Esta situación es un factor más dentro de los agravios que la Dirección Territorial de Costas genera desde hace tiempo en las comarcas del norte. El cambio del punto de vista sobre las concesiones de primera línea de playa en algunos municipios contrasta con la falta de actuaciones para crear elementos de protección frente la erosión que sufre el litoral. El ejemplo más claro lo tenemos en Almenara . Según  Robert Castelló, edil de Compromís per Almenara, “nos hemos quedado sin playa y el mar ya amenaza el ecosistema de agua dulce del marjal”.

Toda esta situación ha generado que desde los colectivos de Compromís en las comarcas del norte se plantee la posibilidad de solicitar la transferencia de las competencias de Costas al País Valenciano, como ha pasado en Cataluña y Andalucía. Como ha declarado Jaume Moreno, secretario comarcal del Bloc en la Plana Baixa, “ya las pedimos anteriormente, pero la Conselleria en manos del PP nunca llevó adelante esta propuesta, aunque cuando les interesaba lavar la cara de algunos, votaban que sí en la Diputació de Castelló! Si no son capaces de resolver ningún problema y sólo hacen que crear más, mejor será que gestionamos nosotros nuestro litoral “.