Trenco: “Ara ens diuen que l’oposició podrà reunir-se amb la gerència del centre sanitari per tenir informació de primera mà. Si no ens hagueren tret del Consell de Govern la tindríem sempre”

El grup Compromís de la Diputació de Castelló ha insistit en la  petició de compareixença de la diputada Nieves Martínez com a responsable política del Consorci Hospitalari Provincial perquè done explicacions sobre l’auditoria de l’any 2015 que la Generalitat Valenciana va encarregar a l’empresa Iberaudit Kreston i en la qual es recullen diverses irregularitats. El portaveu de la coalició a la institució provincial, Xavier Trenco, ha manifestat que la resposta del PP ha estat que no tenen constància de cap auditoria. “Em sorprén que no coneguen aquest informe quan és un document públic. A més, hauria de ser una obligació de la diputada conéixer els assumptes de la seua competència”, ha destacat Trenco.

El diputat de Compromís també ha detallat que, en resposta a una pregunta seua en la comissió, “el PP s’ha compromés a que puguem fer reunions i trobades en el Provincial perquè se’ns informe de tots els assumptes relatius a la marxa del centre . Això no seria necessari si el PP no ens haguera apartat del Consell de Govern, on sí que teníem representació en l’anterior corporació provincial”. “És a dir: ara ens diuen que l’oposició podrà reunir-se amb la gerència del centre sanitari per tindre informació de primera mà. Si no ens hagueren tret del Consell de Govern la tindríem sempre”

“Però tot això, que ens sembla bé, no és obstacle perquè la diputada, diputada provincial, recordem-ho, done explicacions a la seu que correspon, en aquest cas, la Diputació”, ha insistit Trenco.

Cal recordar que en l’esmentada auditoria s’arreplegaven irregularitats com el pagament de retribucions al personal que no estan registrats com a despesa en comptabilitat financera ni imputats en el pressupost; també en el càlcul de la indemnització de l’anterior director gerent, al qual se li deuen més de 10.000 euros per no haver seguit el procediment establitt per al seu acomiadament; o les 120 contractacions que es van fer sense la preceptiva autorització prèvia de la Conselleria i sense convocatòria pública.

L’informe recull, així mateix, irregularitats com l’incompliment del plec de condicions de la concessió el servei de cafeteria, fraccionaments indeguts en els pagaments i factures pendents.

—————–

COMPROMÍS INSISTE EN RECLAMAR LA COMPARECENCIA DE LA DIPUTADA NIEVES MARTÍNEZ PARA QUE DÉ EXPLICACIONES SOBRE EL PROVINCIAL PERO EL PP SE ESCUDA EN QUE AÚN NO HAN RECIBIDO EL INFORME DE LA AUDITORÍA DE 2015

Trenco: “Ahora nos dicen que la oposición podrá reunirse con la gerencia del centro sanitario para tener información de primera mano. Si no nos hubieran quitado del Consejo de Gobierno la tendríamos siempre”

El grupo Compromís de la Diputación de Castellón ha insistido en su petición de  comparecencia de la diputada Nieves Martínez como responsable política del Consorcio Hospitalario Provincial para que dé cuenta de la auditoría del año 2015 que la Generalitat valenciana encargó a la empresa Iberaudit Kreston  y en la que se recogen diversas irregularidades. El portavoz de la coalición en la institución provincial, Xavier Trenco, ha manifestado que la respuesta del PP ha sido que no tienen constancia de ninguna auditoría. “Me sorprende que no conozcan ese informe cuando es un documento público. Además, tendría que ser una obligación de la diputada conocer los asuntos de su competencia”, ha destacado Trenco.

El diputado de Compromís también ha detallado que, en respuesta a una pregunta suya en la comisión, “el PP se ha comprometido a que podamos hacer reuniones y encuentros en el Provincial para que se nos informe de todos los asuntos relativos a la marcha del cetro. Esto no sería necesario si el PP no nos hubiera apartado del Consejo de Gobierno, donde sí que teníamos representación en la anterior legislatura”. “O sea, ahora nos dicen que la oposición podrá reunirse con la gerencia del centro sanitario para tener información de primera mano. Si no nos hubieran quitado del Consejo de Gobierno la tendríamos siempre”, ha dicho Trenco.

“Pero todo esto, que nos parece bien, no es obstáculo para que la diputada, diputada provincial, recordémoslo, dé explicaciones en la sede que corresponde, en este caso, la Diputación”, ha insistido Trenco.

Cabe recordar que en la citada auditoría se recogían irregularidades como el pago de retribuciones al personal que no están registrados como gasto en contabilidad financiera ni imputados en el presupuesto; también en el cálculo de la indemnización del anterior director gerente, al que se le adeudan más de 10.000 euros por no haber seguido el procedimiento establecido para su despido;  o las 120 contrataciones que se hicieron sin la preceptiva autorización previa de la Conselleria y sin convocatoria pública.
El informe recoge, asimismo, irregularidades como el incumplimiento del pliego de condiciones de la concesión el servicio de cafetería, fraccionamientos indebidos en los pagos y facturas pendientes.