COMPROMÍS INISISTEIX EN RECLAMAR A LA DIPUTACIÓ UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE LES MÀQUINES EN CAS DE PLUGES TORRENCIALS
TRENCO: «ESTÀ MOLT BÉ QUE MOLINER ES COORDINE AMB LA CHX PERÒ ELS ALCALDES ENCARA NO SABEN A QUI HAN DE TELEFONAR SI ELS SEUS POBLES ES QUEDEN INCOMUNICATS»

El grup Compromís de la Diputació de Castelló ha insistit en la seua petició del passat mes de novembre de 2015 sobre la creació d’un protocol d’actuació perquè els tècnics que manegen les màquines de la Diputació sàpien com actuar en cas de fortes pluges. “Es tracta de tenir clar un procediment d’actuació, que estiga basat en uns criteris objectius i que tot això servisca per actuar de la manera més eficaç possible”, ha explicat el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco. “Hem presentat mocions i hem fet preguntes sobre aquest assumpte i ens trobem a pocs dies del mes d’octubre (data on tradicionalment hi ha episodis de gota freda) i encara estem esperant”, ha lamentat Trenco.

El portaveu de Compromís a la Diputació ha manifestat que li sembla molt interessant que el president de la Diputació, Javier Moliner, feu d’amfitrió i es coordine amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i per adequar llits i barrancs i així evitar inundacions a la província. “Tot el que siga treballar unides les diferents administracions és molt lloable. Però la veritat és que quan ocorre un succés d’aquest tipus, una inundació que deixa incomunicats pobles o granges, els alcaldes encara no saben a qui dirigir-se: si al diputat Luis Rubio directament perquè els solucionarà més ràpid el problema o a qui. I aquestes màquines sí que són competència directa de la Diputació. A hores d’ara, els alcaldes encara no saben a qui telefonar si els seus pobles es queden incomunicats”, ha assegurat el diputat de Compromís.

“Vam arribar a l’acord d’establir un protocol: han passat mesos i mesos i encara no està ni sobre la taula”, ha criticat Trenco. “No sé si esperen que passi un desastre com el de novembre de l’any passat”.

———————

COMPROMÍS INISISTE EN RECLAMAR A LA DIPUTACIÓN UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS MÁQUINAS EN CASO DE LLUVIAS TORRENCIALES
TRENCO: «ESTÁ MUY BIEN QUE MOLINER SE COORDINE CON LA CHJ PERO LOS ALCALDES AÚN NO SABEN A QUIÉN TIENEN QUE LLAMAR SI SUS PUEBLOS SE QUEDAN INCOMUNICADOS»

El grupo Compromís de la Diputación de Castellón ha insistido en su petición del pasado mes de noviembre de 2015 sobre la creación de un protocolo de actuación para que los técnicos que manejan las máquinas de la Diputación sepan cómo actuar en caso de fuertes lluvias. “Se trata de tener claro un procedimiento de actuación, que esté basado en unos criterios objetivos y que todo ello sirva para actuar de la manera más eficaz posible”, ha explicado el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco.
“Hemos presentado mociones y hemos hecho preguntas sobre este asunto y nos encontramos a pocos días del mes de octubre (fecha donde tradicionalmente hay episodios de gota fría) y aún estamos esperando”, ha lamentado Trenco.

El portavoz de Compromís en la Diputación ha manifestado que le parece muy interesante que el presidente de la Diputación, Javier Moliner, haga de anfitrión y se coordine con la Confederación Hidrográfica del Júcar y para adecuar cauces y barrancos y así evitar inundaciones en la provincia. “Todo lo que sea trabajar unidas las diferentes administraciones es muy loable. Pero lo cierto es que cuando ocurre un suceso de ese tipo, una inundación que deja incomunicados pueblos o granjas, los alcaldes aún no saben a quién dirigirse: si al diputado Luis Rubio directamente porque les solucionará más rápido el problema o a quién. Y esas máquinas sí que son competencia directa de la Diputación. A estas alturas, los alcaldes aún no saben a quién llamar si sus pueblos se quedan incomunicados”, ha asegurado el diputado de Compromís.

“Llegamos al acuerdo de establecer un protocolo: han pasado meses y meses y aún no está ni sobre la mesa”, ha criticado Trenco. “No sé si esperan a que ocurra un desastre como el de noviembre del año pasado”.