COMPROMÍS S’ABSTÉ EN LA VOTACIÓ DEL PRESSUPOST PER A 2017 DE LA DIPUTACIÓ

Trenco: “Hem canviat la intenció inicial de votar que no a una abstenció perquè és la manera d’obrir un diàleg i una mesa de negociació per intentar evitar els desequilibris entre els municipis”

“La política és l’art del possible i, de vegades, de l’impossible”. Així ha justificat el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, l’abstenció del seu grup al pressupost de la Diputació per 2017, una decisió que ha qualificat de “dura” i fruit de la “responsabilitat envers els municipis de la província, especialment, els més xicotets, però també de la resta”.

Trenco ha argumentat que la primera intenció del seu grup va ser votar que no als comptes de la institució provincial “perquè no són els números que haguérem fet nosaltres, ni tampoc la manera de negociar és la nostra”. En aquest sentit, el portaveu de Compromís a la Diputació ha lamentat que primer es presentaran els pressupostos públicament i després “s’obrira un període de diàleg amb els grups però de forma molt precipitada”.

“La Diputació és una institució que té com a principal objectiu ajudar els municipis i un instrument per fer-ho és a través dels Plans d’Obres i Serveis (POIS). Havíem proposat duplicar la quantitat respecte de l’any passat i el PP no ha arribat a la xifra de 16 milions que demanàvem però sí que ha augmentat la quantitat “, ha argumentat Trenco. Així mateix, el PP ha accedit a incloure als municipis de més de 20.000 habitants, que l’any passat van quedar fora d’aquests ajuts i només van poder participar “a través de les pedanies i atenent la petició de Compromís”, ha manifestat Trenco. “Són molts els alcaldes i alcaldesses, per no dir tots, que han vingut a la Diputació per sol·licitar ajuda econòmica per als seus projectes”, ha argumentat Trenco, “i l’abstenció és un gest de bona voluntat per intentar evitar els desequilibris entre els municipis “. «Es partirà d’una quantitat mínima de 150.000 euros per a aquestos pobles grans», ha dit el diputat. Compromís també considera imprescindible “crear una taula per atendre les necessitats urgents dels pobles i que els convenis singulars tinguen d’aquesta manera un sentit recte i no desvirtuat”.

Compromís també ha lligat l’abstenció a què la Diputació col·labore en el finançament de projectes europeus, com els Edusi, que suposaran, per exemple, per a la capital, Castelló, més de 20 milions d’euros en els propers anys, i que aquesta col·laboració s’estenga a altres localitats.

“El més fàcil hauria estat votar que no”, ha afirmat Trenco. “La nostra abstenció és un exercici de responsabilitat, de bona voluntat però no un xec en blanc”, ha conclòs.

D’altra banda, en el torn de precs i preguntes, el portaveu adjunt de Compromís, José Miguel Carbó, ha preguntat quan té previst la Diputació implantar la carrera professional, igual que s’ha fet a l’Ajuntament de València. “És una reivindicació dels sindicats que escoltem des que Compromís està en aquesta casa i sembla ser que no s’avança”, ha dit Carbó.

—————————-

COMPROMÍS SE ABSTIENE EN LA VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2017 DE LA DIPUTACIÓN

Trenco: “Hemos cambiado la intención inicial de votar que no a una abstención porque es la manera de abrir un diálogo y una mesa de negociación para intentar evitar los desequilibrios entre los municipios”

“La política es el arte de lo posible y, a veces, de lo imposible”. Así ha justificado el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, la abstención de su grupo al presupuesto de la Diputación para 2017, una decisión que ha calificado de “dura” y fruto de la “responsabilidad para con los municipios de la provincia, especialmente, los más pequeños, pero también para el resto”.

Trenco ha argumentado que la primera intención de su grupo fue votar que no a las cuentas de la institución provincial “porque no son los números que hubiéramos hecho nosotros, ni tampoco la manera de negociar es la nuestra”. En este sentido, el portavoz de Compromís en la Diputación ha lamentado que primero se presentaran los presupuestos públicamente y después “se abriera un periodo de diálogo con los grupos pero de forma muy precipitada”.

“La Diputación es una institución que tiene como principal objetivo ayudar a los municipios y un instrumento para hacerlo es a través de los Planes de Obras y Servicios (POYS). Habíamos propuesto duplicar la cantidad respecto del año pasado y el PP no ha llegado a la cifra de 16 millones que pedíamos pero sí que ha aumentado la cuantía”, ha argumentado Trenco. Asimismo, el PP ha accedido a incluir a los municipios de más de 20.000 habitantes, que el año pasado quedaron fuera de estas ayudas y sólo pudieron participar “a través de las pedanías y atendiendo a la petición de Compromís”, ha manifestado Trenco. “Son muchos los alcaldes y alcaldesas, por no decir todos, que han venido a la Diputación para solicitar ayuda económica para sus proyectos”, ha argumentado Trenco, “y la abstención es un gesto de buena voluntad para intentar evitar los desequilibrios entre los municipios”. “Se partirá de una cantidad mínima de 150.000 para estos pueblos más grandes”, ha dicho el diputado. Compromís también considera imprescindible “crear una mesa para atender las necesidades urgentes de los pueblos y que los convenios singulares tengan de esta manera un sentido recto y no desvirtuado”.

Compromís también ha ligado su abstención a que la Diputación colabore en la financiación de proyectos europeos, como los Edusi, que supondrán, por ejemplo, para la capital, Castellón, más de 20 millones de euros en los próximos años, y que esta colaboración se extienda a otras localidades.

“Lo más fácil hubiera sido votar que no”, ha afirmado Trenco. “Nuestra abstención es un ejercicio de responsabilidad, de buena voluntad pero no un cheque en blanco”, ha concluido.

Por otra parte, en el turno de ruegos y preguntas, el portavoz adjunto de Compromís, José Miguel Carbó, ha preguntado cuándo tiene previsto la Diputación implantar la carrera profesional, igual que se ha hecho en el Ayuntamiento de Valencia. “Es una reivindicación de los sindicatos que venimos escuchando desde que Compromís está en esta casa y parece ser que no se avanza”, ha dicho Carbó.
Espai per a fitxers adjunts