Trenco: “El PP de la Diputació ens copia el model de transport que hem proposat per als pobles d’interior i l’aplica només per als viatges de les mestresses de casa”

Compromís agraeix la iniciativa però lamenta que es restringisca la concessió d’ajudes per a viatges a un únic col·lectiu

El portaveu del grup Compromís de la Diputació, Xavier Trenco, ha lamentat que es restringisca a les associacions de mestresses de casa un ajut per al transport col·lectiu que la corporació provincial posa en marxa enguany. En la comissió de Serveis a la Ciutadania s’ha aprovat les bases del concurs destinat a viatges socioculturals de les mestresses de casa, “concurs que consisteix a facilitar gratuïtament fins a dos autobusos perquè un màxim de 110 dones puguen fer viatges culturals per Castelló i províncies limítrofes”, ha explicat el diputat de Compromís.

“No és que ens semblen malament els viatges en si però xoca que la Diputació done tantes facilitats a aquest col·lectiu, que sens dubte, s’ho mereix, i no atenga les demandes dels pobles de l’interior, que reclamen des de fa temps un servei de transport digne”, ha assenyalat Trenco. En aquest sentit, el portaveu de Compromís a la Diputació ha detallat que en les bases d’aquest concurs els beneficiaris són les associacions provincials de mestresses de casa,”s’estableix fins i tot que es poden fer els viatges conjuntament amb les associacions de mestresses de casa d’altres pobles. És a dir, que si no hi ha un nombre suficient de viatgeres per omplir l’autobús es puga sumar una altra associació o les que siguen necessàries perquè siga ‘rendible’ el viatge”.

Segons ha manifestat Trenco, “ens copien el model de transport mancomunat que hem proposat per als pobles d’interior i l’apliquen només per als viatges de les mestresses de casa. Si es pot per a elles que, sens dubte, s’ho mereixen més que ningú, no sé per què no ho poden posar per als estudiants, els ancians i els veïns dels pobles de l’interior, que depenen quasi exclusivament del transport privat per als seus desplaçaments, anar al metge i fer gestions”.

Per al portaveu de Compromís a la Diputació, “quan hi ha voluntat política se superen totes les dificultats; quan no n’hi ha, tot són pegues”, en al·lusió a la iniciativa de la coalició de posar en marxa un transport mancomunat per donar servei als habitants dels pobles de l’interior de Castelló; iniciativa que el PP va vetar en la Diputació.

———————–

Trenco: “El PP de la Diputación nos copia el modelo de transporte que hemos propuesto para los pueblos de interior y lo aplica solo para los viajes de las amas de casa”

Compromís agradece la iniciativa pero lamenta que se restrinja la concesión de ayudas para viajes a un único colectivo

El portavoz del grupo Compromís de la Diputación, Xavier Trenco, ha lamentado que se restrinja a las asociaciones de amas de casa una ayuda para el transporte colectivo que la corporación provincial pone en marcha este año. En la comisión de Servicios a la Ciudadanía se ha aprobado las bases del concurso destinado a viajes socioculturales de las amas de casa “concurso que consiste en facilitar gratuitamente hasta dos autobuses para que un máximo de 110 mujeres puedan hacer viajes culturales por Castellón y provincias limítrofes”, ha explicado el diputado de Compromís.

“No es que nos parezcan mal los viajes en sí pero choca que la Diputación dé tantas facilidades a este colectivo, que sin duda, se lo merece, y no atienda las demandas de los pueblos del interior, que reclaman desde hace tiempo un servicio de transporte digno”, ha señalado Trenco. En este sentido, el portavoz de Compromís en la Diputación ha detallado que en las bases de este concurso cuyos beneficiarios son las asociaciones provinciales de amas de casa, “se establece incluso que se pueden hacer los viajes conjuntamente con las asociaciones de amas de casa de otros pueblos. Es decir, que si no hay un número suficiente de viajeras para llenar el autobús se pueda sumar otra asociación o las que sea necesario para que sea ‘rentable’ el viaje”.

Según ha manifestado Trenco, “nos copian el modelo de transporte mancomunado que hemos propuesto para los pueblos de interior y lo aplican solo para los viajes de las amas de casa. Si se puede para ellas que, sin duda, se lo merecen más que nadie, no sé por qué no lo pueden poner para los estudiantes, los ancianos y los vecinos de los pueblos del interior, que dependen casi exclusivamente del transporte privado para sus desplazamientos, ir al médico y hacer gestiones”.

Para el portavoz de Compromís en la Diputación, “cuando hay voluntad política se superan todas las dificultades; cuando no la hay, todo son pegas”, en alusión a la iniciativa de la coalición de poner en marcha un transporte mancomunado para dar servicio a los habitantes de los pueblos del interior de Castellón; iniciativa que el PP vetó en la Diputación.