Trenco: “Són crèdits molt avantatjosos però la quantia mínima que es pot sol·licitar és de 300.000 euros, una xifra que difícilment poden gestionar els pobles més menuts, que són la majoria a Castelló”

Compromís ha demanat a la Diputació que articule un mecanisme perquè els municipis de menys de 20.000 habitants puguin beneficiar dels ajudes per a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal que atorga l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), dependent del Ministeri d’Indústria.

Segons el portaveu de la coalició a la Diputació, Xavier Trenco, “es tracta d’unes ajudes molt avantatjoses per als ajuntaments ja que es tracta de préstecs del cent per cent, sense interessos i amb un any de carència, i amb quantitats que van des els quatre milions fins als tres-cents mil euros”. Precisament, aquest és el principal obstacle d’aquesta línia de crèdit: que la quantia mínima que es pot sol·licitar és de 300.000 euros, “una xifra que difícilment poden gestionar els pobles més menuts, que són la majoria a Castelló”, ha manifestat Trenco. Però la mateixa convocatòria de subvencions estableix que, en aquelles actuacions de quantia inferior a 300.000 euros, hauran de tramitar-se de forma agrupada amb un altre o altres sol·licitants “i se gestionades a través d’una diputació o entitat equivalent, que és per al que de veritat haurien de servir aquest tipus d’institucions provincials”, ha subratllat Trenco.

“Són subvencions molt importants, que poden contribuir decisivament a l’estalvi econòmic i energètic dels municipis. Però, lamentablement es perden perquè ningú informa que existeixen. I això que el president de la Diputació i el ministre del ram són del mateix partit”, ha criticat el diputat de Compromís.

La finalitat dels ajuts és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector d’enllumenat exterior municipal perquè reduïsquen les emissions de diòxid de carboni, mitjançant l’execució de projectes d’estalvi i eficiència energètica. “És un objectiu que està en harmonia amb els plantejaments de sostenibilitat i eficiència energètica que propugna Compromís. Hi ha municipis que s’han queixat que l’any passat no van poder optar a les ajudes del Ministeri. Esperem que ara la Diputació siga capaç de gestionar-les”, ha conclòs Trenco.

—————————
Compromís pide a la Diputación que coordine las ayudas del IDAE para la renovación del alumbrado municipal en los pueblos de menos de 20.000 habitantes

Trenco: “Son créditos muy ventajosos pero la cuantía mínima que se puede solicitar es de 300.000 euros, una cifra que difícilmente pueden gestionar los pueblos más pequeños, que son la mayoría en Castellón”

Compromís ha pedido a la Diputación que articule un mecanismo para que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan beneficiarse de las ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal que otorga el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria.
Según el portavoz de la coalición en la Diputación, Xavier Trenco, “se trata de unas ayudas muy ventajosas para los ayuntamientos puesto que se trata de préstamos del cien por cien, sin intereses y con un año de carencia, y con cantidades que van desde los cuatro millones hasta los trecientos mil euros”.

Precisamente, ese es el principal escollo de esta línea de crédito: que la cuantía mínima que se puede solicitar es de 300.000 euros, “una cifra que difícilmente pueden gestionar los pueblos más pequeños, que son la mayoría en Castellón”, ha manifestado Trenco. Pero la misma convocatoria de subvenciones establece que, en aquellas actuaciones de cuantía inferior a 300.000 euros, deberán tramitarse de forma agrupada con otro u otros solicitantes “y podrán ser gestionadas a través de una diputación o entidad equivalente, que es para lo que de verdad tendrían que servir este tipo de instituciones provinciales”, ha subrayado Trenco.

“Son subvenciones muy importantes, que pueden contribuir decisivamente al ahorro económico y energético de los municipios. Pero, lamentablemente se pierden porque nadie informa de que existen. Y eso que el presidente de la Diputación y el ministro del ramo son del mismo partido”, ha criticado el diputado de Compromís.

La finalidad de las ayudas es incentivar y promover la realización de actuaciones en el sector de alumbrado exterior municipal que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, mediante la ejecución de proyectos de ahorro y eficiencia energética. “Es un objetivo que está en armonía con los planteamientos de sostenibilidad y eficiencia energética que propugna  Compromís. Hay municipios que se han quejado de que el año pasado no pudieron optar a las ayudas del Ministerio. Esperemos que ahora la Diputación sea capaz de gestionarlas”, ha concluido Trenco.