Compromís demana que es repose la línia de subvencions directes de la Diputació per a la lluita contra els mosquits

Trenco: “Correm el perill que es perda el treball de coordinació i els estudis que s’ha fet en aquests últims quatre anys”

Compromís ha demanat a la Diputació que restablisca la línia d’ajudes directes als ajuntaments per a la lluita contra els mosquits, “unes subvencions que redunden en benefici d’un dels sectors més importants de l’economia de Castelló com és el turístic”, segons ha dit el seu portaveu a la institució provincial, Xavier Trenco.

Trenco va fer aquesta proposta a la comissió de Creixement Econòmic. El diputat ha recordat que aquestes subvencions estaven incloses en el Pla Provincial contra les Plagues de Mosquits, però es van eliminar ja que amb l’aprovació del Pla Castelló 135 de la Diputació, moltes van quedar anul·lades. El citat pla “si bé dota de més llibertat i autonomia als ajuntaments en la gestió dels recursos, i això és positiu, relega a un segon pla la línia d’acció enfront d’aquestes plagues”.

Segons Trenco, “és possible que hi haja ajuntaments que s’obliden de demanar les ajudes a través del Pla Castelló 135 i es troben amb que no han previst destinar partides a la lluita contra aquests insectes mentre que el poble del costat sí que ho ha fet. Però, lamentablement, els mosquits acabaran per afectar els dos municipis”. A més, i el que té més importància per Trenco, “correm el perill que es perda el treball de coordinació i els estudis que s’ha fet en aquests últims quatre anys”, en referència a l’assessorament que han prestat els tècnics mediambientals als ajuntaments perquè es posessen en marxa contractes de manteniment i prevenció i protocols d’actuació en cas de plagues.
Davant aquesta problemàtica, Trenco ha afirmat que “hem de seguir treballant ja que amb l’augment de les temperatures proliferen aquests insectes. No podem oblidar l’efecte que tenen en la salut i el benestar dels nostres veïns i més sobre el turisme, sector clau de creixement de la nostra província “.

—————————-

Compromís pide que se reponga la línea de subvenciones directas de la Diputación para la lucha contra los mosquitos

Trenco: “Corremos el peligro de que se pierda el trabajo de coordinación y los estudios que se ha hecho en estos últimos cuatro años”

Compromís ha pedido a la Diputación que restablezca la línea de ayudas directas a los ayuntamientos para la lucha contra los mosquitos, “unas subvenciones que redundan en beneficio de uno de los sectores más importantes de la economía de Castellón como es el turístico”, según ha dicho su portavoz en la institución provincial, Xavier Trenco.
Trenco hizo esta propuesta en la comisión de Crecimiento Económico. El diputado  ha recordado que estas subvenciones estaban incluidas en el  Plan Provincial contra las Plagas de Mosquitos, pero se eliminaron ya que con la aprobación del Plan Castellón 135 de la Diputación, muchas quedaron anuladas. El citado plan “si bien dota de mayor libertad y autonomía a los ayuntamientos en la gestión de los recursos, y eso es positivo, relega a un segundo plano la línea de acción frente a estas plagas”.
Según Trenco, “es posible que haya ayuntamientos que se olviden de pedir las ayudas a través del Plan Castellón 135 y se encuentren con que no han previsto destinar partidas a la lucha contra estos insectos mientras que el pueblo de al lado sí que lo ha hecho. Pero, lamentablemente, los mosquitos acabaran por afectar a los dos municipios”. Además, y lo que tiene más importancia para Trenco, “corremos el peligro de que se pierda el trabajo de coordinación y los estudios que se ha hecho en estos últimos cuatro años”, en referencia al asesoramiento que han prestado los técnicos medioambientales a los ayuntamientos para que se pusieran en marcha contratos de mantenimiento y prevención y protocolos de actuación en caso de plagas.
Ante esta problemática, Trenco ha afirmado que “tenemos que seguir trabajando ya que con el aumento de las temperaturas proliferan estos insectos. No podemos olvidar el efecto que tienen en la salud y el bienestar de nuestros vecinos y además sobre el turismo, sector clave de crecimiento de nuestra provincia”.