Xavier Trenco: «Moliner li ha dit ‘no’ a Marzà senzillament perquè prefereix que els ajuntaments s’apanyen com puguen»
Enric Porcar: «La competència és dels ajuntaments però l’educació és una qüestió de tota la societat»

El portaveu del Grup Compromís a la Diputació ha criticat que l’equip de govern del Partit Popular haja dit no al projecte de la Conselleria d’Educació de participar en el  pla d’actuacions per a la conservació i manteniment dels centres d’educació Infantil i Primària. Xavier Trenco, que ha estat acompanyat en la roda de premsa per Enric Porcar, regidor d’Educació de l’Ajuntament de Castelló,  ha assegurat que amb aquesta negativa “el PP evidencia que està en contra de la col·laboració i del consens”.

Aquestes paraules de Trenco cal interpretar-les per la invitació que va fer el conseller d’Educació, Vicent Marzà, al president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, perquè participara amb un projecte que sí que va a fer-se amb la Diputació de València. “Moliner li ha dit ‘no’ a Marzà senzillament perquè prefereix que els ajuntaments s’apanyen com puguen”. Cal recordar que el pla consisteix a injectar recursos als consistoris per cobrir les mancances del finançament local que dificulten l’atenció de totes les actuacions de manteniment requerides pels centres. A València, la Diputació destina set milions d’euros per a portar endavant aquest pla.

El portaveu de Compromís en la Diputació de Castelló ha subratllat que “molts ajuntaments, especialment els xicotets, no és possible realitzar aquest tipus de reparacions perquè no tenen recursos. I ja que la Diputació és l’única institució que encara en té els hauria d’utilitzar per alguna cosa positiva i no per fer-se propaganda”. El diputat de Compromís ha insistit que a corporació provincial compta amb els romanents de Tresoreria per a portar a terme una línia específica de subvencions per a aquestes obres. Trenco també ha destacat que “hi ha pobles, com ara Moncofa, on el PP sí que ha donat suport a la iniciativa de Compromís: açò demostra que és una petició justa. Uns altres municipis també presentaran o han presentat mocions en aquest sentit perquè en els diners del Pla 135 de la Diputació no els arriba per a fer aquestes obres de manteniment de les escoles”. “Crec que les institucions estan per a col·laborar quan el projecte ho requereix, com han fet la Conselleria i la Diputació de València”, ha dit Trenco.

En aquest sentit, Enric Porcar, ha volgut destacar que “una de les preocupacions de la societat civil que s’ha evidenciat amb el tema dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Castelló és l’educació”. Porcar ha subratllat que, si bé és cert que la competència en el manteniment de les escoles és municipal, com que és un assumpte que incumbeix a tota la societat, “cal que col·laboren les diferents institucions, siguen del color que siguen”.

En acabar, Trenco i  Porcar han coincidit en destacar que “a Compromís sempre estem oberts per buscar el consens perquè considerem que és el millor per als nostres pobles” i han reiterat l’oferiment que li va fer Marzà a Moliner.

D’altra banda, i a preguntes dels periodistes, Xavier Trenco ha valorat la moció de desaprovació al president de la Diputació, Javier Moliner, que es va acordar ahir al ple de Vila-real. «Òbviament, Compromís no està d’acord amb la gestió ni amb la política de Moliner. Per això hem recordat en una esmena a eixa moció cadascuna de les propostes que hem fet, a les quals el president i el PP han donat l’esquena».

 

——————————————

COMPROMÍS PIDE A MOLINER QUE UTILICE LOS REMANENTES DE TESORERÍA PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS

XAVIER TRENCO: «Moliner le ha dicho ‘no’ a Marzà sencillamente porque prefiere que los ayuntamientos se apañen como puedan»
ENRIC PORCAR: «La competencia es de los ayuntamientos pero la educación es una cuestión de toda la sociedad»

El portavoz del Grupo Compromís en la Diputación ha criticado que el equipo de gobierno del Partido Popular haya dicho ‘no’ al proyecto de la Conselleria de Educación de participar en el plan de actuaciones para la conservación y mantenimiento de los centros de educación Infantil y Primaria. Xavier Trenco, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por Enric Porcar, concejal de Educación del Ayuntamiento de Castelló, ha asegurado que con esta negativa “el PP evidencia que está en contra de la colaboración y del consenso” . Estas palabras de Trenco hay que interpretarlas por la invitación que hizo el conseller de Educación, Vicent Marzà, al presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, para que participara en un proyecto que sí va a hacerse con la Diputación de Valencia.

“Moliner le ha dicho ‘no’ a Marzà sencillamente porque prefiere que los ayuntamientos se apañan como puedan”. Cabe recordar que el plan consiste en inyectar recursos a los consistorios para cubrir las carencias de la financiación local que dificultan la atención de todas las actuaciones de mantenimiento requeridas por los centros. En València, la Diputación destina siete millones de euros para llevar adelante este plan.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón ha subrayado que “en muchos ayuntamientos, especialmente los pequeños, no es posible realizar este tipo de reparaciones porque no tienen recursos. Y ya que la Diputación es la única institución que todavía tiene los debería utilizar para algo positivo y no para hacerse propaganda”. El diputado de Compromís ha insistido en que a corporación provincial cuenta con los remanentes de Tesorería para llevar a cabo una línea específica de subvenciones para estas obras. Trenco también ha destacado que “hay pueblos, como Moncofa, donde el PP sí ha apoyado la iniciativa de Compromís: esto demuestra que es una petición justa. Otros municipios también presentarán o han presentado mociones en este sentido ya que en el dinero del Plan 135 de la Diputación no les llega para hacer estas obras de mantenimiento de las escuelas”. “Creo que las instituciones están para colaborar cuando el proyecto lo requiere, como han hecho la Conselleria y la Diputación de Valencia”, dijo Trenco.

En este sentido, Enrique Porcar, ha querido destacar que “una de las preocupaciones de la sociedad civil que se ha evidenciado con el tema de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Castelló es la educación”. Porcar ha subrayado que, si bien es cierto que la competencia en el mantenimiento de las escuelas es municipal, como que es un asunto que incumbe a toda la sociedad, “tienen que colaboran las diferentes instituciones, sean del color que sean”.

Al terminar, Trenco y Porcar han coincidido en destacar que “en Compromís siempre estamos abiertos para buscar el consenso porque consideramos que es lo mejor para nuestros pueblos” y reiteraron el ofrecimiento que le hizo Marzà a Moliner.

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, Xavier Trenco ha valorado la moción de desaprobación al presidente de la Diputación, Javier Moliner, que se acordó ayer en el pleno de Vila-real. “Obviamente, Compromís no está de acuerdo con la gestión ni con la política de Moliner. Por eso hemos recordado en una enmienda a esa moción cada una de las propuestas que hemos hecho, a las que el presidente y el PP han dado la espalda”.