Ferrando: «Volem que se informe a la ciutadania sobre el dèficit pressupostari que patim els valencians»

Trenco: «La mala gestió del PP ens ha portat a la resolució del contracte de la piscina provincial però votem a favor perquè és l’única opció que queda per salvar els llocs de treball»

El ple de la Diputació de Castelló ha aprovat per unanimitat i a proposta de Compromís instar el Govern central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d’uns serveis públics de qualitat i permeta, d’igual manera, l’exercici de les competències pròpies. La proposta, que va ser presentada pel portaveu adjunt de Compromís, Pau Ferrando, s’ha transformat en una declaració institucional en la qual també es demana «impulsar la celebració de jornades i la confecció de cartells i d’altres materials publicitaris per a col·locar-los als edificis públics perquè entenen que és molt important informar la ciutadania del dèficit pressupostari que patim a les nostres comarques», ha destacat Ferrando. Aquesta moció forma part de la campanya del ‘Tracte just’ que es va aprovar a les Corts valencianes.

D’altra banda, Compromís ha votat favorablement la resolució del contracte de la piscina provincial perquè, segons ha dit el portaveu del Grup, Xavier Trenco, «és l’única solució per salvar els llocs de treball de la instal·lació, ja que la seua mala gestió ens ha portat fins ací», en al·lusió al Partit Popular. Trenco ha lamentat que tant els treballadors com els usuaris «poden quedar desemparats perquè hi ha un concurs de creditors en marxa. La Diputació ha pres mesures massa tard i per això hem arribat a aquesta situació: no sols per l’incompliment de l’empresa sinó també per la falta de diligència dels gestors de la Diputació, que han deixat passar el temps a pesar que sabien que hi havien greus problemes en aquestes instal·lacions esportives a causa de la crisi, de l’impagament de l’IBI a l’Ajuntament de Castelló i altres». Trenco ha acusat l’equip de govern del PP de no haver-se assabentat que eren propietaris de la piscina «fins fa quatre dies, quan l’empresa va anunciar el concurs de creditors. Si hagueren actuat abans, no s’haguera arribat a aquesta situació». El portaveu de Compromís, en acabar el ple, ha negat que el seu Grup haja recolzat la gestió econòmica que ha fet el PP de la piscina, en contra el que ha dit el diputat d’Esports, Luis Martínez. «Des de que vam entrar a la Diputació en aquesta nova legislatura hem estat treballant i fent propostes sobre la piscina provincial perquè no ens agradaven moltes coses que anàvem coneixent. I hem arribat fins ací per culpa d’una mala gestió del PP, com ja vam advertir en el seu moment», ha dit Trenco.

———————————————

EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN APRUEBA LA PROPUESTA DE COMPROMÍS DE INSTAR AL GOBIERNO A REFORMAR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Ferrando: «Queremos que se informe a la ciudadanía sobre el déficit presupuestario que sufrimos los valencianos»

Trenco: «La mala gestión del PP nos ha llevado a la resolución del contrato de la piscina provincial pero votamos a favor porque es la única opción que queda para salvar los puestos de trabajo»

El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado por unanimidad y a propuesta de Compromís instar al Gobierno central a realizar una reforma inmediata del sistema de la financiación autonómica que posibilite a los valencianos y las valencianas disponer de los recursos suficientes para poder disfrutar de unos servicios públicos de calidad y permita, de igual manera, el ejercicio de las competencias propias. La propuesta, que fue presentada por el portavoz adjunto de Compromís, Pau Ferrando, se ha transformado en una declaración institucional en la que también se pide «impulsar la celebración de jornadas y la confección de carteles y otros materiales publicitarios para colocar en los edificios públicos porque entendemos que es muy importante informar a la ciudadanía del déficit presupuestario que padecemos en nuestras comarcas », destacó Ferrando. Esta moción forma parte de la campaña del ‘Tracte just’ que aprobó en las Cortes valencianas.

Por otra parte, Compromís ha votado favorablemente la resolución del contrato de la piscina provincial porque, según ha dicho el portavoz del Grupo, Xavier Trenco, «es la única solución para salvar los puestos de trabajo de la instalación, ya que su mala gestión nos ha llevado hasta aquí», en alusión al PP. Trenco lamentó que tanto los trabajadores como los usuarios «pueden quedar desamparados porque hay un concurso de acreedores en marcha. La Diputación ha tomado medidas demasiado tarde y por eso hemos llegado a esta situación: no sólo por el incumplimiento de la empresa sino también por la falta de diligencia de los gestores de la Diputación, que han dejado pasar el tiempo a pesar de que sabían que habían graves problemas en estas instalaciones deportivas debido a la crisis, al impago del IBI al Ayuntamiento de Castellón y a otros factores». Trenco ha acusado al equipo de gobierno del PP de no haberse enterado que eran propietarios de la piscina «hasta hace cuatro días, cuando la empresa anunció el concurso de acreedores. Si hubieran actuado antes, no se hubiera llegado a esta situación». El portavoz de Compromís, al finalizar el pleno, negó que su grupo haya apoyado la gestión económica que ha hecho el PP de la piscina, en contra lo que ha dicho el diputado de Deportes, Luis Martínez. «Desde que entramos en la Diputación en esta nueva legislatura hemos estado trabajando y haciendo propuestas sobre la piscina provincial porque no nos gustaban muchas cosas que íbamos conociendo. Y hemos llegado hasta aquí por culpa de una mala gestión del PP, como ya advertimos en su momento », ha dicho Trenco.