Trenco: «S’haurien d’establir diferents tipus de revisió i així es podria atendre molts més usuaris i ajustar el cost de la prova a allò que demanden els ciutadans i clubs»

Només entre 600 i 800 esportistes a l’any es beneficien del servei i per tant hi ha una llarga llista d’espera

Compromís proposa que el servei de Medicina Esportiva de l’hospital Provincial se convertisca en un centre de referencia per a tota la Comunitat Valenciana, on als esportistes però també les persones de manera individual els puguen fer proves i així es detecten malalties que eviten mort sobtada. Així ho ha assegurat el portaveu de Compromís a la Diputació, Xavier Trenco, que ha presentat una moció sobre aquest assumpte. Segons ha recordat Trenco, «l’hospital Provincial de Castelló disposa d’un servei de medicina esportiva únic a tota la Comunitat Valenciana, amb un personal assignat de 3 metges, 4 infermers, 1 auxiliar i 1 administratiu».

Com es sabut, el servei es va crear en 2003 amb una clara orientació cap a la prevenció i revisions d’esportistes d’elit, per això els seus equipament i nivell de qualitat són màxims. El servei ha anat experimentant un increment en la seua demanda i hui l’utilitzen clubs esportius amateurs i persones individualment. «Actualment, 71 clubs esportius, que sumen uns 14.000 esportistes, tenen un conveni per a la realització de les proves als esportistes que consideren, no tots, amb un descompte del 5% sobre el preu que ve donat per la signatura del conveni», segons ha indicat el diputat de Compromís.

El preu de les proves que es realitzen, insisteix Trenco, dissenyades per esportistes d’alt nivell, tenien una taxa de 42€ i només poden atendre 4 persones per dia, «la qual cosa suposa que sols entre 600 i 800 esportistes a l’any es poden beneficiar del servei, i que, per tant, hi ha una llista d’espera interminable. I ahí cal trobar el sentit de la nostra proposta: en què volem que siga una prova universal per a tots els que ho sol·liciten».

D’altra banda, segons ha explicat el diputat de Compromís, «la taxa que es pagava fins ara ja estava fora de la llei ja que les tarifes públiques estableixen una taxa de 168€ per aquest servei de prevenció. Per tant, per una simple qüestió legal, ja hi havia que regular la taxa i atenent a la seua especificitat, es va decidir reduir el preu a 95€ bonificada en un 5% per als esportistes conveniats, i 90€ per a la resta».

Davant aquesta situació, Compromís demana que es realitze un estudi dels costos del servei i de les seues característiques, i així redefinir-lo en funció dels usuaris actuals on els esportistes d’elit son una minoria. A partir de les conclusions de l’estudi «s’haurien d’establir diferents tipus de prova segons les necessitats dels usuaris, la qual cosa permetria atendre molts més usuaris i ajustar el cost de la prova a allò que demanden els ciutadans i clubs. Les noves taxes hauria de subvencionar-les la Conselleria i la Diputació atenent als nivells de renda dels usuaris».

Per a concloure, Trenco ha insistit en què aquest servei públic «no s’ofereix ni la província de València ni a la d’Alacant perquè no esta dins dels serveis obligatoris de la sanitat pública com tampoc ho estan l’odontologia, per exemple. Així que el de Castelló seria un centre de referència per a tot el territori».

———————

COMPROMÍS PROPONE QUE EL SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA DEL PROVINCIAL SE CONVIERTA EN UN CENTRO DE REFERENCIA PARA HACER PRUEBAS QUE EVITEN LA MUERTE SÚBITA

Trenco: «Deberían establecerse diferentes tipos de revisión y así se podría atender muchos más usuarios y ajustar el coste de la prueba a lo que demandan los ciudadanos y clubes»

Sólo entre 600 y 800 deportistas al año se benefician del servicio y por lo tanto hay una larga lista de espera

Compromís propone que el servicio de Medicina Deportiva del hospital Provincial se convierta en un centro de referencia para toda la Comunidad Valenciana, donde a los deportistas pero también a las personas de manera individual les puedan practicar las pruebas necesarias para detectar enfermedades que eviten la muerte súbita. Así lo ha asegurado el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, que ha presentado una moción sobre este asunto. Según ha recordado Trenco, «el hospital Provincial de Castellón dispone de un servicio de medicina deportiva único en toda la Comunidad Valenciana, con un personal asignado de 3 médicos, 4 enfermeros, 1 auxiliar y 1 administrativo».

Como es sabido, el servicio se creó en 2003 con una clara orientación hacia la prevención y revisiones de deportistas de élite, por eso su equipamiento y nivel de calidad son máximos. El servicio ha ido experimentando un incremento en su demanda y hoy lo utilizan clubes deportivos amateurs y también, personas individualmente. «Actualmente, 71 clubes deportivos, que suman unos 14.000 deportistas, tienen un convenio para la realización de las pruebas a los deportistas que ellos consideran, no se hace a todos, con un descuento del 5% sobre el precio que viene dado por la firma del convenio», según indicó el diputado de Compromís.

El precio de las pruebas que se realizan, insiste Trenco, diseñadas para deportistas de alto nivel, tenían una tasa de 42 € . Y además, sólo pueden atender 4 personas por día, «lo que supone que sólo entre 600 y 800 deportistas al año se pueden beneficiar del servicio; por tanto, hay una lista de espera interminable. Y ahí hay que encontrar el sentido de nuestra propuesta: en que queremos que sea una prueba universal para todos los que lo soliciten ».

Por otra parte, según ha explicado el diputado de Compromís, «la tasa que se pagaba hasta ahora ya estaba fuera de la ley ya que las tarifas públicas establecen una tasa de 168 € por este servicio de prevención. Por lo tanto, por una simple cuestión legal, ya había que regularla y actualizarla y atendiendo a su especificidad, se decidió reducir el precio a 95 € bonificada en un 5% para los deportistas conveniados, y 90 € para el resto». Ante esta situación, Compromís pide que se realice un estudio de los costes del servicio y de sus características, y así redefinirlo en función de los usuarios actuales donde los deportistas de élite son una minoría. A partir de las conclusiones del estudio «deberían establecerse diferentes tipos de prueba según las necesidades de los usuarios, lo que permitiría atender a muchos más y ajustar el coste de la prueba a lo que demanden los ciudadanos y clubes. Las nuevas tasas deberían subvencionarlas la Conselleria y la Diputación, de acuerdo con los niveles de renta de los usuarios».

Para concluir, Trenco ha insistido en que este servicio público «no se ofrece ni en la provincia de València ni a la de Alacant porque no esta dentro de los servicios obligatorios de la sanidad pública como tampoco lo están la odontología, por ejemplo. Así que el de Castellón sería un centro de referencia para todo el territorio».