La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport acaba d’adjudicar un milió d’euros a 31 projectes de municipis valencians, per a treballs de conservació, protecció i recuperació del patrimoni cultural arqueològic, arquitectònic, historicoartístic, etnològic i paleontològic, de naturalesa immoble. Aquest lot suposa un grup de treballs prioritaris en espais de diferent índole i que formen part d’un programa de treballs més gran que es desenvoluparà al llarg del present exercici i arribarà fins a 2018.

La partida aprovada aquesta setmana per la Conselleria es destinarà per dur a terme un total de deu projectes a les comarques de Castelló

En total, el pla d’inversions en patrimoni està dotat de 4,1 milions d’euros per a l’exercici 2017-2018, una iniciativa dividida en huit programes diferents d’actuació: Espais de la Generalitat, Recuperem Patrimoni, Recerca Patrimonial, Patrimoni Accessible, Turisme patrimonial, Patrimoni de la Humanitat, Infraestructures Culturals i Inventari i Conservació del Patrimoni de la Guerra Civil.

Els objectius del pla se centren a recuperar, investigar i fer accessible el patrimoni a la ciutadania perquè es convertisca en un dinamitzador econòmic. L’aposta pel patrimoni cultural és necessària tant per posar-lo en valor socialment com per generar turisme d’alt valor afegit “, ha indicat el conseller Vicent Marzà.

Pel que fa a les subvencions publicades, ajuden els ajuntaments a cofinançar els projectes fins a un màxim del 95% del pressupost de l’activitat sol·licitada, amb una quantia màxima de la subvenció que no podrà superar els 40.000 euros.

La llista de municipis de les nostres comarques que han aconseguit les ajudes són els següents:

Artana (Plana Baixa) Excavació arqueològica en extensió i posada en valor del Castell d’Artana. 38.540,87 euros

Cortes d’Arenós (Alt Millars) Excavació i consolidació de la torre i tram de muralla est del jaciment arqueològic de Los Morrones. 29.992,69 euros

Coves de Vinromà (Plana Alta) Consolidació del cantó de la casa senyorial Boix Moliner, abans Torres de la Senyoria. 34.000 euros

Espadilla (Alt Millars)  Pla de conservació i posada en valor del castell d’Espadilla  37.767,86 euros

Forcall (Els Ports) Projecte interdisciplinar d’urgència per a restituir, restaurar i estudi de l’entrada principal a la ciutat romana de Lesera. 40.000 euros

Portell de Morella (Els Ports) . Actuacions de protecció de la casa abadia del Portell de Morella. 40.000 euros

Todolella (Els Ports)  Obres de conservació estructural de l’Ajuntament del nucli històric tradicional de Saranyana.  35.149,69 euros.

Traiguera (Baix Maestrat)  Restauració del porxo i les pintures de l’església del Reial Santuari de la Font de la Salut.  40.000 euros

Vilafamés (la Plana Alta)  Projecte de restauració del tram de muralla en el carrer del Passeig i accés al castell.  20.974,28 euros.

Vilafranca (Els Ports) Protecció i senyalització de l’art rupestre de l’abric de la Ferranda. 4.589,69 euros.

 

————–

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte se acaba de adjudicar un millón de euros a 31 proyectos de municipios valencianos, para trabajos de conservación, protección y recuperación del patrimonio cultural arqueológico, arquitectónico, histórico-artístico, etnológico y paleontológico, de naturaleza inmueble. Este lote supone un grupo de trabajos prioritarios en espacios de distinta índole y que forman parte de un programa de trabajos mayor que se desarrollará a lo largo del presente ejercicio y llegará hasta 2018.

La partida aprobada esta semana por la conselleria se destinará para llevar a cabo un total de diez proyectos en las comarcas de Castellón

En total, el plan de inversiones en patrimonio está dotado de 4,1 millones de euros para el ejercicio 2017-2018, una iniciativa dividida en ocho programas diferentes de actuación: Espacios de la Generalitat, Recuperamos Patrimonio, Búsqueda Patrimonial, Patrimonio Accesible, Turismo Patrimonial, Patrimonio de la Humanidad, Infraestructuras Culturales e Inventario y Conservación del Patrimonio de la Guerra Civil.

Los objetivos del plan se centran en recuperar, investigar y hacer accesible el patrimonio a la ciudadanía para que se convierta en un dinamizador económico. La apuesta por el patrimonio cultural es necesaria tanto para ponerlo en valor socialmente como para generar turismo de alto valor añadido”, indicó el conseller Vicent Marzà.

Por lo que respecta a las subvenciones publicadas, ayudan a los ayuntamientos a cofinanciar los proyectos hasta un máximo del 95% del presupuesto de la actividad solicitada, con una cuantía máxima de la subvención que no podrá superar los 40.000 euros.

La lista de municipios de las nuestras comarcas que han conseguido las ayudas es la siguiente:

Artana Excavación arqueológica en extensión y puesta en valor del Castell d’Artana. 38.540,87 euros

Cortes de arenoso  Excavación y consolidación de la torre y tramo de muralla este del yacimiento arqueológico Los Morrones. 29.992,69 euros

Coves de Vinromà  Consolidación esquina de la casa señorial Boix Moliner, antes Torres de la Señoría. 34.000 euros

Espadilla  Plan de conversación y puesta en valor del castillo de Espadilla. 37.767,86 euros

Forcall  Proyecto interdisciplinar de urgencia para la restitución, restauración y estudio de la entrada principal a la ciudad romana de Lesera. 40.000 euros

Portell de Morella  Actuaciones de protección de la casa abadía del portell de Morella. 40.000 euros

Todolella Obras de conservación estructural del Ayuntamiento de núcleo histórico tradicional de Saranyana. 35.149,69 euros.

Traiguera Restauración del porche y las pinturas de la Iglesia Real Santuario La Font de la Salut. 40.000 euros

Vilafamés Proyecto de restauración tramo de muralla en calle Paseo y acceso al castillo. 20.974,28 euros.

Vilafranca  Protección y señalización del arte rupestre del abrigo de la Ferranda. 4.589,69 euros.