Entre 1999 i 2003, la Diputació va construir cinc plantes de purins, amb un valor de 20 milions d’euros, dels quals quasi 12 eren fons públics. De les cinc, només funciona la de la Todolella, i amb dificultats. La planta de la Vall d’Alba és la més important, amb una inversió de 6’6 milions d’euros que es va adjudicar a una UTE d’empreses per 25 anys.

La concessió va ser el model utilitzat per posar en marxa les plantes i, com no, va fracassar, com el de l’aeroport o la piscina provincial. Els únics que van guanyar diners van ser els constructors. La situació actual davant l’abandonament de la concessionària al 2014 de la Vall d’Alba és el rescat de la concessió. La intenció de la Diputació és tornar a traure-les en concessió però incorporant nous productes que facen rendible la gestió per una empresa privada.

El negoci del reciclatge –perquè no oblidem que és això: un negoci– sempre és rendible, perquè tractar els residus és obligatori i la majoria el paguem entre tots, com el reciclatge del fem. Per exemple, per a fer rendible aquestes plantes, l’EPSAR s’ha oferit a aprofitar les instal·lacions per a tractar els fangs de les depuradores, cosa que paguem tots mitjançant el cànon de sanejament. I podria passar el mateix amb altres residus, com la poda i els purins.

Però Compromís torna a expressar els seus dubtes, sobre les concessions, ja que quan deixen de ser avantatjoses econòmicament, les empreses privades les abandonen, com ha passat en la piscina. Volem un model de gestió que garantisca el futur, ja siga amb una gestió mixta públic-privada, un model cooperatiu amb participació dels ramaders, una societat pública com les que té l’ajuntament de Villahermosa, o com Reciplasa. Ens estalviaríem els beneficis empresarials de la empresa privada, la qual cosa redundaria en un benefici per a tots.

Els purins cal tractar-los, però ara per ara cada ramader s’apanya com pot. El sector agropecuari és clau en les comarques de l’interior de Castelló, per tant caldrà ajudar-lo i facilitar-li l’ús de les plantes per a solucionar els costos que suposa, per exemple, el transport. I cal traure-li la màxima rendibilitat, no només econòmica, sinó també mediambiental al poder tractar altres productes que segur generarien llocs de treball i al final, riquesa. És la forma de combatre la despoblació.

Xavier Trenco i Pitarch és el portaveu del grup de Compromís a la Diputació Castelló. L’article ha estat publicat dilluns 9 d’octubre al diari “Mediterráneo”.

———————–

Entre 1999 y 2003, la Diputación construyó cinco plantas de purines, con un valor de 20 millones de euros, de los cuales casi 12 eran fondos públicos. De las cinco, sólo funciona la de la Todolella, y con dificultades. La planta de la Vall d’Alba es la más importante, con una inversión de 6’6 millones de euros que se adjudicó a una UTE de empresas por 25 años.

La concesión fue el modelo utilizado para poner en marcha las plantas y, como no, fracasó, como el del aeropuerto o la piscina provincial. Los únicos que ganaron dinero fueron los constructores. La situación actual ante el abandono de la concesionaria el 2014 de la Vall d’Alba es el rescate de la concesión. La intención de la Diputación es volver a sacarlas en concesión pero incorporando nuevos productos que hagan rentable la gestión por una empresa privada.

El negocio del reciclaje -porque no olvidemos que es eso: un negocio- siempre es rentable, porque tratar los residuos es obligatorio y la mayoría lo pagamos entre todos, como el reciclaje de la basura. Por ejemplo, para hacer rentable estas plantas, la EPSAR ha ofrecido a aprovechar las instalaciones para tratar los lodos de las depuradoras, lo que pagamos todos mediante el canon de saneamiento. Y podría pasar lo mismo con otros residuos, como la poda y los purines.

Pero Compromís vuelve a expresar sus dudas, sobre las concesiones, ya que cuando dejan de ser ventajosas económicamente, las empresas privadas las abandonan, como ha ocurrido en la piscina. Queremos un modelo de gestión que garantice el futuro, ya sea con una gestión mixta público-privada, un modelo cooperativo con participación de los ganaderos, una sociedad pública como las que tiene el ayuntamiento de Villahermosa, o como Reciplasa. Nos ahorraríamos los beneficios empresariales de la empresa privada, lo cual redundaría en un beneficio para todos.

Los purines hay que tratarlos, pero hoy por hoy cada ganadero se apaña como puede. El sector agropecuario es clave en las comarcas del interior de Castelló, por lo tanto habrá ayudarle y facilitarle el uso de las plantas para solucionar los costes que supone, por ejemplo, el transporte. Y hay que sacarle la máxima rentabilidad, no sólo económica, sino también medioambiental al poder tratar otros productos que seguro generarían puestos de trabajo y al final, riqueza. Es la forma de combatir la despoblación.

Xavier Trenco es el portavoz del grupo de Compromís en la Diputació de Castelló. El artículo fue publicado el lunes 9 de
octubre al diario “Mediterráneo”.