Trenco: “El que proposem són iniciatives que contribuïsquen a la creació de teixit social i a la igualtat d’oportunitats entre els de la costa i els del món rural”

Buscar el consens i utilitzar els recursos de la Diputació amb major transparència i equitat. Així ha explicat el portaveu de Compromís a la institució provincial, Xavier Trenco, el motiu pel qual el seu Grup ha presentat una proposta sobre les línies d’actuació que haurien de ser prioritàries en el pressupost per a l’any 2018. “Aquest any 2017 ja hem avançat amb l’eliminació dels antics POIS i la creació del Pla 135, que abastava totes les localitats de Castelló i estava fet amb uns criteris més objectius. Però no n’hi ha prou. Ara, es tracta d’anar un pas més enllà”, ha manifestat Trenco.

Totes les propostes de Compromís “passen per la defensa dels pobles de l’interior perquè estem convençuts que han de tenir les mateixes oportunitats que els de la costa, i perquè sabem que el major problema a què ens enfrontem és la despoblació”, ha manifestat el diputat. Xavier Trenco ha posat alguns exemples d’aquestes línies prioritàries que, al seu parer, haurien d’incloure’s. “Es tracta d’iniciatives concretes, que hem agrupat en cinc epígrafs: una línia de desenvolupament rural dels pobles de l’interior; col·laboració amb la Generalitat per millorar la qualitat de vida dels veïns d’aquestes comarques; millora i ampliació dels serveis públics que gestiona la Diputació; una línia de turisme actiu, i, finalment, una altra d’inversions financerament sostenibles per a les localitats de Castelló”.

El portaveu de Compromís en la institució provincial ha subratllat que, la proposta més destacada, “és la modificació dels criteris perquè es puga optar a les subvencions: demanem que siguen de lliure concurrència i crear noves línies per donar cabuda a nous projectes i atendre el que demanen reiteradament els municipis, siguen del color polític que siguen, i prioritzant els municipis més xicotets i els projectes més urgents”. Per a Trenco, una de les iniciatives que poden donar més bons resultats és “la mancomunitat de serveis per tal d’augmentar l’eficàcia”.

En aquest sentit, Trenco ha detallat alguna d’aquestes propostes com “la creació d’una Agència de desenvolupament territorial que coordine totes les polítiques per a la recuperació econòmica i social dels municipis de l’interior; també sol·licitem que de desenvolupi el pla de la biomassa, que és de 2014, i encara no s’ha posat en marxa “. Segons Trenco, “una vegada més, insistim que han de ser els ajuntaments, i no la Diputació, els que determinen quines són les seues necessitats i com utilitzen aquests recursos. Per tant, totes les convocatòries haurien de ser més obertes”.

Així mateix, Compromís proposa augmentar les subvencions a programes prestadors de serveis socials; iniciar una línia d’ajuts per a la creació d’horts socials en ajuntaments menuts, així com, per exemple, ampliar iniciatives culturals “tan consolidades com el festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola a tota la comarca. El que proposem són iniciatives que contribuïsquen a la creació de teixit social i activitat associativa i cultural, que igualen les oportunitats de tots els municipis per igual i una major col·laboració entre les institucions”, ha conclòs Trenco.

————————————

COMPROMÍS PIDE AL PP QUE INCLUYA CINCO LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN EL PRESUPUESTO 2018 DE LA DIPUTACIÓN CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR

Trenco: “Lo que proponemos son iniciativas que contribuyan a la creación de tejido social e igualdad de oportunidades entre los de la costa y los del mundo rural”

Buscar el consenso y utilizar los recursos de la Diputación con mayor transparencia y equidad. Así ha explicado el portavoz de Compromís en la institución provincial, Xavier Trenco, el motivo por el cual su Grupo ha presentado una propuesta sobre las líneas de actuación que deberían ser prioritarias en el presupuesto para el año 2018. “Este año 2017 ya hemos avanzado con la eliminación de los antiguos POYS y la creación del Plan 135, que abarcaba todas las localidades de Castellón y con unos criterios más objetivos. Pero no es suficiente. Ahora, se trata de ir un paso más allá”, ha manifestado Trenco. Todas las propuestas de Compromís “pasan por la defensa de los pueblos del interior porque estamos convencidos de que tienen que tener las mismas oportunidades que los de la costa, y porque sabemos que el mayor problema al que nos enfrentamos es la despoblación”, ha manifestado el diputado.

Xavier Trenco ha puesto algunos ejemplos de estas líneas prioritarias que, a su juicio, deberían incluirse. “Se trata de iniciativas concretas, que hemos agrupado en cinco epígrafes: una línea de desarrollo rural de los pueblos del interior; colaboración con la Generalitat para mejorar la calidad de vida de los vecinos de esas comarcas; mejora y ampliación de los servicios públicos que gestiona la Diputación; una línea de turismo activo, y, por último, otra de inversiones financieramente sostenibles para las localidades de Castellón”. El portavoz de Compromís en la institución provincial ha subrayado que, la propuesta más destacada, “es la modificación de los criterios para que se pueda optar a las subvenciones: pedimos que sean de libre concurrencia y crear nuevas líneas para dar cabida a nuevos proyectos y atender lo que piden reiteradamente los municipios, sean del color político que sean, y priorizando a los municipios más pequeños y los proyectos más urgentes.” Para Trenco, una de las iniciativas que pueden dar mejores resultados es “la mancomunidad de servicios con el objetivo de aumentar la eficacia”.

En este sentido, Trenco ha detallado alguna de estas propuestas como “la creación de una Agencia de desarrollo territorial que coordine todas las políticas para la recuperación económica y social de los municipios del interior; también solicitamos que de desarrolle el plan de la biomasa, que es de 2014, y aún no se ha puesto en marcha”. Según Trenco, “una vez más, insistimos en que tienen que ser los ayuntamientos, y no la Diputación, quienes determinen cuáles son sus necesidades y cómo utilizan esos recursos. Por tanto, todas las convocatorias deberían ser más abiertas”.

Asimismo, Compromís propone aumentar las subvenciones a programas prestadores de servicios sociales; iniciar una línea de ayudas para la creación de huertos sociales en ayuntamientos pequeños, así como, por ejemplo, ampliar iniciativas culturales “tan consolidadas como el festival de Música Antigua y Barroca de Peníscola a toda la comarca. “Lo que proponemos son iniciativas que contribuyan a la creación de tejido social y actividad asociativa y cultural, que iguale las oportunidades de todos los municipios por igual y una mayor colaboración entre las instituciones”, ha concluido Trenco