Trenco: “La millora de serveis públics i de les infraestructures que uneixen aquests pobles i els comuniquen amb les ciutats pot posar fre al procés de despoblació

El Grup Compromís ha demanat a la Diputació que faça un pla integral de les carreteres de la Tinença de Benifassà. El portaveu del Grup, Xavier Trenco, ha explicat que “eixa zona necessita uns accessos dignes perquè la poca gent que encara hi viu no es quede aïllada”. Per a Trenco, els municipis de la Tinença de Benifassà (La pobla de Benifassà, Vallibona, Castell de Cabres i Rossell) “són un clar exemple de despoblament que pateix Castelló. Per això, la millora de serveis públics i, sobretot, de les infraestructures que uneixen aquests pobles i els comuniquen amb les ciutats, pot posar fre al procés de despoblació”. Així mateix, Trenco ha manifestat que “si les carreteres estan en mal estat, tampoc poden arribar turistes a la Tinença i, per tant, no hi ha possibilitat de més fonts de recursos econòmics”.

El diputat de Compromís ha recordat que el passat 22 de juny, la Junta rectora del parc va acordar instar de forma urgent a la Diputació a actuar sobre els carreteres dels municipis de l’àmbit del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Tinença de Benifassà, i a realitzar els projectes i obres necessàries perquè es puga circular en condicions de seguretat viària. “Però la Diputació actuarà només sobre 3 kilòmetres de la CV-105 i sobre 9 kilòmetres de la CV-111, molt poca cosa per al que havien demanat”.

El primer es considera insuficient per la reduïda extensió sobre la que s’actua i perquè es tracta d’una ampliació ‘repelant’ d’un costat i d’un altre però no es realitza un nou traçat, ni s’eliminen les revoltes; i la segona no suposa cap ampliació, ni s’actua perquè la carretera tinga una amplària, un drenatge i un traçat en condicions. “Els veïns de la zona consideren insuficient l’actuació que farà la Diputació i, a més a més, insisteixen en què el pla integral que demanen ha de comptar amb el vist i plau i els suggeriments de la Conselleria, ja que es tracta d’un parc natural”, ha destacat Trenco. Per últim, segons el portaveu de Compromís a la Diputació, “som tots conscients que es tracta d’un projecte molt ambiciós; per això demanem una periodicitat en les actuacions”.

————————————

COMPROMÍS RECLAMA UN PLAN INTEGRAL PARA LAS CARRETERAS DE LA TINENÇA DE BENIFASSÀ
Trenco: “La mejora de servicios públicos y de las infraestructuras que unen estos pueblos y los comunican con las ciudades puede poner freno al proceso de despoblación

El Grupo Compromís ha pedido a la Diputación que haga un plan integral de las carreteras de la Tinença de Benifassà. El portavoz del Grupo, Xavier Trenco, explicó que “esa zona necesita unos accesos dignos para que la poca gente que aún vive no se quede aislada”. Para Trenco, los municipios de la Tinença de Benifassà (La puebla de Benifassà, Vallibona, Castell de Cabres y Rossell) “son un claro ejemplo de la despoblación que sufre Castellón. Por ello, la mejora de servicios públicos y, sobre todo, de las infraestructuras que unen estos pueblos y los comunican con las ciudades, puede poner freno al proceso de despoblación”. Asimismo, Trenco ha manifestado que “si las carreteras están en mal estado, tampoco pueden llegar turistas a la Tinença y, por tanto, no hay posibilidad de más fuentes de recursos económicos”.
El diputado de Compromís ha recordado que el pasado 22 de junio, la Junta rectora del parque acordó instar de forma urgente a la Diputación a actuar sobre los carreteras de los municipios del ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Tinença de Benifassà, y a realizar los proyectos y obras necesarias para que se pueda circular en condiciones de seguridad vial. “Pero la Diputación actuará sólo sobre 3 kilómetros de la CV-105 y sobre 9 kilómetros de la CV-111, muy poco para lo que habían pedido”. El primero se considera insuficiente por la reducida extensión sobre la que se actúa y porque se trata de una ampliación ‘repelando’ de un lado y de otro pero no se realiza un nuevo trazado, ni eliminan las curvas; y la segunda no supone ninguna ampliación, ni se actúa para que la carretera tenga una anchura, un drenaje y un trazado en condiciones. “Los vecinos de la zona consideran insuficiente la actuación que hará la Diputación y, además, insisten en que el plan integral que piden debe contar con el visto bueno y las sugerencias de la Conselleria, ya que se trata de un parque natural”, destacó Trenco. Por último, según el portavoz de Compromís en la Diputación, “somos todos conscientes de que se trata de un proyecto muy ambicioso; por eso pedimos una periodicidad en las actuaciones”.