El grup Compromís a l’Ajuntament d’Orpesa demanarà a l’equip de govern que s’habilite una borsa de treball per a les empreses constructores locals. En aquesta borsa podran concórrer constructores, subministradores i autònoms que siguen susceptibles de formar part del procediment d’adjudicació de les obres municipals. El regidor Josep Lluís Romero, ha explicat que aquesta iniciativa està motivada perquè “són molts els treballadors en atur i les empreses de construcció que es queixen amargament de la manca d’interès que té el govern local en donar feina a les empreses locals”.

Segons Romero, per defensar d’aquesta acusació “el PP argumenta que ha de complir la llei al•ludint al Reial Decret que regula la modalitat d’adjudicació dels contractes”. En concret “el Reial Decret Legislatiu 3/2011 assenyala diverses modalitats de contractes, entre elles, el contracte menor i el contracte mitjançant el procediment negociat sense publicitat. Complint certs requisits, un ajuntament pot contractar directament a una empresa i el PP ho utilitza per elegir aquella que li és més afí “.

El que proposa Compromís, que ha presentat una moció al respecte, és que s’informe “de totes les obres de contracte menor a totes les empreses de construcció, electricistes, lampistes, etc. i que tots presenten pressupost. L’ajuntament, per la competència de les ofertes presentades, s’estalviaria molts diners i repartiria la feina per a tothom, no només per a les empreses amigues del PP. És cert que han de complir lleis, però es pot seguir complint la llei, amb tota seguretat, beneficiant a les empreses d’Orpesa i no a persones ‘seleccionades’ a dit per l’equip de Govern del PP “, denuncia el regidor de Compromís.

A més, segons ha explicat Romero, hi ha una altra modalitat de contracte, el procediment negociat sense publicitat, en el qual “les quantitats econòmiques, augmenten considerablement i poden arribar als 200.000 euros. Segons la llei cal demanar un mínim de tres pressupostos, però no marca màxims. I amb aquest procediment també es podria convidar a totes les empreses d’Orpesa “.

Com ha argumentat el regidor, la legislació per a la contractacions municipals, “permet més possibilitats de les que utilitza el PP. Per part de Compromís assumim el compromís públic, perquè totes les obres de l’ajuntament revertisquen en benefici de totes les empreses i treballadors d’Orpesa. Per sentit comú i per sensibilitat amb tota la gent que ho està passant malament per la crisi “.
Per tot això, Compromís instarà a l’Ajuntament d’Orpesa a que faça aquesta borsa de treball i ho notifiquen totes les empreses que puguen estar interessades en fer obres municipals que tinguen domicili fiscal a Orpesa. Les obres s’adjudicaran concurs, procediment negociat o adjudicació directa.

————————————–
Compromís pide que Oropesa abra una bolsa de trabajo para que sean las empresas locales las adjudicatarias de las obras municipales

El concejal Josep Lluís Romero asegura que este procedimiento es más transparente y ayudará a reducir el paro en el municipio
El grupo Compromís en el Ayuntamiento de Oropesa pedirá al equipo de gobierno que habilite una bolsa de trabajo para las empresas constructoras locales. En esta bolsa podrán concurrir constructoras, suministradoras y autónomos que sean susceptibles de formar parte del procedimiento de adjudicación de las obras municipales.

El concejal Josep Lluís Romero, ha explicado que esta iniciativa está motivada porque “son muchos los trabajadores en paro y las empresas de construcción que se quejan amargamente de la falta de interés que tiene el gobierno local en dar trabajo a las empresas locales”. Según Romero, para defenderse de esta acusación “el PP argumenta que tiene que cumplir la ley aludiendo al Real Decreto que regula la modalidad de adjudicación de los contratos”. En concreto “el Real Decreto Legislativo 3/2011 señala varias modalidades de contratos, entre ellas, el contrato menor y el contrato a través del procedimiento negociado sin publicidad. Cumpliendo ciertos requisitos, un ayuntamiento puede contratar directamente a una empresa y el PP lo utiliza para elegir a aquella que le es más afín”.

Lo que propone Compromís, que ha presentado una moción al respecto, es que se informe “de todas las obras de contrato menor a todas las empresas de construcción, electricistas, fontaneros, etc. y que todos presenten presupuesto. El ayuntamiento, por la competencia de las ofertas presentadas, se ahorraría mucho dinero y repartiría el trabajo para todos, no sólo para las empresas amigas del PP. Es cierto que tienen que cumplir leyes, pero se puede seguir cumpliendo la ley, con toda seguridad, beneficiando a las empresas de Orpesa y no a personas ‘seleccionadas’ a dedo por el equipo de Gobierno del PP”, denuncia el concejal de Compromís.

Además, según ha explicado Romero, existe otra modalidad de contrato, el procedimiento negociado sin publicidad, en el cual “las cantidades económicas, aumentan considerablemente y pueden llegar a los 200.000 euros. Según la ley hay que pedir un mínimo de tres presupuestos, pero no marca máximos. Y con este procedimiento también se podría invitar a todas las empresa de Oropesa”.

Como ha argumentado el concejal, la legislación para la contrataciones municipales, “permite más posibilidades de las que utiliza el PP. Por parte de Compromís asumimos el compromiso público, para que todas las obras del ayuntamiento reviertan en beneficio de todas las empresas y trabajadores de Oropesa. Por sentido común y por sensibilidad con toda la gente que lo está pasando mal por la crisis”.

Por todo ello, Compromís instará al Ayuntamiento de Oropesa a que haga esta bolsa de trabajo y lo notifique todas las empresas que puedan estar interesadas en hacer obras municipales que tengan domicilio fiscal en Oropesa. Las obras se adjudicarán concurso, procedimiento negociado o adjudicación directa.