El grup municipal de Compromís per Benicàssim denuncia que els pressupostos de 2016 inclouen partides que “suposen un sobrecost per a les arques públiques difícilment justificable”. Així ho ha manifestat Joan Bonet, portaveu de Compromís al consistori, que ha posat com a exemple “la moda de contractar serveis a través del ‘rènting’, una pràctica que ha fet que en ocasions es tripliquen i fins i tot es multipliquen per quatre els costos , si es comparen amb els de mercat de compra venda “.

En aquest sentit, Bonet ha destacat l’adjudicació de la gestió de la piscina municipal. Segons el regidor de Compromís, “a més de que paguem 207.000 euros cada any, un quantitat absurda, no hi ha cap mecanisme de control que ens permeta saber si aquest preu és excessiu o no”. Així mateix, Bonet denuncia que a l’empresa concessionària “se li ha permés obrir un gimnàs i un bar amb terrassa sense pagar res per això, la qual cosa suposa una competència deslleial per a altres bars i gimnasos del municipi. I encara més: el gimnàs i el bar es van fer amb diners de l’ajuntament, és a dir, de tots els veïns”.

D’altra banda, Bonet justifica la presentació de la reclamació sobre els pressupostos en el fet que “són uns impostos absolutament injustificats, molt elevats, la qual cosa ha provocat que moltes famílies hagen de demanar un préstec per poder-los pagar, tant l’IBI com les plusvàlues per herència”. El regidor, a més, ha explicat que els funcionaris “cobren molt més del que especifica la normativa, és a dir, les percepcions complementàries sobrepassen el límit del75% que està estipulat. Potser convindria començar per ací, per racionalitzar les despeses d’aquesta administració i així els veïns no haurien de pagar tants impostos “.
El portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Benicàssim ha posat altres exemples del malbaratament del govern de Susana Marqués “com els sobrecostos en la compra de la gespa artificial del camp de futbol del costat de la piscina, que ha costat el triple del que estava pressupostat”. La compra de motocicletes per ‘rènting’ (cinc vegades més cares que el seu preu normal), o els homenatges a turistes “que suposen una despesa de 50.000 euros però que no milloren en res el producte turístic de Benicàssim ni tenen incidència en la reactivació del motor econòmic de la ciutat “.

Joan Bonet critica que en el pressupost “hi ha una retallada de 70.000 euros per a activitats culturals que ja havien estat programades”. Per aquest motiu, en opinió del regidor de Compromís, “ja avancem que s’hauran de fer modificacions de crèdit”.
El pressupost de Benicàssim per al 2016 no fa sinó “beneir la inèrcia del PP durant tots aquests anys”. Bonet es lamenta que l’equip de Susana Marqués  “segueix sense planificar, ni assenyalar quin camí ha de prendre la ciutat per construir el seu futur. La política urbanística, per exemple, s’ha desbloquejat gràcies a la faena de Compromís “, que va presentar una moció per aclarir la situació dels PAI. “Si no es fa aquest treball, només podem acabar en el desastre”, ha conclòs Bonet.

——————

COMPROMÍS IMPUGNA LOS PRESUPUESTOS DE DE BENICÀSSIM PARA 2016 PORQUE CONSAGRAN EL DESPILFARRO DEL PP

El grupo municipal de Compromís per Benicàssim denuncia que los presupuestos de 2016 incluyen partidas que “suponen un sobrecoste para las arcas públicas difícilmente justificable”. Así lo ha manifestado Joan Bonet, portavoz de Compromís en el consistorio, que ha puesto como ejemplo “la moda de contratar servicios a través del ‘renting’, una práctica que ha hecho que en ocasiones se tripliquen e incluso se multipliquen por cuatro los costes, si se comparan con los de mercado de compra venta”.

En este sentido, Bonet ha destacado la adjudicación de la gestión de la piscina municipal. Según el concejal de Compromís, “además de que pagamos 207.000 euros cada año, un cantidad disparatada, no hay ningún mecanismo de control que nos permita saber si ese precio es excesivo o no”. Asimismo, Bonet denuncia que a la empresa concesionaria “se le ha permitido abrir un gimnasio y un bar con terraza sin pagar nada por ello, lo cual supone una competencia desleal para otros bares y gimnasios del municipio. Y aun más: el gimnasio y el bar se hicieron con dinero del ayuntamiento, es decir, de todos los vecinos”.

Por otro lado, Bonet justifica la presentación de la reclamación sobre los presupuestos en el hecho de que “son unos impuestos absolutamente injustificados, muy elevados, lo cual ha provocado que muchas familias tengan que pedir un préstamo para poderlos pagar, tanto el IBI como las plusvalías por herencia”. El concejal, además, ha explicado que los funcionarios “cobran mucho más de lo que especifica la normativa, es decir, las percepciones complementarias sobrepasan el límite del75% que está estipulado. Tal vez convendría empezar por ahí para racionalizar los gastos de esta administración y así los vecinos n tendrían que pagar tantos impuestos ”.

El portavoz de Compromís en el ayuntamiento de Benicàssim ha puesto otros ejemplos del despilfarro del gobierno de Susana Marqués “como los sobrecostes en la compra del césped artificial del campo de fútbol del lado de la piscina, que ha acabado costando el triple de lo que estaba presupuestado”. La compra de motocicletas por ‘renting’ (cinco veces más caras que su precio normal), o los homenajes a turistas “que suponen un desembolso de 50.000 euros pero que no mejoran en nada el producto turístico de Benicàssim ni tienen incidencia en la reactivación del motor económico de la ciudad”.

Joan Bonet critica que en el presupuesto “hay un recorte de 70.000 euros para actividades culturales que ya habían sido programadas”. Por este motivo, en opinión del concejal de Compromís, “ya anticipamos que se tendrán que hacer modificaciones de crédito”.

El presupuesto de Benicàssim para 2016 no hace sino “bendecir la inercia del PP durante todos estos años”. Bonet se lamenta de que el equipo de Susana Marqués “sigue sin planificar, ni señalar qué camino debe tomar la ciudad para construir su futuro. La política urbanística, por ejemplo, se ha desbloqueado gracias al trabajo de Compromís”, que presentó una moción para clarificar la situación de los PAI. “Si no se hace ese trabajo, solo podemos acabar en el desastre”, ha concluido Bonet.