Ple intens i de confrontació d’idees el que s’ha viscut este dimarts a la Diputació de Castelló. Però també de consens. I com a mostra, dos exemples. El primer, la moció que va presentar Compromís sobre el manteniment del servei de trens de rodalies de la línia C6, entre València i Castelló. El Partit Popular va esmenar la proposta, esmena que va ser acceptada també per Compromís. Amb tot això, el ple ha aprovat per unanimitat la petició inicial de Compromís, sense modificacions substancials, d’instar el Ministeri de Foment a augmentar els autobusos llançadora que pal·lien la reducció en la freqüència dels trens.

Així mateix, en la moció es demana al Ministeri que mantinga, fins i tot que augmente, tots els serveis i freqüències que hi havia anteriorment a les obres de l’anomenat “tercer carril”, i que es compense als usuaris que s’estan veient afectats per les obres.

El segon exemple de consens ha suscitat un debat encara més gran. Es tractava d’aprovar les bases del Pla Provincial d’Obres i Serveis (POIS) de 2016, un bases on el Grup Compromís havia aconseguit que l’equip de govern decidira estendre l’ajuda a les entitats singulars o nuclis poblacionals que depenguen de municipis amb més de 20.000 habitants. D’aquesta manera, els huit municipis d’aquestes característiques podran rebre ajudes perquè es puguen beneficiar els seus pedanies i nuclis disseminats.

En aquest sentit, el portaveu de Compromís a la Corporació Provincial, Xavier Trenco, ha explicat que “estem satisfets d’haver aconseguit que tots els municipis de les comarques de Castelló puguen participar dels POIS tot i que, reitero, Compromís voldria que s’unificaren totes les ajudes i també, que foren els propis ajuntaments els que decidisquen per a què utilitzen aquests fons”. Trenco ha subratllat que l’any passat aquests municipis, com el de Vila-real, van tenir unes ajudes per part de la Diputació de 27.500 euros “mentre que aquest any la subvenció augmenta fins als 30.000 euros”.

Però aquest esperit de concòrdia s’ha trencat en assumptes com l’adjudicació de la granja que té la Diputació a Ares. Compromís ja havia proposat anteriorment que la instal·lació es destinara a altres usos com “una escola de pastors, una granja experimental, i fins i tot a tallers ocupacionals”, segons ha defensat el portaveu adjunt de Compromís a la institució provincial, José Miguel Carbó. “Hi havia un gran ventall de possibilitats abans de treure la granja al concurs per al seu lloguer, algunes d’elles, proposades per organitzacions professionals”, ha insistit Carbó.

D’altra banda, el PP s’ha quedat sol en assumptes com la revisió de les tarifes de la piscina provincial, punt en el qual Compromís s’ha oposat “entre altres raons, perquè s’aprova un ament del 6% d’unes tarifes ja de per si elevades “, ha explicat Xavier Trenco. Compromís també ha presentat un vot particular perquè l’entrada per a estudiants del castell de Peníscola sigui gratuïta, iniciativa que ha estat rebutjada pel PP.

Finalment, Compromís ha sol·licitat que es canvien les bases de l’adjudicació de les “unitats de respir” perquè, segons ha dit Trenco, “es tinguen en compte els indicadors d’ingressos fiscals i de l’índex d’envelliment de la població. Demanem que passen a tenir una valoració major per ser d’aquesta manera més equitatius”. La diputada de l’àrea, Elena Vicente-Ruiz, ha consentit en consensuar el barem per a la propera convocatòria i seure a negociar amb Compromís una baremació més justa.

——————–
Compromís consigue aprobar por unanimidad su moción sobre el mantenimiento de los trenes de cercanías, ampliar los POYS y que el PP de la Diputación estudie cambiar las bases de las unidades de respiro para los pueblos

Pleno intenso y de confrontación de ideas el que se ha vivido este martes en la Diputación de Castellón. Pero también de consenso. Y basten dos ejemplos. El primero, la moción que presentó Compromís sobre el mantenimiento del servicio de trenes de cercanías de la línea C6, entre Valencia y Castellón. El Partido Popular enmendó la propuesta, enmienda que fue aceptada también por Compromís.

Con todo ello, el pleno ha acabado aprobando por unanimidad la petición inicial de Compromís, sin modificaciones sustanciales, de instar al Ministerio de Fomento a que aumente los autobuses lanzadera que palíen la reducción en la frecuencia de los trenes. Asimismo, en la moción se pide al Ministerio que mantenga, incluso que aumente, todos los servicios y frecuencias que había anteriormente a las obras del llamado “tercer carril”, y que se compense a los usuarios que se están viendo afectados por las obras.

El segundo ejemplo de consenso ha suscitado un debate aun mayor. Se trataba de aprobar las bases del Plan Provincial de Obres y Servicios (POYS) de 2016, una bases en donde el Grupo Compromís había conseguido que el equipo de gobierno decidiera extender la ayuda a las entidades singulares o núcleos poblacionales que dependan de municipios con más de 20.000 habitantes. De esta manera, los ocho municipios de estas características podrán recibir ayudas para que se puedan beneficiar sus pedanías y núcleos diseminados.

En este sentido, el portavoz de Compromís en la Corporación Provincial, Xavier Trenco, ha explicado que “estamos satisfechos de haber logrado que todos los municipios de las comarcas de Castellón puedan participar de los POYS aunque, reitero, Compromís querría que se unificaran todas las ayudas y también, que fueran los propios ayuntamientos los que decidieran para qué utilizan esos fondos”. Trenco ha subrayado que el año pasado estos municipios, como el de Vila-real, tuvieron unas ayudas por parte de la Diputación de 27.500 euros “mientras que este año la subvención aumenta hasta los 30.000 euros”.

Pero este espíritu de concordia se ha roto en asuntos como la adjudicación de la granja que tiene la Diputación en Ares. Compromís ya había propuesto anteriormente que la instalación se destinara a otros usos como “una escuela de pastores, una granja experimental, e incluso a talleres ocupacionales”, según ha defendido el portavoz adjunto de Compromís en la institución provincial, José Miguel Carbó. “Había un gran abanico de posibilidades antes de sacar la granja a concurso para su alquiler, algunas de ellas, propuestas por organizaciones profesionales”, ha insistido Carbó.

Por otro lado, el PP se ha quedado solo en asuntos como la revisión de las tarifas de la piscina provincial, punto en el que Compromís se ha opuesto “entre otras razones, porque se aprueba un amento del 6% de unas tarifas ya de por sí elevadas”, ha explicado Xavier Trenco. Compromís también ha presentado un voto particular para que la entrada para estudiantes del castillo de Peníscola sea gratuita, iniciativa que ha sido rechazada por el PP.

Por último, Compromís ha solicitado que se cambien las bases de la adjudicación de las “unidades de respiro” para que, según ha dicho Trenco, “se tengan en cuenta los indicadores de ingresos fiscales y del índice de envejecimiento de la población. Pedimos que pasen a tener una valoración mayor para ser de esta manera más equitativos”. La diputada del área, Elena Vicente-Ruiz, ha consentido en consensuar el baremo para la próxima convocatoria y sentarse a negociar con Compromís una baremación más justa.