El grup Compromís ha requerit a l’Ajuntament de Benicàssim que explique quina postura prendrà després que el Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana haja donat la raó a un particular que havia reclamat per estar pagant com a zona urbana una finca considerada com rústica. Aquesta finca, segons ha explicat el portaveu de Compromís, Joan Bonet Hancox, està situada al costat del Programa d’Actuació Integrada (PAI) Benicàssim Golf,  cosa “tindrà conseqüències per a aquesta finca i també, per altres dels sectors confrontants”.

Bonet Hancox, que ha presentat davant el consistori diverses preguntes al respecte, ha insistit a afirmar que la sentència “canvia la previsió i la política urbanística que s’havia fet a la ciutat començant pel fet que també és aplicable als sectors dels PAIS PRR5 i PRR6, així com al propi Benicàssim Golf “. A tot això s’afegeix el fet que el consistori ha estat cobrant l’Impost de Béns Immobles (IBI) a aquestes zones com si foren urbanes “quan ara hi ha una sentència que diu que són rústiques, la qual cosa va a acabar per afectar les finques confrontants “. El portaveu de Compromís insisteix que l’esmentada sentència “crearà jurisprudència i quan els propietaris comencen a reclamar a l’ajuntament la diferència entre l’impost d’urbana i de rústica, el consistori es va a trobar amb un greu problema”.

Per a Bonet Hancox, només hi ha una solució: “suspendre les emissions dels rebuts de l’IBI fins que es pronuncie de nou el Cadastre. Perquè, a més, l’ajuntament té l’obligació de comunicar-li la nova situació que s’ha derivat d’aquesta sentència. Aquest és un dels temes sobre els quals hem preguntat al nostre escrit”.

Cal recordar que el Tribunal Suprem va anul•lar el 2012 el PAI Benicàssim Golf per estar planificat sobre la zona humida del Quadro de Santiago, una decisió que també va afectar als habitatges ja edificades en els sectors 5 i 6. A aquest embolic urbanístic i legal s’uneix el fet que encara està pendent la canalització del barranc de la Parreta. “La canalització es va proposar com a solució al risc d’inundabilitat en aquestes àrees de Benicàssim. Però si ara no s’urbanitzen i, a més, l’ajuntament no té cap partida en concret per a aquestes obres, caldrà modificar el projecte “, ha subratllat el portaveu de Compromís per Benicàssim.

“De moment, volem que els responsables municipals ens contesten i ens donen informació sobre si totes aquestes actuacions que s’han de dur a terme es van a escometre aquest any, el pròxim o quan”, ha conclòs Bonet Hancox.

———————–

Bonet Hancox: “La sentencia sobre la finca colindante al PAI del Golf va a afectar toda la política urbanística de Benicàssim”
Compromís pregunta al ayuntamiento si va a suspender la emisión de recibos de IBI puesto que el TSJCV considera la zona afectada como rústica y no urbana

El grupo Compromís ha requerido al Ayuntamiento de Benicàssim para que explique qué postura va a tomar después de que el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana diera la razón a un particular que había reclamado por estar pagando como zona urbana una finca considerada como rústica. Esta finca, según ha explicado el portavoz de Compromís, Joan Bonet Hancox, está situada al lado del Programa de Actuación Integrada (PAI) Benicàssim Golf, lo cual “va a tener consecuencias para esa finca y también, para otras de los sectores colindantes”.

Bonet Hancox, que ha presentado ante el consistorio varias preguntas al respecto, ha insistido en afirmar que la sentencia “cambia la previsión y la política urbanística que se había hecho en la ciudad empezando por el hecho de que también es aplicable a los sectores de los PAIS PRR5 y PRR6, así como al propio Benicàssim Golf”. A todo ello se añade el hecho de que el consistorio ha estado cobrando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a estas zonas como si fueran urbanas “cuando ahora hay una sentencia que dice que son rústicas, lo cual va a acabar por afectar a las fincas colindantes”. El portavoz de Compromís insiste en que la citada sentencia “va a crear jurisprudencia y cuando los propietarios empiecen a reclamar al ayuntamiento la diferencia entre el impuesto de urbana y de rústica, el consistorio se va a encontrar con un grave problema”.

Para Bonet Hancox, sólo cabe una solución: “suspender las emisiones de los recibos del IBI hasta que se pronuncie de nuevo el Catastro. Porque el ayuntamiento tiene la obligación de comunicarle la nueva situación que se ha derivado de esa sentencia. Ese es uno de los temas sobre los que hemos preguntado en nuestro escrito”.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo anuló en 2012 el PAI Benicàssim Golf por estar planificado sobre el humedal del Cuadro de Santiago, una decisión que también afectó a las viviendas ya edificadas en los sectores 5 y 6. A esta maraña urbanística y legal se une el hecho de que aún está pendiente la canalización del barranco de la Parreta. “La canalización se propuso como solución al riesgo de inundabilidad en estas áreas de Benicàssim. Pero si ahora no se urbanizan y, además, el ayuntamiento no tiene ninguna partida en concreto para dichas obras, habrá que modificar el proyecto”, ha subrayado el portavoz de Compromís per Benicàssim.