Vilar: “És una reivindicació històrica que el PP ha tingut bloquejada durant més de 10 anys”.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha començat els tràmits per a l’ampliació del centre mèdic de Moncofa, una reivindicació llargament demanada per part dels veïns d’aquest municipi de la Plana Baixa.

El portaveu de Compromís a l’ajuntament de Moncofa, Joan Baptista Vilar, ha recordat que ha estat la insistència de Compromís davant el Consell la que va aconseguir que es consignaren 100.000 € en el pressupost de la Generalitat per poder fer realitat l’ampliació del centre mèdic. “Es va arribar a un acord unànime, que va ser signat per totes les parts integrants del govern del Botànic, PSPV-PSOE, Compromís i Podem”, ha manifestat Vilar.

El regidor de Compromís ha assegurat que “es tracta d’una reivindicació històrica que el Partit Popular ha tingut bloquejada més de 10 anys. Davant d’això, el nou govern de la Generalitat, en tan sols uns mesos, ha aconseguit que l’ampliació del centre mèdic, tan necessària per al nostre poble, quedi inclosa en el pla d’infraestructures de la Conselleria d’Sanidat “.

Ara, PSPV-PSOE i Compromís han sumat esforços per aconseguir que s’executen les obres. En l’última reunió mantinguda a la direcció territorial de Sanitat es va acordar que en el pròxim ple, a finals de setembre, l’Ajuntament de Moncofa ha de cedir a la Conselleria els terrenys del jardí adjunt al centre mèdic. “El director econòmic ha procedit a remetre en el qual s’indica a l’Ajuntament l’acte formal de cessió i també ha sol·licitat la definició última del projecte d’execució de l’obra”, ha aclarit Vilar.

Per la seua banda, Jaime Picher, portaveu del PSPV, ha insistit que “la Conselleria compleix i treballa per resoldre els problemes dels ciutadans, no com abans, quan el Partit Popular a la Generalitat no tenia en compte les reivindicacions de Moncofa simplement perquè no governava ací “. Picher també ha remarcat que “el PP mai s’ha mogut per aconseguir res pel seu poble, s’ha dedicat a fer l’oposició més basta, ficant per davant els interessos partidistes al de tots els ciutadans”.

Però ara, gràcies a l’acord i esforç de Compromís i PSPV-PSOE “en 2017 hi haurà consignació pressupostària per tindre el servei de 24 hores com a mínim durant els mesos d’estiu”, han coincidit a assenyalar els dos representants municipals.

Vilar, així mateix, ha informat que la direcció territorial de Sanitat “és conscient de l’increment de població que es produeix en els pobles de costa durant l’estiu i de donar una solució tant a Moncofa com a la resta de municipis pel que fa a la atenció diària a les urgències. Es tracta de racionalitzar”. Segons el regidor de Compromís, “la directora territorial demanarà a la gerència i la direcció mèdica que, elaboren un informe tècnic tenint en compten la ràtio per població i implantar el servei 24 hores”.

Segons els portaveus dels grups Compromís i PSPV-PSOE “és la nostra obligació sol·licitar a les nostres cconselleries el que faça falta al nostre poble. L’alcalde, Wenceslao Alós, ni vol ni té ganes, abans perquè no governava a l’Ajuntament i ara perquè el PP tampoc governa a la Generalitat “.

———————-

COMPROMÍS Y PSPV DE MONCOFA INFORMAN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO MÉDICO

Vilar: “Es una reivindicación histórica que el PP ha tenido bloqueada durante más de 10 años”.

La Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública ha comenzado los trámites para la ampliación del centro médico de Moncofa, una reivindicación largamente demandada por parte de los vecinos de este municipio de la Plana Baixa.

El portavoz de Compromís en el ayuntamiento de Moncofa, Juan Bautista Vilar, ha recordado que ha sido la insistencia de Compromís ante el Consell la que consiguió que se consignaran 100.000 € en el presupuesto de la Generalitat para poder hacer realidad la ampliación del centro médico. “Se llegó a un acuerdo unánime, que fue firmado por todas las partes integrantes del gobierno del Botánico, PSPV-PSOE, Compromís y Podemos”, ha manifestado Vilar.

El concejal de Compromís ha asegurado que “se trata de una reivindicación histórica que el Partido Popular ha tenido bloqueada más de 10 años. Frente a esto, el nuevo gobierno de la Generalitat, en tan sólo unos meses, ha conseguido que la ampliación del centro médico, tan necesaria para nuestro pueblo, quede incluida en el plan de infraestructuras de la Conselleria de Sanidat”.

Ahora, Pspv-Psoe y Compromís han sumaddo esfuerzos para conseguir que se ejecuten las obras. En la última reunión mantenida en la dirección territorial de Sanitat se acordó que en el próximo pleno, a finales de septiembre, el Ayuntamiento de Moncofa deberá ceder a la Conselleria los terrenos del jardín adjunto al centro médico. “El director económico ha procedido a remitir en el que se indica al Ayuntamiento el acto formal de cesión y también ha solicitado la definición última del proyecto de ejecución de la obra”, ha aclarado Vilar.

Por su parte, Jaume Picher, portavoz del PSPV, ha insistido en que “la conselleria cumple y trabaja para resolver los problemas de los ciudadanos, no como antes, cuando el Partido Popular en la Generalitat no tenía en cuenta las reivindicaciones de Moncofa simplemente porque no gobernaba aquí”. Picher también ha remarcado que “el PP nunca se ha movido para conseguir nada por su pueblo, se ha dedicado a hacer la oposición más burda, metiendo por delante los intereses partidistas al de todos los ciudadanos”.

Pero ahora, gracias al acuerdo y esfuerzo de Compromís y PSPV-PSOE “en 2017 habrá consignación presupuestaria para tener el servicio de 24 horas al menos durante los meses de verano”, han coincidido en señalar los dos representantes municipales.

Vilar, asimismo, ha informado de que la dirección territorial de Sanidad “es consciente del incremento de población que se produce en los pueblos de costa durante el verano y de dar una solución tanto a Moncofa como al resto de municipos en lo que respecta a la atención diaria y a las urgencias. Se trata de racionalizar”. Según el concejal de Compromís, “la directora territorial pedirá a la gerencia y la dirección médica que, elaboren un informe técnico teniendo en cuentan el ratio por población e implantar el servicio 24horas”.

Según los portavoces de los grupos Compromís y Pspv-Psoe “es nuestra obligación solicitar a nuestras cconsellerias lo que haga falta en nuestro pueblo. El alcalde, Wenceslao Alós, ni quiere ni tiene ganas, antes porque no gobernaba en el Ayuntamiento y ahora porque el PP tampoco gobierna en la Generalitat”.