Trenco: «Hem retirat la moció dels POIS perquè Moliner s’ha compromés a posar a sobre de la taula un model més just i equitatiu per a tots els municipis. El portaveu de Compromís a la Diputació Provincial ha preguntat al ple per l’auditoria de l’Hospital Provincial corresponent a 2015, el resultat de la qual replega diverses irregularitats. Compromís considera que la Diputació i, en concret, la diputada delegada, Nieves Martínez, hauria de donar explicacions al ple o a la comissió corresponent, una compareixença “que ja hem sol·licitat per dues vegades”, en paraules de Trenco.

“Com que no se’ns dóna cap tipus de resposta, hem preguntat en el ple si l’equip de govern té la informació -que, d’altra banda, és pública- i si la resposta és no, que el representant de la Diputació en el Consorci del Provincial demane la convocatòria d’un consell extraordinari per abordar aquest assumpte”. Cal recordar que la Generalitat valenciana va encarregar a l’empresa Iberaudit Kreston un informe sobre l’any 2015 en el qual es recollien diverses irregularitats. Trenco ha manifestat, així mateix, que en resposta a una pregunta seua en la comissió del passat 6 de setembre, “el PP es va comprometre a convocar reunions i trobades en el Provincial perquè se’ns informe de tots els assumptes relatius a la marxa del centre . Però aquesta pregunta ni tan sols apareix en l’acta de la comissió. Considerem que ja és hora que el PP done la cara i convoque un consell extraordinari on es done compte d’aquestes irregularitats: del qui, com i quant”.

En la citada auditoria es recollien irregularitats com el pagament de retribucions al personal que no estan registrats com a despesa en comptabilitat financera ni imputats en el pressupost; també en el càlcul de la indemnització de l’anterior director gerent, al qual se li deuen més de 10.000 euros per no haver seguit el procediment establert per al seu acomiadament; o les 120 contractacions que es van fer sense la preceptiva autorització prèvia de la Conselleria i sense convocatòria pública. L’informe recull, així mateix, irregularitats com l’incompliment del plec de condicions de la concessió el servei de cafeteria, fraccionaments indeguts en els pagaments i factures pendents.

D’altra banda, Compromís ha retirat la moció en què demanava que es canviara el model per a l’adjudicació dels Plans Provincials d’Obres i Serveis (POIS) per al pròxim exercici perquè el PP s’havia compromés a crear una taula de treball a la que participaren totes les parts i “arribar a l’aprovació dels plans havent consensuat el que s’ha de fer”, ha subratllat Trenco. L’objectiu, ha dit el diputat de Compromís, és “posar sobre de la taula un model més just i equitatiu per a tots els municipis i que no queden fora dels POIS els de més de 20.000 habitants. Compromís proposa que el PP de la Diputació prenga com a model el que està fent la Diputació de València “.

———————–

COMPROMÍS PIDE AL PP QUE CONVOQUE UN CONSEJO EXTRAORDINARIO PARA DAR CUENTA DE LA AUDITORIA DEL PROVINCIAL

Trenco: «Hemos retirado la moción de los POYS porque Moliner se ha comprometido a poner encima de la mesa un modelo más justo y equitativo para todos los municipios

El portavoz de Compromís en la Diputación Provincial ha preguntado en el pleno por la auditoría del Hospital Provincial correspondiente a 2015, cuyo resultado arroja diversas irregularidades. Compromís considera que la Diputación y, en concreto, la diputada delegada, Nieves Martínez, debería dar explicaciones en el pleno o en la comisión correspondiente, una comparecencia “que ya hemos solicitado por dos veces”, en palabras de Trenco. “Como no se nos da ningún tipo de respuesta hemos preguntado en el pleno si el equipo de gobierno tiene la información -que, por otro lado, es pública- y si la respuesta es no, que el representante de la Diputación en el Consorcio del Provincial pida la convocatoria de un consejo extraordinario para abordar ese asunto”.

Cabe recordar que la Generalitat valenciana encargó a la empresa Iberaudit Kreston un informe sobre el año 2015 en el cual se recogían diversas irregularidades. Trenco ha manifestado, asimismo, que en respuesta a una pregunta suya en la comisión del pasado 6 de septiembre, “el PP se comprometió a convocar reuniones y encuentros en el Provincial para que se nos informe de todos los asuntos relativos a la marcha del centro. Pero esa pregunta ni siquiera aparece en el acta de la comisión. Consideramos que ya es hora de que el PP dé la cara y convoque un consejo extraordinario donde se dé cuenta de estas irregularidades: del quién, cómo y cuánto”.

En la citada auditoría se recogían irregularidades como el pago de retribuciones al personal que no están registrados como gasto en contabilidad financiera ni imputados en el presupuesto; también en el cálculo de la indemnización del anterior director gerente, al que se le adeudan más de 10.000 euros por no haber seguido el procedimiento establecido para su despido; o las 120 contrataciones que se hicieron sin la preceptiva autorización previa de la Conselleria y sin convocatoria pública. El informe recoge, asimismo, irregularidades como el incumplimiento del pliego de condiciones de la concesión el servicio de cafetería, fraccionamientos indebidos en los pagos y facturas pendientes.

Por otro lado, Compromís ha retirado la moción en la que pedía que se cambiara el modelo para la adjudicación de los Planes Provinciales de Obres y Servicios (POYS) para el próximo ejercicio porque el PP se había comprometido a crear una mesa de trabajo en la que participaran todas las partes y “llegar a la aprobación de los planes habiendo consensuado lo que se ha de hacer”, ha subrayado Trenco. El objetivo, ha dicho el diputado de Compromís, es “poner encima de la mesa un modelo más justo y equitativo para todos los municipios y que no queden fuera de los POYS los de más de 20.000 habitantes. Compromís propone que el PP de la Diputación tome como modelo para esto lo que está haciendo la Diputació de València”.