Més de tres anys porta sense executar la resolució administrativa sobre la retirada de la caseta de vigilància de les Platgetes d’Orpesa, un avís que té data d’eixida del 4 de febrer de 2013. El portaveu adjunt del Grup Compromís, Josep Lluís Romero, ha explicat que la comunitat de propietaris “va efectuar una ocupació a la illeta central del vial públic d’accés a la platja quan no podien fer-ho per ser un bé de domini públic municipal”.

Amb els informes del Servei Provincial de Costa a Castelló, i de l’enginyer municipal, es van iniciar les actuacions per recuperar en via administrativa la possessió de l’illot central “però aquest tràmit es veu que és molt complicat perquè, després de tant de temps, encara no s’ha fet efectiu “, ha dit amb ironia el regidor de Compromís. “I això que contra aquesta resolució no pot interposar cap recurs: no hi ha res a al·legar”, ha matisat Romero.

Per tot això, el regidor de Compromís a Orpesa s’ha dirigit a l’alcalde per saber per què, passats tres anys i mig de la notificació, “encara no s’ha retirat la caseta de vigilància que està ocupant domini públic de forma il·legal”. Josep Lluís Romero també s’ha interessat per saber quines gestions ha fet l’equip de govern del PP en aquest temps “per fer complir el requeriment als propietaris de la urbanització”.

Cal destacar que la quantia dels treballs de retirada de la caseta de vigilància es van estimar en 3.000 euros “i el termini d’execució, en tres dies, la qual cosa vist al cap del temps transcorregut, quasi sembla una broma”, ha manifestat Romero.

El regidor de Compromís ha reiterat que les resolucions “estan per complir-se” i ha assegurat que no s’ha de tolerar que “ni els propietaris complisquen, ni que l’equip de govern faça desistiment de funcions”.

“Després de tres anys i mig, qualsevol persona que passe a prop de la urbanització de les Platgetes d’Orpesa podrà veure la caseta de vigilància situada en una zona de domini públic perquè, tot que hi ha una resolució que mana retirar-la, el PP no la ha dut a terme. Ells sabran per què”, ha conclòs Romero.

————————–

ROMERO: “La caseta de vigilancia de Platgetes continúa a pesar de que hay una resolución del 2013 que manda retirarla. El PP sabrá por qué”

Más de tres años lleva sin ejecutarse la resolución administrativa sobre la retirada de la caseta de vigilancia de les Platgetes de Orpesa, una notificación que tiene fecha de salida del 4 de febrero de 2013. El portavoz adjunto del Grupo Compromís, Josep Lluís Romero, ha explicado que la comunidad de propietarios “efectuó una ocupación en la isleta central del vial público de acceso a la playa cuando no podían hacerlo por ser un bien de dominio público municipal”.

Con los informes del Servicio Provincial de Costa en Castellón, y del ingeniero municipal, se iniciaron las actuaciones para recuperar en vía administrativa la posesión de la isleta central “pero este trámite se ve que es muy complicado porque, después de tanto tiempo, aún no se ha hecho efectivo”, ha dicho con ironía el concejal de Compromís. “Y eso que contra esa resolución no cabe recurso alguno: no hay nada que alegar”, ha matizado Romero.

Por todo ello, el concejal de Compromís en Orpesa se ha dirigido al alcalde para saber por qué, pasados tres años y medio de la notificación, “aún no se ha retirado la caseta de vigilancia que está ocupando dominio público de forma ilegal”. Josep Lluís Romero también se ha interesado por saber qué gestiones ha realizado el equipo de gobierno del PP en este tiempo “para hacer cumplir el requerimiento a los propietarios de la urbanización”.

Cabe destacar que la cuantía de los trabajos de retirada de la caseta de vigilancia se estimaron en 3.000 euros “y el plazo de ejecución, en tres días, lo cual visto al cabo del tiempo transcurrido, casi parece una broma”, ha manifestado Romero.

El concejal de Compromís ha reiterado que las resoluciones “están para cumplirse” y ha asegurado que no se debe tolerar que “ni los propietarios cumplan, ni que el equipo de gobierno haga dejación de funciones”.

“Después de tres años y medio, cualquier persona que pase cerca de la urbanización de les Platgetes de Orpesa podrá ver la caseta de vigilancia situada en una zona de dominio público porque, a pesar que hay una resolución que manda retirarla, el PP no la ha llevado a cabo. Ellos sabrán por qué”, ha concluido Romero.