Bonet Hancox: «Cal complir les sentències del Suprem i posar fre a l’immobilisme en matèria d’urbanisme que té l’alcaldessa»

El grup municipal de Compromís per Benicàssim ha demanat la resolució dels PAI 5, 6 i Benicàssim Golf abans de finalitzar l’any 2016. La coalició reclama que les parcel·les afectades per un projecte urbanístic que no va arribar a executar-se han de tornar a seu estat inicial, és a dir, a la situació que tenien anteriorment al projecte. Per fer aquesta petició, que han recollit en una moció, els regidors de Compromís s’han basat en una sentència del Tribunal Suprem de l’any 2012, que declarava declara nul el Sector 3 del PAI Benicàssim Golf, així com en la sentència del Tribunal Suprem del any 2014 on deia que tot projecte urbanístic que no tinga aspectes de desenvolupament immediat ha de tornar a la situació anterior.

El portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Benicàssim, Joan Bonet Hancox, ha explicat que aquesta sol·licitud també està sustentada en l’informe jurídic elaborat per tècnics municipals “en el qual conclouen que s’han de resoldre de manera immediata aquests PAI si no es té cap alternativa de solució hídrica per aquests terrenys al que és la canalització del barranc de la Parreta “.

Segons ha recordat Bonet Hancox, aquesta solució hídrica resulta fonamental per poder executar els projectes. “A més, la canalització del Barranc de la Parreta passa per zona protegida del Quadre de Santiago, per la qual cosa l’execució seria sens dubte il·legal”, ha insistit.

Segons critica el portaveu de Compromís, “aquesta situació de bloqueig en política urbanística l’ha causat l’alcaldessa Susana Marqués i ja són quatre anys des de la sentència del Tribunal Suprem sobre el Quadre de Santiago, i en comptes de mirar com reconduir la situació urbanística de la zona, ha deixat el tema dins d’un calaix “. El regidor assegura que tot aquest despropòsit ha provocat que “a dia d’avui resulte inviable l’execució d’aquests projectes ja que no compleixen amb la legalitat vigent. Si a això li afegim que al llarg d’enguany, la senyora Marqués tampoc ha fet res per buscar una solució al tema de l’aigua que faça viable els PAI, tal com li van instar els tècnics en l’informe jurídic de 2015, ens topem en què no queda més remei que resoldre’ls “.

Segons Bonet Hancox, un altre motiu de resolució el dóna la Sentència del Tribunal Suprem, “ja que declara nul de ple dret la modificació del Pla parcial de millora de 2005 del Sector3 de Benicàssim Golf, i com el PAI Benicàssim Golf es va aprovar en un sol acte, la resolució ha de ser de tot el PAI, no només del Sector 3 “.

Per al grup Compromís, tot això no és més que el resultat d’una “majúscula incompetència i desídia de Marquès en matèria de sostenibilitat mediambiental i en política turística (ja que aquest lloc és motiu de ser un important atractiu turístic per al municipi)”. Bonet Hancox ha conclòs assegurant que “la senyora Marqués, al llarg d’aquests cinc anys i mig al capdavant de l’Ajuntament de Benicàssim, ha demostrant una incapacitat alarmant per gestionar la política urbanística del municipi, amb una absència total de solucions: l’actitud d’immobilisme intenta ocultar l’incompetència “.

GRUP COMPROMÍS PER BENICÀSSIM

COMPROMÍS PER BENICÀSSIM PIDE A MARQUÉS QUE DEVUELVA A SU ESTADO INICIAL LAS PARCELAS DE LOS PAI 5, 6 Y GOLF

Bonet Hancox: «Hay que cumplir las sentencias del Supremo y poner freno al inmovilismo en materia de urbanismo que tiene la alcaldesa»

El Grupo Compromís per Benicàssim ha pedido la resolución de los PAI 5, 6 y Benicasim Golf antes de finalizar el año 2016. Esto significa que lo que reclama la coalición es que las parcelas afectadas por un proyecto urbanístico que no llegó a ejecutarse deben volver a su estado inicial, es decir, a la situación que tenían anteriormente al proyecto. Para hacer esta petición, que han recogido en una moción, los concejales de Compromís se han basado en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2012, que declaraba declara nulo el Sector 3 del PAI Benicàssim Golf, así como en la sentencia del Tribunal Supremo del año 2014 donde decía que todo proyecto urbanístico que no tenga visos de desarrollo inmediato debe volver a su situación anterior.

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Benicàssim, Joan Bonet Hancox, ha explicado que esta solicitud también está sustentada en el informe jurídico elaborado por técnicos municipales “en el cual concluyen que se deben resolver de manera inmediata estos PAI si no se tiene ninguna alternativa de solución hídrica para estos terrenos a lo que es la canalización del Barranco de La Parreta”.

Según ha recordado Bonet Hancox, esta solución hídrica resulta fundamental para poder ejecutar los proyectos. “Además, la canalización del Barranco de La Parreta pasa por zona protegida del Cuadro de Santiago, por lo que su ejecución sería a todas luces ilegal”, ha insistido.

Según critica el portavoz de Compromís, “esta situación de bloqueo en política urbanística la ha causado la alcaldesa Susana Marqués y ya son cuatro años desde la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Cuadro de Santiago, y en vez de mirar cómo reconducir la situación urbanística de la zona, ha dejado el tema dentro de un cajón”. El concejal asegura que todo este despropósito ha provocado que “ a día de hoy resulte inviable la ejecución de estos proyectos ya que no cumplen con la legalidad vigente. Si a esto le añadimos que a lo largo del presente año, la señora Marqués tampoco ha hecho nada para buscar una solución al tema del agua que haga viable los PAI, tal y como le instaron a los técnicos en el informe jurídico de 2015, nos topamos en que no queda más remedio que resolverlos”.

Según Bonet Hancox, otro motivo de resolución esel da la Sentencia del Tribunal Supremo, “ya que declara nulo de pleno derecho la modificación del Plan Parcial de Mejora de 2005 del Sector3 de Benicasim Golf, y como el PAI Benicasim Golf se aprobó en un solo acto, la resolución debe ser de todo el PAI, no sólo del Sector3”.

Para el grupo Compromís, todo esto no es más que el resultado de una “mayúscula incompetencia y desidia de Marqués en materia de sostenibilidad medioambiental y en política turística (ya que este lugar es motivo de ser un importante atractivo turístico para el municipio)”. Bonet Hancox ha concluido asegurando que “la señora Marqués, a lo largo de estos cinco años y medio al frente del Ayuntamiento de Benicàssim, ha demostrando una incapacidad alarmante para gestionar la política urbanística del municipio, con una ausencia total de soluciones: su actitud de inmovilismo intenta ocultar su incompetencia”.