Compromís per Torreblanca lamenta la desídia de l’equip de govern municipal per la protecció del patrimoni cultural

Pañella: «La postura del govern socialista municipal de rebutjar la urgència de prendre mesures immediates sobre l’edifici del Campàs, que ja ha sofert un enderroc, és inconcebible en un equip que es denomina progressista»

Compromís per Torreblanca denuncia que l’equip de govern a l’Ajuntament del municipi ha reiterat el seu vot negatiu a la urgència plantejada per la coalició valencianista de prendre mesures per protegir l’edifici del Campàs. La portaveu, Míriam Pañella, ha remarcat que «tant en la comissió com en el ple, s’ha omés la situació de perill en què es troba l’edifici del Campàs i, per tant, s’està incomplint l’obligació d’ “adoptar les mesures cautelars necessàries per a evitar el deteriorament, pèrdua o destrucció dels béns del patrimoni cultural”, segons marca la Llei de Patrimoni».

Pañella ha qualificat d’ «inconscient» la votació per part de l’equip de govern. «Ahir al ple vam haver d’escoltar la frase “no ha de caure demà”, cosa que demostra la poca sensibilitat que el consistori té cap al patrimoni local, més encara quan aquesta frase es diu després que una xicoteta part del conjunt ja haja caigut», ha manifestat la portaveu.

Compromís per Torreblanca ha demanat l’elaboració d’informes de l’estat actual de l’espai i que s’instara a la Sareb, titular actual, a prendre mesures immediates de protecció, conservació i neteja per adequar l’immoble a la seua condició de Bé de Rellevància Local, obligacions dels propietaris establides per la Llei de Patrimoni. «Ens preguntem quins interessos hi ha a l’Ajuntament de Torreblanca que fan que siga més important cuidar a la Sareb abans que prendre cura pel patrimoni local», ha dit Pañella.

Igualment, la coalició ha sol·licitat també que es demanara a Conselleria l’estudi per a l’inici del procediment per a la qualificació de Bé d’Interés Cultural (BIC) i completar la redacció del Catàleg de Béns i Espais Protegits, que no s’ha dut a terme per la paralització del Pla General que no ha avançat ni una passa en cinc anys de govern de Tena i Villanueva.

«Compromís per Torreblanca no es quedarà de braços plegats davant la protecció del nostre patrimoni i en particular d’una joia gòtica com és l’edifici del Campàs. Instarem la Conselleria a què actue d’ofici per a la protecció d’aquest edifici», ha finalitzat la regidora.

El mas fortificat del Campàs és un edifici històric i residencial rodejat de propietats agrícoles al seu voltant i molt prop de la mar de Torrenostra. L’any 1679, el Consell del rei de València va rebre una demanda en nom de Na Blanca Cardona i Ebrí sobre els drets de les propietats que ella posseïa en el terme de Torreblanca. Posteriorment va passar a ser propietat del seu descendent, En Josep Salvador de la Figuera, Marqués de Villores, i després als Selva Salvador. Actualment és propietat de la Sareb.

Al llarg dels segles, va ser un centre poli funcional molt important, encarregat del conreu de les seues terres i de l’explotació agrària, i amb una ubicació estratègica a la vora del camí homònim. La rellevància constructiva de l’edificació queda reflectida en l’estructura formada per arcs diafragmàtics apuntats, amb coberta a dues aigües, així com la resta d’elements de caràcter defensiu que envolten tot el mas.


Compromís por Torreblanca lamenta la desidia del equipo de gobierno municipal por la protección del patrimonio cultural

Pañella: «La postura del gobierno socialista municipal de rechazar la urgencia de tomar medidas inmediatas sobre el edificio del Campàs, que ya ha sufrido un escombro, es inconcebible en un equipo que se denomina progresista»

Compromís per Torreblanca denuncia que el equipo de gobierno al Ayuntamiento del municipio ha reiterado su voto negativo a la urgencia planteada por la coalición valencianista de tomar medidas para proteger el edificio del Campàs. La portavoz, Míriam Pañella, ha remarcado que «tanto en la comisión como en el pleno, se ha omitido la situación de peligro en que se encuentra el edificio del Campàs y, por lo tanto, se está incumpliendo la obligación de “adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar el deterioro, pérdida o destrucción de los bienes del patrimonio cultural”, según marca la Ley de Patrimonio».

Pañella ha calificado de «inconsciente» la votación por parte del equipo de gobierno. «Ayer al pleno tuvimos que escuchar la frase “no tiene que caer mañana”, cosa que demuestra la poca sensibilidad que el consistorio tiene hacia el patrimonio local, más todavía cuando esta frase emite después de que una pequeña parte del conjunto haya caído», ha manifestado la portavoz.

Compromís por Torreblanca ha pedido la elaboración de informes del estado actual del espacio y que se instara a la Sareb, titular actual, a tomar medidas inmediatas de protección, conservación y limpieza para adecuar el inmueble a su condición de Bien de Relevancia Local, obligaciones de los propietarios establecidas por la Ley de Patrimonio. «Nos preguntamos qué intereses hay en el Ayuntamiento de Torreblanca que hacen que sea más importante cuidar a la Sareb antes de que tomar cura por el patrimonio local», ha dicho Pañella.

Igualmente, la coalición ha solicitado también que se pidiera a Consellería el estudio para el inicio del procedimiento para la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC) y completar la redacción del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, que no se ha llevado a cabo por la paralización del Plan General que no ha avanzado ni una pasa en cinco años de gobierno de Tena y Villanueva.

«Compromís per Torreblanca no se quedará con los brazos cruzados ante la protección de nuestro patrimonio y en particular de una joya gótica como es el edificio del Campàs. Instaremos a la Consellería a que actúe de oficio para la protección de este edificio», ha finalizado la concejala.

El cortijo fortificado del Campàs es un edificio histórico y residencial rodeado de propiedades agrícolas a su alrededor y mucho cerca del mar de Torrenostra. El año 1679, el Consejo del rey de València recibió una demanda en nombre de *Na Blanca Cardona y Ebrí sobre los derechos de las propiedades que ella poseía en el término de Torreblanca. Posteriormente pasó a ser propiedad de su descendente, En Josep Salvador de la Figuera, Marqués de Villores, y después a Selva Salvador. Actualmente es propiedad de la Sareb.

A lo largo de los siglos, fue un centro polifuncional muy importante, encargado del cultivo de sus tierras y de la explotación agraria, y con una ubicación estratégica al lado del camino homónimo. La relevancia constructiva de la edificación queda reflejada en la estructura formada por arcos diafragmáticos apuntados, con cubierta a dos aguas, así como el resto de elementos de carácter defensivo que rodean todo el cortijo.