Fajardo ha destacat que l’ajuda ha d’anar dirigida a municipis de menys de 600 habitants de les comarques de Castelló

Castelló, 6 novembre, 2023

Compromís ha presentat una proposta per a la creació d’una línia de subvencions dirigida a pobles de menys de 600 habitants de la província de Castelló per a la gestió municipal dels animals abandonats i les colònies felines. La diputada provincial de Compromís, María Fajardo, ha explicat que “es tracta d’una ajuda important per als municipis més xicotets de la província, que compten amb pressupostos molt ajustats”, i que, d’aquesta manera, “podrien donar compliment a una qüestió que es troba en totes les poblacions”.

Per això, “demanem establir una línia de subvencions destinada als municipis de menys de 600 habitants per a que puguen aplicar el mètode CER (captura, esterilització i retorn) en particular, per a la gestió de colònies felines”, ha explicat Fajardo, i que aquestes ajudes ja tinguen una assignació en el proper pressupost anual de la Diputació Provincial.

La proposta passa per què la Diputació de Castelló elabore un pla de gestió marc, on els municipis interessats es pugen adherir a les subvencions, complint amb els requisits que es determinen, com ara “el compliment del pla, la designació d’un responsable benestar animal en el municipi o el compromís de compliment de la legislació vigent en matèria de benestar animal”, ha apuntat. I amb aquest pas, fer una avaluació periòdica dels resultats i l’impacte de les subvencions atorgades, amb l’objectiu de garantir la seua efectivitat i adequar-les a les necessitats canviant.

Fajardo ha aclarit que “la gestió adequada dels animals abandonats i les colònies felines requereix coneixements tècnics específics en àrees com veterinària, benestar animal i control de poblacions animals. No obstant això, molts municipis manquen de personal tècnic degudament capacitat per a dur a terme aquestes tasques de manera efectiva”. 

Per últim, Fajardo ha detallat que “proposem que la Diputació promoga programes de sensibilització i formació en matèria de benestar animal dirigits als municipis, amb la finalitat de millorar les seues capacitats de gestió i conscienciació en aquest àmbit”.

Compromís propone la creación de una línea de ayudas para la gestión municipal de los animales abandonados y colonias felinas

Fajardo ha destacado que la ayuda debe dirigirse a municipios de menos de 600 habitantes de las comarcas de Castelló

Castelló, 6 noviembre, 2023

Compromís ha presentado una propuesta para la creación de una línea de subvenciones dirigida a pueblos de menos de 600 habitantes de la provincia de Castelló para la gestión municipal de los animales abandonados y las colonias felinas. La diputada provincial de Compromís, María Fajardo, ha explicado que “se trata de una ayuda importante para los municipios más pequeños de la provincia, que cuentan con presupuestos muy ajustados”, y que, de este modo, “podrían dar cumplimiento a una cuestión que se encuentra en todas las poblaciones”.

Por eso, “pedimos establecer una línea de subvenciones destinada en los municipios de menos de 600 habitantes para que puedan aplicar el método CER (captura, esterilización y retorno) en particular, para la gestión de colonias felinas”, ha explicado Fajardo, y que estas ayudas ya tengan una asignación en el próximo presupuesto anual de la Diputación Provincial.

La propuesta pasa por qué la Diputación de Castelló elabore un plan de gestión marco, donde los municipios interesados se puedan adherir a las subvenciones, cumpliendo con los requisitos que se determinan, como por ejemplo “el cumplimiento del plan, la designación de un responsable bienestar animal en el municipio o el compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de bienestar animal”, ha apuntado. Y con este paso, hacer una evaluación periódica de los resultados y el impacto de las subvenciones otorgadas, con el objetivo de garantizar su efectividad y adecuarlas a las necesidades cambiando.

Fajardo ha aclarado que “la gestión adecuada de los animales abandonados y las colonias felinas requiere conocimientos técnicos específicos en áreas como veterinaria, bienestar animal y control de poblaciones animales. Sin embargo, muchos municipios carecen de personal técnico debidamente capacitado para llevar a cabo estas tareas de manera efectiva”. 

Por último, Fajardo ha detallado que “proponemos que la Diputación promueva programas de sensibilización y formación en materia de bienestar animal dirigidos a los municipios, con el fin de mejorar sus capacidades de gestión y concienciación en este ámbito”.