TRENCO: «Si en lloc d’instar a altres institucions la Diputació fera el seu treball com cal aconseguiríem millorar la vida dels veïns dels nostres pobles»

Com ajudar les persones que viuen en pobles menuts, com acabar amb els mosquits i per a què serveixen les diputacions. Aquests tres assumptes han centrat bona part del ple de la Diputació de Castelló que, una vegada més, ha tingut més de cinc hores de durada.

Precisament, en un intent d’agilitzar i augmentar l’eficàcia dels acords adoptats en les diferents comissions, els quatre grups de l’oposició (Compromís, PSOE, Castelló en Moviment i Ciutadans) han subscrit un document en el qual s’insta a l’equip de govern del PP que es lliure la documentació del ple i comissions en temps i forma i “que no es modifique de manera precipitada” pocs minuts abans de les sessions.

De com gestionar i quina administració té les competències sobre les diferents matèries s’han ocupat els diputats d’un i altre color polític al llarg de la sessió. Això, en el dia en què s’han aprovat definitivament les bases dels Plans Provincials d’Obres i Serveis (POIS) que, a proposta de Compromís, inclouen ajudes a les pedanies i nuclis singulars dels 8 pobles de més de 20.000 habitants.

També’ s’ha aprovat, a proposta de Compromís, que la Diputació òbriga una línia de subvencions per a la protecció dels bens patrimonials dels pobles menuts, complementaria a les de la Generalitat o coordinada entre les dues institucions

Tot semblava anar més o menys bé en el desenvolupament del ple fins que s’ha arribat a la moció, presentada per Ciudadanos, en la qual se sol•licitava la “creació d’una via de finançament per a les plagues de morrut roig, tomicus i processionària”, segons es recull literalment. Ciudadanos ha acceptat l’esmena d’addició del grup Popular mentre que ha rebutjat la del grup Socialista.

Per la seua banda, el portaveu del grup Compromís, Xavier Trenco, ha explicat que això que es demana en la moció “ja s’ha posat en marxa des de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient. En concret, els encàrrecs de gestió per al tractament de les plagues forestals s’estan signant; les brigades per combatre aquestes plagues han augmentat en nombre de persones i en fons (1.600.000 euros), i hi ha una segona línia d’ajuts del fons de contingència de Presidència i la Generalitat dotat amb quasi dos milions d’euros”.

També el portaveu adjunt de Compromís, José Miguel Carbó, ha recordat que el PP “ha retallat cent mil euros de la lluita contra les plagues, com es veu amb l’aprovació d’una modificació de crèdit en ple de febrer”. Carbó ha subratllat que “no entenc aquesta manera de, d’una banda, exigir a altres administracions que posen diners, i de l’altra, retallar pressupost per a una comesa -acabar amb els mosquits i altres plagues- que pretén liderar la Diputació”.

A partir d’aquesta moció, els grups s’han embrancat en una intensa discussió en cada proposta a propòsit de qui té competències i qui no fins arribar a la defensa que ha fet el Partit Popular de l’existència de les diputacions. Ací, el vicepresident Vicente Sales, amb un llenguatge en ocasions de molt baix to, ha reivindicat el valor d’aquestes institucions i ha aprofitat per titllar de “separatistes” i “independentistes” als diputats de Compromís per haver proposat el desenvolupament d’una llei de comarcalització, una entitat administrativa aquesta de la comarca que és “més natural i propera, i més eficaç”, ha manifestat Xavier Trenco.

El portaveu de Compromís ha tancat aquest i la resta de controvèrsies de la sessió afirmant que “més que passar-nos la vida instant a altres administracions el que hauríem de fer és treballar i fer bé les coses en aquelles qüestions en les que sí que tenim competències”. “Mentre que les diputacions no es deroguen el PP farà bé en posar-se a treballar en allò que té competències i deixar-se de d’exigències al futur govern de la nació perquè mantinga aquestes administracions provincials”, ha conclòs Trenco.
———————————————

TRENCO: “Si en vez de instar a otras instituciones la Diputación hiciera su trabajo como toca conseguiríamos mejorar la vida de los vecinos de nuestros pueblos”

Cómo ayudar a las personas que viven en pueblos pequeños, cómo acabar con los mosquitos y para qué sirven las diputaciones. Esos tres asuntos han centrado buena parte del pleno de la Diputación de Castellón que, una vez más, se ha tenido más de cinco horas de duración.

Precisamente, en un intento de agilizar y aumentar la eficacia de los acuerdos adoptados en las distintas comisiones, los cuatro grupos de la oposición (Compromís, PSOE, Castelló en Moviment y Ciudadanos) han suscrito un documento en el cual se insta al equipo de gobierno del PP a que se entregue la documentación del pleno y comisiones en tiempo y forma y “que no se modifique de forma precipitada” pocos minutos antes de las sesiones.

De cómo gestionar y qué administración tiene las competencias sobre las diferentes materias se han ocupado los diputados de uno y otro color político a lo largo de la sesión. Esto, en el día en el que se han aprobado definitivamente las bases de los Planes Provinciales de Obras y Servicios (POYS) que, a propuesta de Compromís, incluyen ayudas a las pedanías y núcleos singulares de los 8 pueblos de más de 20.000 habitantes.

También se ha aprobado la propuesta de Compromís, que la Diputación abra una línea de subvenciones para la protección de los bienes patrimoniales de los pueblos pequeños, complementaria a las de la Generalidad o coordinada entre ambas instituciones

Todo parecía ir más o menos bien en el desarrollo del pleno hasta que se ha llegado a la moción, presentada por Ciudadanos, en la cual se solicitaba la “creación de una vía de financiación para las plagas de picudo rojo, tomicus y procesionaria”, según se recoge literalmente. Ciudadanos ha aceptado la enmienda de adición del grupo Popular mientras que ha rechazado la del grupo Socialista.

Por su parte, el portavoz del grupo Compromís, Xavier Trenco, ha explicado que eso que se pide en la moción “ya se ha puesto en marcha desde la Secretaria Autonómica de Medio Ambiente. En concreto, las encomiendas de gestión para el tratamiento de las plagas forestales se están firmando; las brigadas para combatir estas plagas han aumentado en número de personas y en fondos (1.600.000 euros), y hay una segunda línea de ayudas del fondo de contingencia de Presidencia e la Generalitat dotado con casi dos millones de euros”.

También el portavoz adjunto de Compromís, José Miguel Carbó, ha recordado que el PP “ha recortado cien mil euros de la lucha contra las plagas, como se aprobó en la modificación de crédito del pleno de febrero”. Carbó ha subrayado que “no entiendo esta manera de, por un lado, exigir a otras administraciones que pongan dinero, y por otro, recortar presupuesto para un cometido -acabar con los mosquitos y otras plagas- que pretende liderar la Diputación”.

A partir de esta moción, los grupos se han enzarzado en una intensa discusión en cada propuesta a propósito de quién tiene competencias y quién no hasta llegar a la defensa que ha hecho el Partido Popular de la existencia de las diputaciones. Ahí, el vicepresidente Vicente Sales, con un lenguaje en ocasiones rozando lo chabacano, ha reivindicado el valor de estas instituciones y ha aprovechado para tildar de “separatistas” y “independentistas” a los diputados de Compromís por haber propuesto el desarrollo de una ley de comarcalización, una entidad administrativa ésta de la comarca que es “más natural y próxima, y más eficaz”, ha manifestado Xavier Trenco.

El portavoz de Compromís ha zanjado este y el resto de controversias de la sesión afirmando que “más que pasarnos la vida instando a otras administraciones lo que tendríamos que hacer es trabajar y hacer bien las cosas en las que sí tenemos competencias”. “Mientras que las diputaciones no se deroguen el PP hará bien en ponerse a trabajar en aquello que tiene competencias y dejarse de de exigencias al futuro gobierno de la nación para que mantenga las administraciones provinciales”, ha concluido Trenco.