Carbó: “Fins que no s’aprove o desestime el concurs de creditors de la Piscina Provincial la Diputació no hauria de prendre cap decisió que afecte les quantitats pendents de pagament de la concessionària amb aquesta institució”

“Compromís no pot aprovar el fraccionament del descompte per a aturats que s’aplica a la Piscina Provincial perquè la concessionària està en preconcurs de creditors i desconeixem quines quantitats s’han presentat a la Diputació per a la seua validació”. Així s’ha expressat el diputat de Compromís, José Miguel Carbó, després de la celebració de la comissió d’Hisenda en la qual l’equip de Govern del PP ha presentat per a la seua aprovació el cobrament del cànon corresponent a l’explotació de la piscina provincial de l’any 2015 . Aquest cànon ascendeix a 66.000 euros “i d’aquí s’han de deduir les quotes corresponents a desocupats de l’any 2016, 01:00 deducció que és de 39.960 euros”. És a dir: a data d’abril de 2017, l’empresa concessionària AIGUAGEST només havia ingressat en període voluntari 5.200 euros dels 66.000 del cànon anual. “Ara la concessionària ens presenta una sol·licitud de fraccionament de pagament per abonar la resta, que és el que hem tractat en la comissió de hui”, ha explicat Carbó.

El diputat de Compromís ha assegurat que no es pot votar a favor d’unes xifres “que dubte que la Diputació conega al detall: la concessionària ha presentat sol·licitud de concurs de creditors i per tant, a dia de hui, desconeixem la quantia que ha presentat AIGUAGEST, SL com a deute amb la Diputació Provincial “. Per Carbó, fins que aquest concurs no siga acceptat o desestimat “la Diputació no hauria de prendre cap decisió que afectés les quantitats pendents de pagament de la concessionària amb aquesta institució”. Segons el portaveu adjunt de Compromís a la Diputació, “queda demostrat que el tema Piscina Provincial és un exemple més de la mala gestió del PP en aquesta institució”.

Cal recordar que la Diputació en ple, amb la majoria del PP, una subvenció per als usuaris de la piscina provincial en situació d’atur per un import de 39.960 euros, quantitat que s’ha de deduir del cànon anual de 66.000 euros.

“Quan es presenta un concurs de creditors s’ha de presentar també la relació de deutes i de pagaments a favor; d’acord amb això, el jutge determina si és necessària la mediació d’un interventor o no. Per presentar aquesta documentació ha d’estar clara la quantitat que es deu. Què xifres ha presentat la concessionària a la Diputació? El cànon de 66.000 euros de 2015 complet o ja s’ha restat la subvenció per aturats? A més, encara falten les xifres de 2016 i 2017. No podem aprovar el fraccionament d’un cànon que no sabem com quedarà”, ha dit Carbó.

————————

Carbó: “Hasta que no se apruebe o desestime el concurso de acreedores de la Piscina Provincial la Diputación no debería tomar ninguna decisión que afecte a las cantidades pendientes de pago de la concesionaria con esta institución”

“Compromís no puede aprobar el fraccionamiento del descuento para desempleados que se aplica en la Piscina Provincial porque la concesionaria está en preconcurso de acreedores y desconocemos qué cantidades se han presentado en la Diputación para su validación”. Así se ha expresado el diputado de Compromís, José Miguel Carbó, tras la celebración de la comisión de Hacienda en la cual el equipo de Gobierno del PP ha presentado para su aprobación el cobro del canon correspondiente a la explotación de la piscina provincial del año 2015. Este canon asciende a 66.000 euros “y de ahí se tienen que deducir las cuotas correspondientes a desempleados del año 2016, un deducción que es de 39.960 euros”. Es decir: a fecha de abril de 2017, la empresa concesionaria AIGUAGEST solo había ingresado en periodo voluntario 5.200 euros de los 66.000 del canon anual. “Ahora la concesionaria nos presenta una solicitud de fraccionamiento de pago para abonar el resto, que es lo que hemos tratado en la comisión de hoy”, ha explicado Carbó.
El diputado de Compromís ha asegurado que no se puede votar a favor de unas cifras “que dudo que la Diputación conozca al detalle: la concesionaria ha presentado solicitud de concurso de acreedores y por tanto, a día de hoy, desconocemos la cuantía que ha presentado AIGUAGEST, S.L. como deuda con la Diputación Provincial”. Para Carbó, hasta que dicho concurso no sea aceptado o desestimado “la Diputación no debería tomar ninguna decisión que afectase a las cantidades pendientes de pago de la concesionaria con esta institución”. Según el portavoz adjunto de Compromís en la Diputación, “queda demostrado que el tema Piscina Provincial es un ejemplo más de la mala gestión del PP en esta institución”.

Cabe recordar que la Diputación en pleno, con la mayoría del PP, una subvención para los usuarios de la piscina provincial en situación de desempleo por un importe de 39.960 euros, cantidad que se tiene que deducir del canon anual de 66.000 euros.

“Cuando se presenta un concurso de acreedores se ha de presentar también la relación de deudas y de pagos a favor; de acuerdo con eso, el juez determina si es necesaria la mediación de un interventor o no. Para presentar esa documentación tiene que estar clara la cantidad que se adeuda. ¿Qué cifras ha presentado la concesionaria en la Diputación? ¿El canon de 66.000 euros de 2015 completo o ya se ha restado la subvención por desempleados? Además, aún faltan las cifras de 2016 y 2017. No podemos aprobar el fraccionamiento de un canon que no sabemos cómo va a quedar”, ha dicho Carbó.