Trenco: «Eixos 36 treballadors són els que millor coneixen les instal·lacions i els usuaris i s’haurien de quedar en els seus llocs de treball»

Compromís ha demanat a l’equip de govern de la Diputació que els serveis de contractació de la institució reflectisquen en les clàusules del nou contracte de la piscina Provincial l’obligació de subrogar els mateixos treballadors que hi estaven fins ara. Així ho ha manifestat el portaveu del Grup, Xavier Trenco, el qual ha argumentat que així ho estableix l’article 25 del conveni col·lectiu estatal d’instal·lacions esportives i gimnasos. «No només perquè el conveni així ho estableix sinó també perquè eixos 36 treballadors són els que millor coneixen les instal·lacions i els usuaris, que són els que més perjudicis pateixen pel tancament de la piscina, i s’haurien de quedar en els seus llocs de treball».

Segons Trenco, «l’absorció del personal serà d’obligat compliment per a les noves empreses sempre i que es done casos de rescat, suspensió, rescissió e contracte, pèrdua o cessió per part del titular tant públic com privat». Així que, «els treballadors de l’empresa eixint passaran a estar adscrits a la nova titular de la contracta que vaja a realitzar el servei, o bé a la titular de les instal·lacions esportives». Trenco ha recordat que esta situació ve motivada per la «mala gestió del PP, que en temps de Carlos Fabra va inaugurar una piscina per a donar servei als veïns de Castelló, quan a la resta de poblacions cada ajuntament es fa càrrec de les competències de la promoció de l’esport».

El diputat de Compromís ha insistit en què aquesta instal·lació va costar a la institució provincial més de cinc milions d’euros, quasi mil milions de pessetes. «Ara hauran d’aclarir aquest embolic i, sobretot, hauran de decidir què fan amb els treballadors. Arguments per a subrogar-los amb la nova empresa en tenen de sobra», ha conclòs Trenco.

—————————

COMPROMÍS PIDE A LA DIPUTACIÓN QUE LOS TRABAJADORES DE LA PISCINA PROVINCIAL SE SUBROGUEN CON LA NUEVA EMPRESA
Trenco: «Esos 36 trabajadores son los que mejor conocen las instalaciones y los usuarios y deberían quedar en sus puestos de trabajo»

Compromís ha pedido al equipo de gobierno de la Diputación que los servicios de contratación de la institución reflejen en las cláusulas del nuevo contrato de la piscina Provincial la obligación de subrogar los mismos trabajadores que estaban hasta ahora. Así lo ha manifestado el portavoz del Grupo, Xavier Trenco, el cual argumentó que así lo establece el artículo 25 del convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. «No sólo porque el convenio así lo establece sino también para que esos 36 trabajadores son los que mejor conocen las instalaciones y los usuarios, que son los que más perjuicios sufren por el cierre de la piscina, y deberían mantenerse en sus empleos».

Según Trenco, «la absorción del personal será de obligado cumplimiento para las nuevas empresas siempre y que se den casos de rescate, suspensión, rescisión de contrato, pérdida o cesión por parte del titular tanto público como privado». Así que, «los trabajadores de la empresa saliente pasarán a estar adscritos a la nueva titular de la contrata que vaya a realizar el servicio, o bien a la titular de las instalaciones deportivas». Trenco ha recordado que esta situación viene motivada por la «mala gestión del PP, que en tiempos de Carlos Fabra inauguró una piscina para dar servicio a los vecinos de Castellón, cuando en el resto de poblaciones cada ayuntamiento se hace cargo de las competencias de la promoción del deporte».

El diputado de Compromís ha insistido en que esta instalación costó a la institución provincial más de cinco millones de euros, casi mil millones de pesetas. «Ahora deberán aclarar este lío y, sobre todo, deberán decidir qué hacen con los trabajadores. Argumentos para que se subroguen en la nueva empresa tienen de sobra», concluyó Trenco.