El PP desestima l’al·legació de Compromís al plec de condicions per a la contractació de l’empresa que ha de gestionar la piscina Provincial fins a desembre

TRENCO: «NO VOLEM PARALITZAR RES SINÓ QUE EL PROCÉS ES FAÇA AMB LA MÀXIMA TRANSPARÈNCIA»

 

L’equip de govern de la Diputació ha desestimat l’al·legació que el Grup Compromís havia presentat a la licitació del nou contracte de la piscina Provincial. Xavier Trenco, el portaveu del Grup, ha explicat que l’al·legació «es referia a la clàusula que valorava l’experiència del director tècnic de la instal·lació; experiència que ha de ser almenys de dos anys en un lloc similar, i que es valora amb un màxim de 20 punts». En opinió de Xavier Trenco, «el PP assegura que aquest criteri es justifica dient que el director tècnic ‘és una figura essencial per al correcte funcionament de la instal·lació’, segons argumenten en l’escrit de contestació. Doncs bé, si açò no els sembla un criteri subjectiu, ja no sé quin ho serà».

El diputat de Compromís ha insistit en què «una cosa és la justificació jurídica, davant la qual no tenim res a dir; i un altra, la política i, com sabem, una part molt important de les decisions que es prenen per a fer un plec de condicions d’aquest tipus no obeïxen a criteris tècnics sinó d’un altra classe». En aquest sentit, Trenco ha recalcat que «es podien haver primat criteris socials o d’atenció a la discapacitat, per exemple. I no s’ha fet».

A més a més, el portaveu de Compromís a la Diputació ha subratllat que el seu Grup era conscient que la presentació de l’esmentada al·legació no anava a paralitzar el procés d’adjudicació del contracte de la piscina. «No volem paralitzar res. Ho diré una vegada més: la nostra única preocupació són els treballadors i els usuaris. I la nostra obligació, estar vigilants perquè tot es faça amb la màxima transparència. Volem que la piscina òbriga quan abans, millor. Però no a qualsevol preu. No, amb unes clàusules per a contractar a la nova empresa que no ens semblen adequades del tot».

—————————————

El PP desestima la alegación de Compromís al pliego de condiciones para la contratación de la empresa que debe gestionar la piscina Provincial hasta diciembre

TRENCO: «NO QUEREMOS PARALIZAR NADA SINO QUE EL PROCESO SE HAGA CON LA MÁXIMA TRANSPARENCIA»

 

El equipo de gobierno de la Diputación ha desestimado la alegación que el Grupo Compromís había presentado a la licitación del nuevo contrato de la piscina Provincial. Xavier Trenco, el portavoz del Grupo, explicó que la alegación «se refería a la cláusula que valoraba la experiencia del director técnico de la instalación; experiencia que debe ser de al menos dos años en un puesto similar, y que se valora con un máximo de 20 puntos». En opinión de Xavier Trenco, «el PP asegura que este criterio se justifica diciendo que el director técnico ‘es una figura esencial para el correcto funcionamiento de la instalación’, según argumentan en el escrito de contestación. Pues bien, si esto no les parece un criterio subjetivo, ya no sé qué lo será».

El diputado de Compromís ha insistido en que «una cosa es la justificación jurídica, ante la que no tenemos nada que decir; y otra, la política y, como sabemos, una parte muy importante de las decisiones que se toman para hacer un pliego de condiciones de este tipo no obedecen a criterios técnicos sino de otra clase». En este sentido, Trenco ha recalcado que «se podían haber primado criterios sociales o de atención a la discapacidad, por ejemplo. Y no se ha hecho ».

Además, el portavoz de Compromís en la Diputación ha subrayado que su grupo era consciente de que la presentación de dicha alegación no iba a paralizar el proceso de adjudicación del contrato de la piscina. «No queremos paralizar nada. Lo diré una vez más: nuestra única preocupación son los trabajadores y los usuarios. Y nuestra obligación, estar vigilantes para que todo se haga con la máxima transparencia. Queremos que la piscina abra cuando antes, mejor. Pero no a cualquier precio. No con unas cláusulas para contratar a la nueva empresa que no nos parecen adecuadas del todo».