El Grup Compromís a la Diputació de Castelló pretén que es garantisca la protecció dels espais naturals i indrets amb especial valor paisatgístic i ecològic de la província, no només dels que tenen la qualificació oficial de paratges naturals. Per eixe motiu, el projecte ‘+ Paratges Castelló’ impulsat per la Diputació hauria d’ampliar el seu camp d’actuació. «Ara només dóna cabuda als 21 paratges naturals amb què compta la província, cosa que és insuficient», segons Xavier Trenco, portaveu de Compromís a la institució provincial.

«Les comarques de Castelló tenen una gran riquesa natural i mediambiental que fa falta protegir i potenciar perquè es convertisquen en un producte turístic de primera categoria al nivell de la riquesa patrimonial», ha explicat Trenco. En aquest sentit, Compromís demana que, «junt amb els paratges naturals, ‘+ Paratges Castelló’ contemple altres espais, com ara conjunts arboris, arbres singulars i monumentals, paisatges geològics, passatges fluvials i tot allò que tinga a veure amb la riquesa natural que tenim a les comarques de Castelló», ha assenyalat el portaveu del Grup. Trenco també ha apuntat que ‘+ Paratges Castelló’ hauria d’incloure igualment una entitat com el Consorci del riu Millars, que compren els municipis d’Almassora, Borriana i Vila-real, i que té la mateixa figura de protecció que els paratges naturals municipals.

Compromís sol·licita que l’equip de govern provincial establisca línies d’ajuda que se sumen a les actualment en vigor, que estan tan sols dirigides als paratges naturals municipals, per tal de crear nous productes turístics que atraguen els visitants i siguen una via d’ingressos per a les comarques de l’interior.

———————-

Compromís pide a la Diputación que amplíe el plan ‘+ Parajes Castellón’ a los conjuntos arbóreos y lugares con especial valor medioambiental y paisajístico de las comarcas de Castellón

El Grupo Compromís en la Diputación de Castellón pretende que se garantice la protección de los espacios naturales y lugares con especial valor paisajístico y ecológico de la provincia, no sólo de los que tienen la calificación oficial de parajes naturales. Por ese motivo, el proyecto ‘+ Parajes Castellón’ impulsado por la Diputación debería ampliar su campo de actuación. «Ahora sólo da cabida a los 21 parajes naturales con que cuenta la provincia, lo que es insuficiente”, según Xavier Trenco, portavoz de Compromís en la institución provincial.

«Las comarcas de Castellón tienen una gran riqueza natural y medioambiental que es necesario proteger y potenciar para que se conviertan en un producto turístico de primera categoría al nivel de la riqueza patrimonial», explicó Trenco. En este sentido, Compromís pide que, «junto con los parajes naturales, ‘+ Parajes Castellón’ contemple otros espacios, tales como conjuntos arbóreos, árboles singulares y monumentales, paisajes geológicos, pasajes fluviales y todo lo que tenga que ver con la riqueza natural que tenemos en las comarcas de Castellón», ha señalado el portavoz del Grupo. Trenco también ha apuntado que ‘+ Parajes Castellón’ debería incluir igualmente a una entidad como el Consorcio del río Mijares, que comprende los municipios de Almassora, Borriana y Vila-real, y que tiene la misma figura de protección que los parajes naturales municipales.

Compromís solicita que el equipo de gobierno provincial establezca líneas de ayuda que se suman a las actualmente en vigor, que están sólo dirigidas a los parajes naturales municipales, a fin de crear nuevos productos turísticos que atraigan a los visitantes y sean una vía de ingresos para las comarcas del interior.