Impulsarem un gran pacte en les diputacions per posar fi al clientelisme

Els diputats de Compromís a les Diputacions d’Alacant, Castelló i València han presentat un document perquè el repartiment d’ajudes obeïsca exclusivament a criteris objectius com ja es fa a la Diputació de València

Alacant, 26 de febrer de 2018

“La Diputació d’Alacant no pot continuar gestionant els diners públics com ha fet fins ara, amb una clara preferència pel color polític de l’alcaldia. César Sánchez s’ha llevat la careta i això no pot seguir així. Buscarem d’impulsar un gran pacte en les diputacions per posar fi al clientelisme”, ha manifestat el portaveu de Compromís a la Diptuació d’Alacant, Gerard Fullana.

La coalició ha encetat a Alacant un seguit de rodes de premsa pel País Valencià per a explicar les seues idees respecte a la política de subvencions de les diputacions i com millorar-les per a evitar duplicitats administratives, una filosofia que ja pot implementar-se a les institucions provincials com està fent la de València. “Busquem una forma de gestionar que evite redundàncies i duplicitats entre administracions per garantir una major agilitat i precisió en la despesa pública en favor de la ciutadania”.

I ha afegit Fullana, “com que el president de la Diputació d’Alacant va dir que aprovaria el mateix q s’aprovara a València, doncs ací té el document aprovat a la Diputació de valència.  És un docment molt senzill i fàcil d’aplicar des de ja”.

Per la seua part, la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, que ha participat en la roda de premsa de hui juntament amb els diputats de Compromís d’Alacant i Castelló, ha afirmat, “este document no és una utopia, ja està fent-se a València, les polèmiques subvencions a dit del PP ja no tenen cabuda en els pressupostos de la institució de València”.

Així, Amigó ha destacat que en la Diputació de València, “hem eliminat la discrecionalitat com a mètode per subvencionar els pobles i ciutats de les nostres comarques. I l’hem eliminada del conjunt de les àrees de la Diputació. Després d’anys de clientelisme i amiguisme per concedir ajudes de la Diputació, les subvencions es donen amb criteris objectius. Demanem que el pacte de València s’extenga a totes les administracions”.

Com ha detallat la vicepresidenta Amigó, al 2014, el govern del PP a la Diputació de València va repartir 34,4 milions d’euros en ajudes no reglades per a inversions, a dit, mentre que les reglades pujaren a només 23,6 milions d’euros. “Al 2017, l’actual equip de govern vam repartir 83,9 milions d’euros en ajudes reglades. En el pressupost de 2018 les ajudes no reglades les hem reduït a 2 milions d’euros, el que representa un 0,4% del total del pressupost de la Diputació”, ha explicat Amigó.

A la roda de premsa celebrada a Alacant, també ha intervingut el diputat i portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, Xavier Trenco. Segons Trenco, “A Castelló estem treballant durant tota aquesta legislatura perquè es puga aplicar el model de la Diputació de València que és equitatiu, especialment amb els pobles més menuts”. “Perquè a Castelló el criteri, encara que oficialment no, en la pràctica és discrecional i l’última paraula per atorgar les subvencions la té el diputat de torn”.

Els diputats de Compromís han defensat el model de la Diputació de València que ha permés la redistribució del recursos públics basats en criteris objectius . Això ha possibilitat, ha explicat Amigó, “Llançar el nostre Pla per a tots els pobles i mancomunitats, el SOM, amb criteris objectius i basats en indicadors socials, demogràfics i econòmics, amb més recursos que mai. La justícia en el repartiment fa que la gran majoria de municipis isquen beneficiats. En aquest sentit, les ajudes per a inversions han augmentat un 50% entre el 2014 i el 2017, de 58 milions el 2014 a 88 milions el 2017”, ha continuat detallant.

Respecte a les subvencions nominatives, és a dir, les que figuren explícitament en el pressupost anual amb destinació prefixada, en la Diputació de València, ha detallat Amigó, “només es fan servir en tres casos, en primer lloc, quan es tracta de convenis de col·laboració amb la Generalitat Valenciana o amb altres institucions, per exemple: el Pla Municipal de Manteniment d’Escoles o el Pla per a la construcció de Centres Socials d’àmbit comarcal. En segon lloc, amb convenis o subvencions a associacions o entitats sense ànim de lucre que, per les seues característiques, no càpiguen en convocatòries de concurrència competitiva i en tercer lloc per a qüestions d’excepcionalitat, com ara ajudes per catàstrofes naturals o ajudes directes per situacions extraordinàries i singulars l’objecte de les quals siga garantir la prestació de serveis bàsics”.

———————–

Compromís impulsará un gran pacto en las diputaciones para poner fin al clientelismo

Los diputados de Compromís en las Diputaciones de Alacant, Castelló y València han presentado un documento para que el reparto de ayudas obedezca exclusivamente a criterios objetivos como ya se hace en la Diputació de València

Alicante, 26 de febrero de 2018

“La Diputación de Alacant no puede continuar gestionando el dinero público como ha hecho hasta ahora, con una clara preferencia por el color político de la alcaldía. César Sánchez ha quitado la careta y esto no puede seguir así. Buscaremos de impulsar un gran pacto en las diputaciones para poner fin al clientelismo “, manifestó el portavoz de Compromís en la Diptuació de Alacant, Gerard Fullana.

La coalición ha iniciado en Alacant una serie de ruedas de prensa por para explicar sus ideas respecto a la política de subvenciones de las diputaciones y como mejorarlas para evitar duplicidades administrativas, una filosofía que ya puede implementarse a las instituciones provinciales como está haciendo la de Valencia. “Buscamos una forma de gestionar que evite redundancias y duplicidades entre administraciones para garantizar una mayor agilidad y precisión en el gasto público en favor de la ciudadanía”.

Y ha añadido Fullana, “como que el presidente de la Diputació de Alacant dijo que aprobaría el mismo q se aprobara en València, pues aquí tiene el documento aprobado en la Diputación de valencia. Es un DOCM muy sencillo y fácil de aplicar desde ya “.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputació de València, María José Amigó, que ha participado en la rueda de prensa de hoy junto con los diputados de Compromiso de Alicante y Castellón, ha afirmado, “este documento no es una utopía, ya está haciéndose en Valencia, las polémicas subvenciones a dedo del PP ya no tienen cabida en los presupuestos de la institución de València “.

Así, Amigó ha destacado que en la Diputació de València, “hemos eliminado la discrecionalidad como método para subvencionar los pueblos y ciudades de nuestras comarcas. Y la hemos eliminada del conjunto de las áreas de la Diputació. Después de años de clientelismo y amiguismo para conceder ayudas de la Diputación, las subvenciones se dan con criterios objetivos. Pedimos que el pacto de Valencia s’extenga a todas las administraciones “.

Como ha detallado la vicepresidenta Amigó, en 2014, el gobierno del PP en la Diputació de València repartió 34,4 millones de euros en ayudas no regladas para inversiones, a dedo, mientras que las regladas subieron a sólo 23,6 millones de euros. “En 2017, el actual equipo de gobierno repartimos 83,9 millones de euros en ayudas regladas. En el presupuesto de 2018 las ayudas no regladas las hemos reducido a 2 millones de euros, lo que representa un 0,4% del total del presupuesto de la Diputación “, ha explicado Amigó.

En la rueda de prensa celebrada en Alacant, también ha intervenido el diputado y portavoz de Compromís en la Diputació de Castelló, Xavier Trenco. Según Trenco, “En Castelló estamos trabajando durante toda esta legislatura para que se pueda aplicar el modelo de la Diputación de Valencia que es equitativo, especialmente con los pueblos más pequeños”. “Porque en Castellón el criterio, aunque oficialmente no, en la práctica es discrecional y la última palabra para otorgar las subvenciones la tiene el diputado de turno “.

Los diputados de Compromís han defendido el modelo de la Diputació de València que ha permitido la redistribución de los recursos públicos basados ​​en criterios objetivos. Esto ha posibilitado, explicó Amigó, “Lanzar nuestro Plan para todos los pueblos y mancomunidades, el SOM, con criterios objetivos y basados ​​en indicadores sociales, demográficos y económicos, con más recursos que nunca. La justicia en el reparto hace que la gran mayoría de municipios salgan beneficiados. En este sentido, las ayudas para inversiones han aumentado un 50% entre 2014 y 2017, de 58 millones en 2014 a 88 millones en 2017 “, continuó detallando.

Respecto a las subvenciones nominativas, es decir, las que figuran explícitamente en el presupuesto anual con destino prefijado, en la Diputación de Valencia, ha detallado Amigó, “sólo se utilizan en tres casos, en primer lugar, cuando se trata de convenios de colaboración con la Generalitat Valenciana o con otras instituciones, por ejemplo: el Plan Municipal de Mantenimiento de Escuelas o el Plan para la construcción de Centros Sociales de ámbito comarcal. En segundo lugar, con convenios o subvenciones a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que, por sus características, no quepan en convocatorias de concurrencia competitiva y en tercer lugar para cuestiones de excepcionalidad, como ayudas por catástrofes naturales o ayudas directas por situaciones extraordinarias y singulares cuyo objeto sea garantizar la prestación de servicios básicos “.

Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *