Trenco: “El meu Grup ha demanat estar en aquesta reunió i Luis Rubio ens diu que la sol·licitud està pendent d’un informe jurídic que ni tan sols ha estat encarregat”

El Grup Compromís de la Diputació dóna suport a la petició del sindicat CCOO de bombers del Consorci que ha sol·licitat al president Javier Moliner que siga ell el que supervise personalment la propera Taula General de Negociació. Aquesta reclamació està motivada perquè “ara mateix i tal com està convocada la Mesa, els bombers consideren que no es garanteixen les condicions laborals del seu personal estatuari”, ha assenyalat el portaveu de Compromís en la institució provincial.

Xavier Trenco ha recordat que el seu Grup va sol·licitar que els representants polítics dels diferents partits de la Diputació poguessin estar presents a la Mesa. “El diputat responsable del Consorci, Luis Rubio, ens ha respost que aquesta demanda està pendent d’un informe jurídic, un document que, segons hem pogut saber, ni tan sols s’ha encarregat al departament corresponent”.

La convocatòria de la Taula, la celebració de la qual està prevista per a demà 15 de març, ha passat per diverses vicissituds ja que “CCOO ja havia denunciat que Rubio havia donat el vistiplau a horaris i vacances de la plantilla sense haver passat pel tràmit legal de ser debatut en la Mesa General de Negociació”, ha manifestat Trenco. El diputat de Compromís ha recordat que els representants dels sindicats SPPLB, CCOO i CSI-F van donar plantada a Rubio en una Mesa anterior “perquè tampoc es va convocar en temps i forma i només es va asseure a negociar un dels sindicats amb el que, al nostre parer, qualsevol acord que s’adoptés allí està invalidat”.

Després d’aquests episodis, ara demanen empara a Moliner “perquè Rubio s’ha negat a atendre totes les peticions dels bombers: des que la Mesa General de Negociació es celebre en els salons de la Diputació perquè la reunió puga ser gravada, fins que se’ls lliure prèviament la documentació dels temes que es tractaran”. Per Trenco, “aquest comportament del diputat Luis Rubio s’allunya bastant del que seria una negociació transparent, democràtica i amb garanties. No m’estranya que els bombers demanen la mediació de Moliner perquè tenen raons per sentir-se indignats”.

Trenco ha insistit que Compromís ha donat suport des del principi als sindicats “i per això reclamem més transparència, estar presents en les Meses, i que l’accés als assumptes del Consorci siga més fàcil. No hi ha més que visitar la pàgina web dels bombers de València per saber de què estem parlant. La informació és un dret per a tothom però encara més, per als representants públics. Però en temes relacionats amb el Consorci esdevé un assumpte personal: et done o no la informació, segons convinga”, ha conclòs Trenco.

———————————-

COMPROMÍS RESPALDA A CCOO EN SU PETICIÓN DE QUE MOLINER SEA EL MEDIADOR EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE LOS BOMBEROS

Trenco: “Mi Grupo ha pedido estar en esa reunión y Luis Rubio nos dice que esa solicitud está pendiente de un informe jurídico que ni siquiera ha sido encargado”

El Grupo Compromís de la Diputación respalda la petición del sindicato CCOO de bomberos del Consorcio que ha solicitado al presidente Javier Moliner que sea él el que medie y supervise personalmente la próxima Mesa General de Negociación. Esta reclamación está motivada porque “en estos momentos y tal y cómo está convocada la Mesa, los bomberos consideran que no se garantizan las condiciones laborales de su personal estatuario”, ha señalado el portavoz de Compromís en la institución provincial.

Xavier Trenco ha recordado que su Grupo solicitó que los representantes políticos de los diferentes partidos de la Diputación pudieran estar presentes en la Mesa. “El diputado responsable del Consorcio, Luis Rubio, nos ha respondido que esa demanda está pendiente de un informe jurídico, un documento que, según hemos podido saber, ni siquiera se ha encargado al departamento correspondiente”.

La convocatoria de la Mesa, cuya celebración está prevista mañana 15 de marzo, ha pasado por diversas vicisitudes ya que “CCOO ya había denunciado que Rubio había dado el visto bueno a horarios y vacaciones de la plantilla sin haber pasado por el trámite legal de ser debatido en la Mesa General de Negociación”, ha manifestado Trenco. El diputado de Compromís ha recordado que los representantes de los sindicatos SPPLB, CCOO y CSI-F dieron plantón a Rubio en una Mesa anterior “porque tampoco se convocó en tiempo y forma y solo se sentó a negociar uno de los sindicatos con lo que, a nuestro juicio, cualquier acuerdo que se adoptara allí está invalidado”.

Después de esos episodios, ahora piden amparo a Moliner “porque Rubio se ha negado a atender todas las peticiones de los bomberos: desde que la Mesa General de Negociación se celebre en los salones de la Diputación para que la reunión pueda ser gravada, hasta que se les entregue previamente la documentación de los temas que se van a tratar”. Para Trenco, “este comportamiento del diputado Luis Rubio se aleja bastante de lo que sería una negociación transparente, democrática y con garantías. No me extraña que los bomberos pidan la mediación de Moliner porque tienen razones para sentirse indignados”.

Trenco ha insistido en que Compromís ha apoyado desde el principio a los sindicatos “y por ello reclamamos más transparencia, estar presentes en las Mesas, y que el acceso a los asuntos del Consorcio sea más fácil. No hay más que visitar la página web de los bomberos de València para saber de qué estamos hablando. La información es un derecho para todas las personas pero aun más, para los representantes públicos. Pero en temas relacionados con el Consorcio se convierte en un asunto personal: te doy o no la información, según convenga”, ha concluido Trenco.