El portaveu de Compromís en la Diputació, Xavier Trenco, ha assegurat que el seu Grup estarà vigilant perquè el diputat responsable del Consorci de Bombers, Luis Rubio, “complisca els compromisos” que va expressar verbalment durant el transcurs de la Mesa General de Negociació que va tenir lloc aquest dijous. Trenco ha explicat que el Consorci “arrossega problemes com el de tenir una plantilla insuficient, des de fa molt de temps; tant, que alguns d’ells s’han enquistat”.

El principal assumpte, en paraules del diputat de Compromís, és que tots els tràmits van amb retard: “des de les celebracions de les meses de negociació, fins a la convocatòria d’oposicions. I això repercuteix directament en la prestació del servei”. Segons ha assegurat Trenco, “Rubio ha promès convocar els procediments de negociació, com el concurs de trasllats, en quinze dies. I un altre concurs per a oficials, immediatament”. És un primer pas, segons ha dit el diputat de Compromís, per començar a solucionar el greu problema del Consorci, derivat de que “no es convoquen les taules mensualment, per exemple, sinó que, de vegades, només es fa una a l’any” .

Trenco, que va acudir a la Mesa General de Negociació en qualitat d’oient, ha insistit que “el Consorci pateix de falta de transparència. El diputat responsable no s’asseu a negociar amb els sindicats. O, almenys, no amb tots. I per això les seves decisions unilaterals acaben al jutjat, com ara la de donar el vistiplau a horaris i vacances de la plantilla sense haver passat pel tràmit legal de ser debatut en la Mesa General de Negociació”. A tot això, s’afegeix el fet que la plantilla de bombers és insuficient i estiga envellida.

“La convocatòria de les oposicions també va amb retard i, a més, els sindicats demanen que les proves físiques que han de passar els bombers siguen una mica més lleugeres, d’acord a la mitjana d’edat de les persones que es presenten, que ronda els 40 anys”. Trenco ha recordat que el seu Grup havia calculat que en el Consorci caldria cobrir unes quaranta places més per donar servei i poder fer una adequada rotació de torns en els parcs del Baix Maestrat (Benicarló), Plana Alta (Orpesa), Plana Baixa (Nules ) i l’Alt Palància (Sogorb).

“Són moltes les qüestions sobre les que convindria parlar: des de la normativa per la qual es regeixen els bombers, que hauria d’estar publicada i ser accessible per a tots -especialment, per als propis treballadors- fins quin és el nombre de vehicles i qui els utilitza -qüestions aquestes per les quals Compromís ha preguntat-, passant per la publicació de la Memòria anual, etcètera. Però per a això cal seure a parlar, convocar les taules de negociació en temps i forma, i més sovint. Veurem si el diputat Luis Rubio compleix el que va prometre el dijous o tot es queda en paper mullat tot i que, per primera vegada, va accedir a que la reunió fóra gravada. Així que aquí queda seues paraules”.

————————————–

Trenco: “Compromís estará vigilante para que el diputado Rubio cumpla las promesas que les hizo a los bomberos, entre ellas, acelerar algunos trámites”

Compromís lamenta que los retrasos en la convocatoria de oposiciones esté repercutiendo en la prestación del servic

El portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Trenco, ha asegurado que su Grupo estará vigilante para que el diputado responsable del Consorcio de Bomberos, Luis Rubio, “cumpla los compromisos” que expresó verbalmente durante el transcurso de la Mesa General de Negociación que tuvo lugar este jueves. Trenco ha explicado que el Consorcio “arrastra problemas como el de tener una plantilla insuficiente, desde hace mucho tiempo; tanto, que algunos de ellos se han enquistado”.

El principal asunto, en palabras del diputado de Compromís, es que todos los trámites van con retraso: “desde las celebraciones de las mesas de negociación, hasta la convocatoria de oposiciones. Y eso repercute directamente en la prestación del servicio”. Según ha asegurado Trenco, “Rubio ha prometido convocar los procedimientos de negociación, como el concurso de traslados, en quince días. Y otro concurso para oficiales, inmediatamente”. Es un primer paso, según ha dicho el diputado de Compromís, para empezar a solucionar el grave problema del Consorcio, derivado de que “no se convoquen las mesas mensualmente, por ejemplo, sino que, a veces, solo se hace una al año”.

Trenco, que acudió a la Mesa General de Negociación en calidad de oyente, insistió en que “el Consorcio adolece de falta de transparencia. El diputado responsable no se sienta a negociar con los sindicatos. O, al menos, no con todos. Y por eso sus decisiones unilaterales acaban en el juzgado, como la de dar el visto bueno a horarios y vacaciones de la plantilla sin haber pasado por el trámite legal de ser debatido en la Mesa General de Negociación”. A todo esto, se añade el hecho de que la plantilla de bomberos es insuficiente y esté envejecida.

“La convocatoria de las oposiciones también va con retraso y, además, los sindicatos piden que las pruebas físicas que tienen que pasar los bomberos sean un poco más ligeras, de acuerdo a la media de edad de las personas que se presentan, que ronda los 40 años”. Trenco ha recordado que su Grupo había calculado que en el Consorcio sería necesario cubrir unas cuarenta plazas más para dar servicio y poder hacer una adecuada rotación de turnos en los parques del Baix Maestrat (Benicarló), Plana Alta (Oropesa), Plana Baixa (Nules) y Alt Palància (Segorbe).

“Son muchas las cuestiones sobre las que convendría hablar: desde la normativa por la que se rigen los bomberos, que debería estar publicada y ser accesible para todos -especialmente, para los propios trabajadores- hasta cuál es el número de vehículos y quién los utiliza -cuestiones estas por las que Compromís ha preguntado-, pasando por la publicación de la Memoria anual, etcétera. Pero para eso es necesario sentarse a hablar, convocar las mesas de negociación en tiempo y forma, y más a menudo. Veremos si el diputado Luis Rubio cumple lo que prometió el jueves o todo se queda en papel mojado aunque, por primera vez, accedió a que la reunión fuera grabada. Así que ahí queda sus palabras”.