Trenco: «Un problema tècnic no pot deixar sense ajudes a la recentment creada Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles del Nord»

El grup Compromís de la Diputació de Castelló, tras entrevistar-se amb l’alcaldessa de Vistabella, Belen Bachero, ha presentat una moció per tal que la Diputació articule de forma excepcional una subvenció nominativa per a la Mancomunitat Penyagolosa-Pobles del Nord per estar en igualtat de condicions que la resta de mancomunitats que hi ha a la província.

«Els pobles que conformen la recentment creada Mancomunitat de Penyagolosa-Pobles del Nord han quedat fora de les subvencions del Pla Castelló 135 per a l’exercici 2019 a causa a una sèrie de problemes burocràtics dels quals no és culpable la mancomunitat» ha manifestat l’alcaldessa de Vistabella, Belen Bachero. Els pobles afectats són Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Vistabella del Maestrat i Xodos. Per a Bachero, estos pobles haurien d’haver rebut d’ofici estes ajudes.

Segons ha indicat Trenco, la mancomunitat va presentar una al·legació en data 14/01/2019 perquè la inclogueren en el Pla 135 però s’ha desestimat per no figurar en les dades de l’INE i per presentar-la fora de termini. «La Mancomunitat es va constituir l’any 2018 per tant no ha donat temps a la seua inclusió en l’INE i respecte a la presentació de l’al·legació parèix que ha sigut un problema tècnic el que ha generat que es presentarà fora de termini». Per a Compromís, la Diputació hauria de fer un gest cap a estos municipis, ja que el fet d’haver quedat fora de les ajudes no ha estat degut a problemes imputables a la Mancomunitat.

El portaveu de Compromís ha recordat que la Diputació hauria de ser la principal interessada en potenciar aquestes unions de municipis i més, a l’interior, on compartir serveis entre municipis en l’interior és vital per afrontar la despoblació. «És una forma de reforçar el programa REPOBLEM i en aquest cas concret de poder canalitzar ajudes destinades al projecte impulsat per la diputació “Camins del Penyagolosa”.», ha manifestat Trenco.

————————————
COMPROMÍS PIDE LA ARTICULACIÓN DE UNA AYUDA ESPECIFICA PARA LA MANCOMUNIDAD DEL PENYAGOLOSA

Trenco: «Un problema técnico no puede dejar sin ayudas a la recientemente creada Mancomunidad de Penyagolosa-Pobles del Nord»

El grupo Compromís de la Diputación de Castelló, tras entrevistarse con la alcaldesa de Vistabella, Belen Bachero, ha presentado una moción para que la Diputación articule de forma excepcional una subvención nominativa para la Mancomunidad Penyagolosa-Pobles del Nord para estar en igualdad de condiciones que el resto de mancomunidades que hay en la provincia.

«Los pueblos que conforman la recientemente creada Mancomunidad Penyagolosa-Pobles del Nord han quedado fuera de las subvenciones del Pla Castelló 135 para el ejercicio 2019 debido a una serie de problemas burocráticos de los cuales no es culpable la mancomunidad» ha manifestado la alcaldesa de Vistabella, Belen Bachero. Los pueblos afectados son Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Vistabella del Maestrazgo y Xodos. Para Bachero, estos pueblos tendrían que haber recibido de oficio estas ayudas.

Según ha indicado Trenco, la mancomunidad presentó una alegación en fecha 14/01/2019 para que la incluyeran en el Pla 135 pero se ha desestimado por no figurar en los datos del INE y por presentarla fuera de plazo. «La Mancomunidad se constituyó en 2018 por lo tanto no ha dado tiempo a su inclusión en el INE y respecto a la presentación de la alegación parece que ha sido un problema técnico el que ha generado que se presentará fuera de plazo». Para Compromís, la Diputación tendría que hacer un gesto hacia estos municipios, puesto que el hecho de haber quedado fuera de las ayudas no ha sido debido a problemas imputables a la Mancomunidad.

El portavoz de Compromís ha recordado que la Diputación tendría que ser la principal interesada al potenciar estas uniones de municipios y más, en el interior, donde compartir servicios entre municipios en el interior es vital para afrontar la despoblación. «Es una forma de reforzar el programa REPOBLEM y en este caso concreto de poder canalizar ayudas destinadas al proyecto impulsado por la diputación “CaminS del Penyagolosa”.», ha manifestado Trenco.