El grup Compromís de la Diputació de Castelló ha preguntat per l’acomiadament fa unes setmanes de dos treballadors de la Piscina Provincial. Esta pregunta ha estat registrada pel grup a la Diputació, després de reunir-se la setmana passada amb els treballadors afectats. «El passat dijous 28 de Febrer ens vam assabentar de l’acomiadament de 2 treballadors de la Piscina Provincial que havien estan subrogats per l’empresa que ha contractat la Diputació per prestar el servei (INTURESPORT). Hem demanat que se’ns faciliten els informes realitzats per l’empresa on justifique les causes de la resolució del contracte» ha manifestat el portaveu de Compromís, Xavier Trenco.

El portaveu de Compromís ha recordat que una de les motivacions principals per demanar la continuïtat de la gestió de la Piscina per la Diputació era el manteniment dels 35 llocs de treball amb els que comptava la instal·lació abans del seu tancament per l’empresa AIGUAGEST,S.L.

Trenco també ha recordat que el contracte amb l’empresa estableix en el punt 9 una sèrie de condicions per al control de la gestió. «Els informes que hem demanat són preceptius abans de qualsevol acomiadament, d’acord al què es preveu al contracte en el seu punt 9 Informe seguimiento del personal puesto a disposición del presente contrato».

En la conversa mantinguda pel grup de la Diputació amb els treballadors afectats, estos van traslladar la seua disconformitat amb les raons de l’acomiadament i també van traslladar el seu malestar per les formes en les quals se’ls havia comunicat. Per a Trenco és obligació del govern de la Diputació i dels grups polítics vetlar perquè les empreses subcontractades o amb concessions complisquen la llei en matèria laboral així com les condicions contractuals «L’administració no pot defugir mai de la seua responsabilitat que és la de controlar la gestió i prestació dels serveis que presten les empreses contractistes».

———————-

COMPROMÍS PREGUNTA POR El DESPIDO DE DOS TRABAJADORES DE LA PISCINA PROVINCIAL

Trenco: «Hemos pedido a la empresa los informes que justifiquen este despido»

El grupo Compromís de la Diputación de Castelló ha preguntado por el despido hace unas semanas de dos trabajadores de la Piscina Provincial. Esta pregunta ha sido registrada por el grupo en la Diputación, después de reunirse la semana pasada con los trabajadores afectados. «El pasado jueves 28 de Febrero nos enteramos del despido de 2 trabajadores de la Piscina Provincial que habían están subrogados por la empresa que ha contratado la Diputación para prestar el servicio (INTURESPORT). Hemos pedido que se nos faciliten los informes realizados por la empresa donde justifique las causas de la resolución del contrato» ha manifestado el portavoz de Compromís, Xavier Trenco.

El portavoz de Compromís ha recordado que una de las motivaciones principales para pedir la continuidad de la gestión de la Piscina por la Diputación era el mantenimiento de los 35 puestos de trabajo con los que contaba la instalación antes de su cierre por la empresa AIGUAGEST,S.L. Trenco también ha recordado que el contrato con la empresa establece en el punto 9 una serie de condiciones para el control de la gestión. «Los informes que hemos pedido son preceptivos antes de cualquier despido, según se prevé en el contrato en su punto 9 Informe Seguimiento del personal puesto a disposición del presente contrato.»

En la conversación mantenida por el grupo de la Diputación con los trabajadores afectados, estos trasladaron su disconformidad con las razones del despido y también trasladaron su malestar por las formas en las cuales se les había comunicado. Para Trenco es obligación del gobierno de la Diputación y de los grupos políticos velar porqué las empresas subcontratadas o con concesiones cumplan la ley en materia laboral así como las condiciones contractuales «La administración no puede rehuir nunca de su responsabilidad que es la de controlar la gestión y prestación de los servicios que prestan las empresas contratistas».